Θέλετε να κάνετε έναρξη της εταιρικής επιχείρησής σας? Η intax.gr είναι δίπλα σας κι σε αυτή την προσπάθεια.

  1. Σύνταξη καταστατικού σύστασης εταιρίας σε τουλάχιστον 4 αντίγραφα (από συμβολαιογράφο)
  2. Κατάθεση του καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας της εταιρίας
  3. Φωτοαντίγραφα αστυνομικών ταυτοτήτων όλων των μελών της εταιρίας
  4. Μισθωτήριο συμβόλαιο για την έδρα της εταιρίας(μέσω taxis)
  5. Ασφαλιστική ενημερότητα μελών εταιρίας
  6. Κατάθεση του καταστατικού στο αρμόδιο επιμελητήριο και πληρωμή του τέλους καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η (10 ΕΥΡΩ).
  7. Δήλωση έναρξης εργασιών (έντυπο Μ3), σχέσεων φορολογούμενων (έντυπο Μ7) και μελών μη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ8). Τα έντυπα συμπληρώνονται από εμάς.
  8. Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
  9. Καλέστε στο 2610-240120