Θέλετε να μεταφέρετε την επιχείρησή σας σε άλλη διεύθυνση και αναρωτιέστε ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακλουθήσετε στη Δ.Ο.Υ; Καλέστε τώρα στο 2610-240120 και η intax.gr θα το κάνει για εσάς!

ΕΠΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Μισθωτήριο συμβόλαιο νέας έδρας ή Υ.Δ. Ν. 1599/86 δωρεάν παραχώρησης του χώρου ως επαγγελματική στέγη θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ του εκμισθωτή ή τίτλος ιδιοκτησίας

3. Κατάθεση του πιο πάνω συμφωνητικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για διενέργεια ελέγχου, ορισμό αυτοψίας και υπολογισμό υπεραξίας (αν προκύπτει)

4. Σε περίπτωση που από τη μεταφορά έδρας προκύπτει και αλλαγή στη Δ.Ο.Υ το έντυπο του ελέγχου κατατίθεται πρώτα στην παλιά Δ.Ο.Υ για υπογραφή και στη συνέχεια στο τμήμα του μητρώου της νέας Δ.Ο.Υ από όπου εκδίδεται και η βεβαίωση της μεταβολής

5. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης

6. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων στην ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από τον αρμόδιο τεχνικό

7. Κατάθεση αντιγράφου από την βεβαίωση μεταβολής της μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ στο αρμόδιο επιμελητήριο, στο ΙΚΑ( σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό) και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα πχ ΟΑΕΕ.

8. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

9. Καλέστε στο 2610-240120

ΕΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ο.Ε. - Ε.Ε.

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Τροποποίηση καταστατικού εταιρείας σε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης

3. Θεώρηση της τροποποίησης του καταστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

4. Θεώρηση τροποποιημένου καταστατικού από το αρμόδιο επιμελητήριο(ΓΕΜΗ)

5. Κατάθεση του τροποποιημένου καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, για διενέργεια ελέγχου, ορισμό αυτοψίας και υπολογισμό υπεραξίας (αν προκύπτει)

6. Σε περίπτωση που από τη μεταφορά έδρας προκύπτει και αλλαγή στη Δ.Ο.Υ το έντυπο του ελέγχου κατατίθεται πρώτα στην παλιά Δ.Ο.Υ για υπογραφή και στη συνέχεια στο τμήμα του μητρώου της νέας Δ.Ο.Υ από όπου εκδίδεται και η βεβαίωση της μεταβολής

7. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης

8. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων στην ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από τον αρμόδιο τεχνικό

9. Κατάθεση αντιγράφου από την βεβαίωση μεταβολής της μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ στο αρμόδιο επιμελητήριο, στο ΙΚΑ( σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό) και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα πχ ΟΑΕΕ.

10. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

11. Καλέστε στο 2610-240120

ΕΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕ

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Τροποποίηση καταστατικού εταιρείας σε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης

3. Θεώρηση της τροποποίησης του καταστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

4. Θεώρηση τροποποιημένου καταστατικού από το αρμόδιο επιμελητήριο

5. Κατάθεση και θεώρηση του τροποποιημένου καταστατικού στο πρωτοδικείο (τουλάχιστον 3 αντίγραφα)

6. Δημοσίευση του τροποποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ και λήψη ΤΑΠΕΤ από το εθνικό τυπογραφείο

7. Κατάθεση του τροποποιημένου καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, για διενέργεια ελέγχου, ορισμό αυτοψίας και υπολογισμό υπεραξίας (αν προκύπτει)

8. Σε περίπτωση που από τη μεταφορά έδρας προκύπτει και αλλαγή στη Δ.Ο.Υ το έντυπο του ελέγχου κατατίθεται πρώτα στην παλιά Δ.Ο.Υ για υπογραφή και στη συνέχεια στο τμήμα του μητρώου της νέας Δ.Ο.Υ από όπου εκδίδεται και η βεβαίωση της μεταβολής

9. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης

10. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων στην ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από τον αρμόδιο τεχνικό

11. Κατάθεση αντιγράφου από την βεβαίωση μεταβολής της μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ στο αρμόδιο επιμελητήριο, στο ΙΚΑ( σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό) και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα πχ ΟΑΕΕ.

12. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

13. Καλέστε στο 2610-240120

ΕΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α.Ε

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Απόφαση Δ.Σ. για τη σύγκλιση της έκτακτης ή τακτικής ΓΣ με θέμα ημερήσιας διάταξης τη μεταφορά της έδρας της επιχείρησης και την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού που αφορά την έδρα αυτής

3. Πρακτικά της συγκληθείσας ΓΣ

4. Τροποποίηση καταστατικού εταιρείας σε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης

5. Κωδικοποίηση του τροποποιημένου καταστατικού

6. Υποβολή του τροποποιημένου καταστατικού στη Νομαρχία μαζί με την αίτηση για ανακοίνωση της τροποποίησης, την απόφαση του ΔΣ για τη σύγκλιση της έκτακτης ή τακτικής ΓΣ, το πρακτικό της ΓΣ και το παράβολο για τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού αξίας 289,72€

7. Κατάθεση της ανακοίνωσης για την αλλαγή της έδρας, του τροποποιημένου καταστατικού και του μισθωτηρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, για διενέργεια ελέγχου, ορισμό αυτοψίας και υπολογισμό υπεραξίας (αν προκύπτει)

8. Σε περίπτωση που από τη μεταφορά έδρας προκύπτει και αλλαγή στη Δ.Ο.Υ το έντυπο του ελέγχου κατατίθεται πρώτα στην παλιά Δ.Ο.Υ για υπογραφή και στη συνέχεια στο τμήμα του μητρώου της νέας Δ.Ο.Υ από όπου εκδίδεται και η βεβαίωση της μεταβολής

9. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης

10. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων στην ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από τον αρμόδιο τεχνικό

11. Κατάθεση αντιγράφου από την βεβαίωση μεταβολής της μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ στο αρμόδιο επιμελητήριο, στο ΙΚΑ( σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό) και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα πχ ΟΑΕΕ.

12. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

13. Καλέστε στο 2610-240120

ΕΠΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΚΕ

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Τροποποίηση καταστατικού εταιρείας σε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης

3. Σε περίπτωση που από τη μεταφορά έδρας προκύπτει και αλλαγή στη Δ.Ο.Υ το έντυπο του ελέγχου κατατίθεται πρώτα στην παλιά Δ.Ο.Υ για υπογραφή και στη συνέχεια στο τμήμα του μητρώου της νέας Δ.Ο.Υ από όπου εκδίδεται και η βεβαίωση της μεταβολής

4. Απόδειξη καταβολής τέλους στο ΓΕΜΗ ποσού – 10€

5. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης

6. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων στην ταμειακή μηχανή ή το φορολογικό μηχανισμό από τον αρμόδιο τεχνικό

7. Κατάθεση αντιγράφου από την βεβαίωση μεταβολής της μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ στο αρμόδιο επιμελητήριο, στο ΙΚΑ( σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό) και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα πχ ΟΑΕΕ.

8. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

9. Καλέστε στο 2610-240120