ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ)

Επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή στον ΟΑΕΕ επειδή εδραιώσατε την νέα σας επιχείρηση ή να κάνετε την επανεγγραφή σας; Η  intax.gr αναλαμβάνει την αποπεράτωση και αυτής της ενέργειας αντί για εσάς.

1. Αίτηση – Απογραφική δήλωση.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των τυχόν υποκαταστημάτων της επιχείρησης, που είναι: μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 δωρεάν παραχώρησης χώρου θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή ή τίτλος ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, απαιτείται κατάθεση συμφωνητικού μεταξύ του υπεκμισθωτή και του μισθωτή.

Σε περίπτωση που δηλώνεται ως επαγγελματική στέγη η κατοικία και από το περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης του μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του μισθωτή, στην οποία θα δηλώνεται τούτο.

4. Βεβαίωση Απογραφής από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)

5.Στοιχεία χαρακτηρισμού του προσώπου ως παλαιού ή νέου ασφαλισμένου.

Περίπτωση Παλαιού Ασφαλισμένου (ασφαλισμένος πριν την 1/1/93)

Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων χρόνου ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης της ημεδαπής (ασφαλιστικά βιβλιάρια).

Περίπτωση Νέου Ασφαλισμένου (ασφαλισμένος μετά την 1/1/93)

α) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας Ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου καθώς και η ημερομηνία ασφάλισης, εκτός εάν ο ΟΑΕΕ είναι πρώτος φορέας.

β) Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης (σε περίπτωση που έχει χαρακτηρισθεί ως νέος ασφαλισμένος από ασφαλιστικό φορέα κύριας Ασφάλισης Μισθωτών).

γ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του ασφαλιζομένου, σε περίπτωση που εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και ο ΟΑΕΕ είναι ο πρώτος ασφαλιστικός φορέας, το οποίο θα δηλώνεται.

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται κατά περίπτωση:

– το επάγγελμα

– η διεύθυνση επαγγελματικής στέγης

– η συμμετοχή ή μη σε εμπορική εταιρία, αστική εταιρεία ή ένωση προσώπων

– η εγγραφή στα μητρώα για πρώτη φορά (τυχόν γενομένη εγγραφή ή διαγραφή από τα Μητρώα του Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α)

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αναλαμβάνεται η υποχρέωση:

– Προσκόμισης βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. περί έναρξης της ασφαλιστέας δραστηριότητας εντός μηνός από την έκδοσή της.

– Ενημέρωσης για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα δηλωθέντα στον Οργανισμό στοιχεία της επιχείρησης. – Προσκόμισης απόφασης συνταξιοδότησης από άλλο φορέα για να κριθεί η καταβολή ή μη εισφοράς υπέρ ΛΑΦΚΑ.

7. Καλέστε μας στο 2610-240120

1. Ιδιοκτήτες ΔΧ αυτοκινήτων επιβατικών, ΔΧ φορτηγών και λεωφορείων

α) Τα υπό στοιχ. 1,2, 4 και 5 δικαιολογητικά υπόχρεων της (Ι) κατηγορίας προσώπων.

β) Συμβόλαιο αγοραπωλησίας αυτοκινήτου μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτού ή άλλη πράξη μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή της χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού (βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, εφόσον η μεταβίβαση έχει γίνει στο Υπουργείο, συμβόλαιο δωρεάς, γονικής παροχής κ.α.).

Ελλείψει των ανωτέρω, πιστοποιητικό μεταβολών ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.

γ) Επί κληρονομικής διαδοχής υποβάλλεται απαραιτήτως ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου.

Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή υποβάλλεται κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητος περί εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

Αν υπάρχει διαθήκη, προσκομίζεται αντίγραφο αυτής νομίμως δημοσιευμένη.

Σε περίπτωση που έχουν μεταβιβαστεί τα ποσοστά ιδιοκτησίας στους κληρονόμους, απαιτείται μόνο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.

δ) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αποδεικτικό της κυκλοφορίας αυτού.

ε) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται πέραν των άλλων στοιχείων οι αριθμοί κυκλοφορίας των κατεχομένων ΔΧ αυτοκινήτων, το είδος αυτών (ΔΧ επιβατικό, ΔΧ φορτηγό κ.α.) και το ποσοστό ιδιοκτησίας.

στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης (εφ’ όσον έχει εκδοθεί).

2. Ιδιοκτήτες ΔΧ τουριστικών λεωφορείων

α) Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά για τους ιδιοκτήτες Δ.Χ. αυτοκινήτων Επιβατικών, Δ.Χ. Φορτηγών και Δ.Χ. Λεωφορείων.

β) Φωτοαντίγραφο αδείας Τ.Ε.Ο.Μ. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) σε ισχύ.

3. Εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων. Πέραν των υπό στοιχεία 1,2,4 και 5 δικαιολογητικών της Ι κατηγορίας υποβάλλονται επί πλέον:

Άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων σε ισχύ.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αδείας κυκλοφορίας εκπαιδευτικού αυτοκινήτου.

Δελτίο καταλληλότητας του εκπαιδευτικού αυτοκινήτου σε ισχύ.

Άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών (εφ’ όσον έχει εκδοθεί).

Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί έναρξης λειτουργίας

Οι συμμετέχοντες σε Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις προσώπων πέραν των προβλεπομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών των παραπάνω κατηγοριών υποβάλλουν επί πλέον:

1. Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες:

α) καταστατικό δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ

β) φωτοαντίγραφα τροποποιητικών καταστατικού νόμιμα δημοσιευμένα, εφόσον επήλθαν μεταβολές από την αρχική σύσταση της εταιρείας.

γ) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με τις γενόμενες μεταβολές στο καταστατικό της εταιρείας (όπου απαιτείται).

2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

α) Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευτεί περίληψη καταστατικού σύστασης της Ε.Π.Ε.

β) Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευτεί τροποποίηση καταστατικού της Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί Φ.Ε.Κ. των προαναφερθέντων α και β στοιχείων υποβάλλονται:

– φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του ΤΑ.Π.Ε.Τ.

– συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης και τροποποίησης κατά περίπτωση.

– Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσει τα Φ.Ε.Κ. αμέσως μετά την δημοσίευση.

3. Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

α) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε της αρμόδιας Νομαρχίας της απόφασης σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της Α.Ε.

β) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. τροποποίησης καταστατικού της Α.Ε.

γ) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. στοιχείων της Α.Ε., που αφορά στην τελευταία σύνθεση του Δ.Σ. αυτής.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το Φ.Ε.Κ. των προαναφερθέντων α, β, γ στοιχείων υποβάλλονται:

– φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του Τ.Α.Π.Ε.Τ. – οι σχετικές ανακοινώσεις της οικείας Νομαρχίας.

– Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι το Φ.Ε.Κ. θα προσκομισθεί αμέσως μετά τη δημοσίευσή του.

δ) συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Α.Ε.

ε) απόσπασμα βιβλίου πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που έχει συγκληθεί μέχρι 30 Ιουνίου τρέχοντος έτους ή μέχρι 31 Δεκεμβρίου του αμέσως προηγουμένου έτους, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μετοχών.

στ) φωτοαντίγραφο βιβλίου μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρείας.

4. Κοινοπραξίες

Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού των μελών περί σύστασης της κοινοπραξίας κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ως και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού.

5. Άλλες ενώσεις προσώπων

Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μελών περί σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων από την αρχική σύσταση.

Γενικότερα σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προαναφερόμενες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν (όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία) περαιτέρω δικαιολογητικά (όπως εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος προηγούμενων ετών, δηλώσεις φόρου εισοδήματος κ.α.)

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΕ

Θέλετε να κάνετε διαγραφή από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω συνταξιοδότησης ή παύσης της εργασίας από την επιχείρησή σας ; Τότε η intax.gr θα είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει στο αρμόδιο τμήμα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διαγραφή από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ είναι τα εξής:

 1. Βεβαίωση της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. περί διακοπής του επαγγέλματος
 2. Βεβαίωση Επιμελητηρίου περί διαγραφής από τα Μητρώα
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται: – H δραστηριότητα που διακόπτεται και η επαγγελματική στέγη της επιχείρησης που έπαυσε να λειτουργεί.– Η μη συνέχιση ατομικά ή εταιρικά άλλης ασφαλιστέας στον Οργανισμό δραστηριότητας.
 4. Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη αποκατάστασης.
 5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.
 7. Καλέστε μας στο 2610-240120

Ειδικά για τους αυτοκινητιστές υποβάλλονται:

 1. Συμβόλαιο αγοραπωλησίας αυτοκινήτου μετά της άδειας κυκλοφορίας αυτού ή άλλη πράξη μεταβίβασης της ιδιοκτησίας (βιβλιάριο μεταβολών του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον η μεταβίβαση έχει γίνει στο Υπουργείο,συμβόλαιο δωρεάς, γονικής παροχής κ.α.)
 2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται η διακοπή της δραστηριότητας και η μη συνέχισή της με οποιαδήποτε μορφή

Η διαγραφή των εκπαιδευτών επέρχεται, όταν παύσει να υπάρχει ένα από τα δικαιολογητικά, που είναι απαραίτητα για την ασφάλισή τους ή λήξει η ισχύς τους.

Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη διαγραφή ατομικής επιχείρησης, και επιπλέον:

 1.  Για τα μέλη της ΕΠΕ, απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.
 2. Για τα μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, νόμιμα δημοσιευμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι έπαυσε να είναι μέλος της εταιρείας για την οποία είχε ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ (δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ).
 3.  Για τα μέλη Δ.Σ. Α.Ε απαιτείται ΦΕΚ, στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας και θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας ή του Δ.Σ, από το οποίο να προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΑΕ ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του οριζόμενου από το καταστατικό ασφαλίσιμου ποσοστού αποδεικνυόμενο με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τη ΔΟΥ. Η θεώρηση του πρακτικού γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
 4. Καλέστε μας στο 2610-240120

Γενικότερα, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η intax.gr διεκπεραιώνει τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας από την ιατροφαρμακευτική δαπάνη (φάρμακα, εξετάσεις, νοσηλεία και ιατρικές επισκέψεις) μέσω της κατάθεσης των δικαιολογητικών και των αποδείξεων στο ασφαλιστικό ταμείο που ανήκετε.

 1. Θεωρημένο ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας
 2. Συνταγή από συμβεβλημένο ιατρό στον ΕΟΠΥΥ, σφραγισμένη εμπρός και πίσω από τον ιατρό. Σε περίπτωση που ο ιατρός δεν είναι συμβεβλημένος τότε γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικές συνταγές.
 3. Αποδείξεις για τα φάρμακα ή τον εξοπλισμό, τις εξετάσεις ή τις ιατρικές επισκέψεις (στην τελευταία περίπτωση απαιτείται σφραγίδα από τον ιατρό)
 4. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού όπου είστε ο πρώτος δικαιούχος
 5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 6. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 7. Καλέστε μας στο 2610-240120

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ

Η intax.gr αναλαμβάνει την καταμέτρηση ενσήμων συνταξιοδότησης όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ κλπ )

Η intax.gr αναλαμβάνει την καταμέτρηση ενσήμων συνταξιοδότησης όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ κλπ ).

Κλείστε τώρα το ραντεβού σας και μάθετε την πιο συμφέρουσα κίνηση για εσάς. Στη συνέχεια μπορείτε να αναθέσετε σε εμάς την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοσή της.

 1. Καταμέτρηση ενσήμων εργαζομένου(ανάλυση αποδοχών, αναγνώριση ημερών εργασίας κλπ)
 2. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης
 3. Κατάθεση δικαιολογητικών κύριας και επικουρικής σύνταξης
 4. Παρακολούθηση διαδικασίας έως και την τελική έκδοση της σύνταξης.

ΕΚΔΟΣΗ Α.Μ.Α. ΙΚΑ

Η intax.gr σας βοηθά για την έκδοση αριθμού ασφαλισμένου ΙΚΑ (Α.Μ.Α. ΙΚΑ)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν είναι τα εξής :

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης, ή εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
 3. Μισθωτήριο ή αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού που να είναι στο όνομά σας και να αναγράφει τη διεύθυνσή σας). Αν αυτά δεν υπάρχουν, τότε συμπληρώνετε και υπογράφετε μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 (νυν 1599/86) όπου δηλώνετε ότι φιλοξενείστε από τους γονείς σας αναφέροντας τη διεύθυνση που διαμένετε.
 4. Βεβαίωση πρόσληψης
 5. Βιβλιάριο τράπεζας
 6. Βεβαίωση με αριθμό ΑΜΚΑ
 7. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 8. Καλέστε μας στο 2610-240120

ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Επιθυμείτε να εκδώσετε μια ή περισσότερες ασφαλιστικές ενημερότητες από τον ασφαλιστικό σας φορέα; Η intax.gr βρίσκεται στο πλευρό σας

Κάνουμε για εσάς όλη την διαδικασία για την έκδοση της ασφαλιστικής σας ενημερότητα με μόνο στοιχείο του Κωδικούς Taxisnet σας

Καλέστε μας στο 2610-240120