ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΕ

Θέλετε να κάνετε διαγραφή από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω συνταξιοδότησης ή παύσης της εργασίας από την επιχείρησή σας ; Τότε η intax.gr θα είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει στο αρμόδιο τμήμα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διαγραφή από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ είναι τα εξής:

ΕΠΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 1. Βεβαίωση της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. περί διακοπής του επαγγέλματος
 2. Βεβαίωση Επιμελητηρίου περί διαγραφής από τα Μητρώα
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται: – H δραστηριότητα που διακόπτεται και η επαγγελματική στέγη της επιχείρησης που έπαυσε να λειτουργεί.– Η μη συνέχιση ατομικά ή εταιρικά άλλης ασφαλιστέας στον Οργανισμό δραστηριότητας.
 4. Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη αποκατάστασης.
 5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.
 7. Καλέστε μας στο 2610-240120

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ

Ειδικά για τους αυτοκινητιστές υποβάλλονται:

 1. Συμβόλαιο αγοραπωλησίας αυτοκινήτου μετά της άδειας κυκλοφορίας αυτού ή άλλη πράξη μεταβίβασης της ιδιοκτησίας (βιβλιάριο μεταβολών του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον η μεταβίβαση έχει γίνει στο Υπουργείο,συμβόλαιο δωρεάς, γονικής παροχής κ.α.)
 2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται η διακοπή της δραστηριότητας και η μη συνέχισή της με οποιαδήποτε μορφή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η διαγραφή των εκπαιδευτών επέρχεται, όταν παύσει να υπάρχει ένα από τα δικαιολογητικά, που είναι απαραίτητα για την ασφάλισή τους ή λήξει η ισχύς τους.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη διαγραφή ατομικής επιχείρησης, και επιπλέον:

 1.  Για τα μέλη της ΕΠΕ, απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.
 2. Για τα μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, νόμιμα δημοσιευμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι έπαυσε να είναι μέλος της εταιρείας για την οποία είχε ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ (δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ).
 3.  Για τα μέλη Δ.Σ. Α.Ε απαιτείται ΦΕΚ, στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας και θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας ή του Δ.Σ, από το οποίο να προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΑΕ ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του οριζόμενου από το καταστατικό ασφαλίσιμου ποσοστού αποδεικνυόμενο με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τη ΔΟΥ. Η θεώρηση του πρακτικού γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
 4. Καλέστε μας στο 2610-240120

Γενικότερα, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Επιλέξτε εργασία προς διεκπεραίωση…