Η οριστική διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που μετακομίζουν ή που λείπουν για μεγάλο χρονικό διάστημα να διακόψουν το ρεύμα. Η intax.gr είναι στο πλευρό σας για να καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά για την οριστική διακοπή είναι:

  1. Έναν πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ ο οποίος θα εκδίδεται στο όνομά σας
  2. Αίτηση διακοπής της Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος
  3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
  5. Καλέστε μας στο 2610-240120

Υποσημείωση: Με βάση την τελευταία ένδειξη του μετρητή, θα εκδοθεί ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατανάλωση μεταξύ της ένδειξης του τελευταίου Εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει ήδη εκδοθεί και της τελικής ένδειξης την ημέρας της διακοπής. Κατά τον υπολογισμό του ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ θα συμψηφισθεί και η προκαταβολή έναντι κατανάλωσης ρεύματος που είχε αρχικά καταβληθεί κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

Στην περίπτωση που ο συμβαλλόμενος με τη ΔΕΗ πελάτης δεν βρίσκεται εν ζωή:

Η αίτηση διακοπής Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος μπορεί να γίνει από τον κληρονόμο, αρκεί να προσκομισθούν εκτός των ανωτέρω:

  1. πιστοποιητικό θανάτου του συμβαλλόμενου πελάτη
  2. αντίγραφο του συμβολαίου κληρονομιάς του ακινήτου (αποδοχή κληρονομιάς) ή πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
  3. σε περίπτωση ύπαρξης συγκληρονόμων, επικυρωμένη εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους κληρονόμους (Υπεύθυνη Δήλωση του Νο.1599/1986) για τη σύμφωνη γνώμη τους, ώστε να διακοπεί η ηλεκτροδότηση

Κόστος υπηρεσίας από 40€+ΦΠΑ