Θέλετε να αλλάξετε ή να προσθέσετε έναν ΚΑΔ επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ προκειμένου να τροποποιήσετε ή να επεκτείνετε το αντικείμενο της επιχείρησής σας; Η intax.gr είναι δίπλα σας και σε αυτό το βήμα. Καλέστε τώρα στο 2610-240120

 

Ø Απαραίτητες ενέργειες – Δικαιολογητικά για την μεταβολή ΚΑΔ

 

 

BHMA 1o Για την ενημέρωση του ΓΕΜΗ

1. Τροποποίηση του Κωδικοποιημένου Ιδιωτικού Συμφωνητικού (ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ) , ή του Συμβολαιογραφικού Συμφωνητικού (ΕΠΕ) .Θα χρειαστούν επίσης τέσσερα (4) αντίγραφα και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή .doc  

Προσοχή! Το τροποποιημένο καταστατικό θα πρέπει πριν κατατεθεί στο ΓΕΜΗ, να θεωρηθεί (εκτός ΙΚΕ ) από την αρμόδια ΔΟΥ ( τμήμα ΦΠΑ )

 

2. Αντίγραφο (και σε ηλεκτρονική μορφή .doc) της περίληψης του τροποποιημένου καταστατικού και με τα τροποποιούμενα άρθρα (μόνο για ΕΠΕ και ΑΕ)

3. Δύο (2) αντίγραφα του Πρακτικού της ΓΣ για την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού και του πρακτικού του ΔΣ για τη σύγκληση της ΓΣ , εκτός και αν η ΓΣ είναι αυτόκλητη (μόνο για ΑΕ) .

4. Δύο (2) αντίγραφα της Κωδικοποίησης του νέου (τροποποιημένου) καταστατικού (μόνο για ΑΕ). 

5. Απόδειξη καταβολής τέλους για την καταχώρηση της τροποποίησης στο ΓΕΜΗ ποσού δέκα ευρώ (10€). 

6. Ηλεκτρονική καταχώρηση του τροποποιημένου καταστατικού (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων) , μέσω του businessportal.gr .

 

ΒΗΜΑ 2ο Για την ενημέρωση της ΔΟΥ

1. Ανακοίνωση Καταχώρησης Μεταβολής ΚΑΔ από το ΓΕΜΗ (τυπώνεται από το site του ΓΕΜΗ μετά την ολοκλήρωσή του 1ου Βήματος ) .

2. Πρωτότυπη Βεβαίωση Εγγραφής ή Απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ για την επέκταση ή την μεταβολή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης .

3. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για το ποσοστό των μελών στο Μετοχικό Κεφάλαιο , το μετοχολόγιο της ΑΕ και όσα μέλη μετέχουν πάνω από 3% προσκομίζεται Βεβαίωση Παράλληλης Άσκησης Δραστηριότητας από τον ΟΑΕΕ (μόνο για ΑΕ) .

4. Άδεια Προέγκρισης Ίδρυσης από την αρμόδια σύμφωνα με τον νόμο αδειοδοτούσα αρχή (όπου χρειάζεται) .

5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου αθεώρητο* .

ΒΗΜΑ 3ο Τέλος

1. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συντάξουμε τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις

2. Καλέστε μας στο 2610-240120 .