ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ)

Επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή στον ΟΑΕΕ επειδή εδραιώσατε την νέα σας επιχείρηση ή να κάνετε την επανεγγραφή σας; Η  intax.gr αναλαμβάνει την αποπεράτωση και αυτής της ενέργειας αντί για εσάς.

Ι. ΕΜΠΟΡΟΙ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Αίτηση – Απογραφική δήλωση.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των τυχόν υποκαταστημάτων της επιχείρησης, που είναι: μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 δωρεάν παραχώρησης χώρου θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή ή τίτλος ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, απαιτείται κατάθεση συμφωνητικού μεταξύ του υπεκμισθωτή και του μισθωτή.

Σε περίπτωση που δηλώνεται ως επαγγελματική στέγη η κατοικία και από το περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης του μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του μισθωτή, στην οποία θα δηλώνεται τούτο.

4. Βεβαίωση Απογραφής από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)

5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται κατά περίπτωση:

– το επάγγελμα

– η διεύθυνση επαγγελματικής στέγης

– η συμμετοχή ή μη σε εμπορική εταιρία, αστική εταιρεία ή ένωση προσώπων

– η εγγραφή στα μητρώα για πρώτη φορά (τυχόν γενομένη εγγραφή ή διαγραφή από τα Μητρώα του Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α)

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αναλαμβάνεται η υποχρέωση:

– Προσκόμισης βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. περί έναρξης της ασφαλιστέας δραστηριότητας εντός μηνός από την έκδοσή της.

– Ενημέρωσης για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα δηλωθέντα στον Οργανισμό στοιχεία της επιχείρησης. – Προσκόμισης απόφασης συνταξιοδότησης από άλλο φορέα για να κριθεί η καταβολή ή μη εισφοράς υπέρ ΛΑΦΚΑ.

6. Καλέστε μας στο 2610-240120

ΙΙ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ

1. Ιδιοκτήτες ΔΧ αυτοκινήτων επιβατικών, ΔΧ φορτηγών και λεωφορείων

α) Τα υπό στοιχ. 1,2, 4 και 5 δικαιολογητικά υπόχρεων της (Ι) κατηγορίας προσώπων.

β) Συμβόλαιο αγοραπωλησίας αυτοκινήτου μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτού ή άλλη πράξη μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή της χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού (βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, εφόσον η μεταβίβαση έχει γίνει στο Υπουργείο, συμβόλαιο δωρεάς, γονικής παροχής κ.α.).

Ελλείψει των ανωτέρω, πιστοποιητικό μεταβολών ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.

γ) Επί κληρονομικής διαδοχής υποβάλλεται απαραιτήτως ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου.

Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή υποβάλλεται κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητος περί εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

Αν υπάρχει διαθήκη, προσκομίζεται αντίγραφο αυτής νομίμως δημοσιευμένη.

Σε περίπτωση που έχουν μεταβιβαστεί τα ποσοστά ιδιοκτησίας στους κληρονόμους, απαιτείται μόνο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.

δ) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αποδεικτικό της κυκλοφορίας αυτού.

ε) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται πέραν των άλλων στοιχείων οι αριθμοί κυκλοφορίας των κατεχομένων ΔΧ αυτοκινήτων, το είδος αυτών (ΔΧ επιβατικό, ΔΧ φορτηγό κ.α.) και το ποσοστό ιδιοκτησίας.

στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης (εφ’ όσον έχει εκδοθεί).

2. Ιδιοκτήτες ΔΧ τουριστικών λεωφορείων

α) Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά για τους ιδιοκτήτες Δ.Χ. αυτοκινήτων Επιβατικών, Δ.Χ. Φορτηγών και Δ.Χ. Λεωφορείων.

β) Φωτοαντίγραφο αδείας Τ.Ε.Ο.Μ. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) σε ισχύ.

3. Εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων. Πέραν των υπό στοιχεία 1,2,4 και 5 δικαιολογητικών της Ι κατηγορίας υποβάλλονται επί πλέον:

Άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων σε ισχύ.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αδείας κυκλοφορίας εκπαιδευτικού αυτοκινήτου.

Δελτίο καταλληλότητας του εκπαιδευτικού αυτοκινήτου σε ισχύ.

Άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών (εφ’ όσον έχει εκδοθεί).

Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί έναρξης λειτουργίας

ΙΙΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι συμμετέχοντες σε Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις προσώπων πέραν των προβλεπομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών των παραπάνω κατηγοριών υποβάλλουν επί πλέον:

1. Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες:

α) καταστατικό δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ

β) φωτοαντίγραφα τροποποιητικών καταστατικού νόμιμα δημοσιευμένα, εφόσον επήλθαν μεταβολές από την αρχική σύσταση της εταιρείας.

γ) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με τις γενόμενες μεταβολές στο καταστατικό της εταιρείας (όπου απαιτείται).

2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

α) Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευτεί περίληψη καταστατικού σύστασης της Ε.Π.Ε.

β) Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευτεί τροποποίηση καταστατικού της Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί Φ.Ε.Κ. των προαναφερθέντων α και β στοιχείων υποβάλλονται:

– φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του ΤΑ.Π.Ε.Τ.

– συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης και τροποποίησης κατά περίπτωση.

– Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσει τα Φ.Ε.Κ. αμέσως μετά την δημοσίευση.

3. Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

α) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε της αρμόδιας Νομαρχίας της απόφασης σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της Α.Ε.

β) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. τροποποίησης καταστατικού της Α.Ε.

γ) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. στοιχείων της Α.Ε., που αφορά στην τελευταία σύνθεση του Δ.Σ. αυτής.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το Φ.Ε.Κ. των προαναφερθέντων α, β, γ στοιχείων υποβάλλονται:

– φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του Τ.Α.Π.Ε.Τ. – οι σχετικές ανακοινώσεις της οικείας Νομαρχίας.

– Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι το Φ.Ε.Κ. θα προσκομισθεί αμέσως μετά τη δημοσίευσή του.

δ) συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Α.Ε.

ε) απόσπασμα βιβλίου πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που έχει συγκληθεί μέχρι 30 Ιουνίου τρέχοντος έτους ή μέχρι 31 Δεκεμβρίου του αμέσως προηγουμένου έτους, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μετοχών.

στ) φωτοαντίγραφο βιβλίου μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρείας.

4. Κοινοπραξίες

Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού των μελών περί σύστασης της κοινοπραξίας κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ως και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού.

5. Άλλες ενώσεις προσώπων

Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μελών περί σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων από την αρχική σύσταση.

Γενικότερα σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προαναφερόμενες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν (όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία) περαιτέρω δικαιολογητικά (όπως εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος προηγούμενων ετών, δηλώσεις φόρου εισοδήματος κ.α.)

Επιλέξτε εργασία προς διεκπεραίωση…