Αν είστε κάτοχος μπαγκαζιέρας, τρέιλερ ή τροχόσπιτου θα πρέπει να προμηθευτείτε κατάλληλη άδεια, όπως λέγεται, ρυμούλκησης για να μπορείτε να το κινείτε νόμιμα.Η intax.gr αναλαμβάνει την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση :

Ελαφρά ρυμουλκούμενα

Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων, καινούργια -μεταχειρισμένα), όχι ιδιοκατασκευής.

 • Για καινούργιο ελαφρύ ρυμουλκούμενο
 1. Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
 2. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
 3. Τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς του ρυμουλκούμενου οχήματος
 4. Έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση του ρυμουλκούμενου σύμφωνα με την 2007/46ΕΚ ή την ΥΑ 5299/406/12 (Β’ 2840) από τον πωλητή
 5. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Για μεταχειρισμένο ελαφρό ρυμουλκούμενο:

 1. Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
 2. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτο(manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικονότητα έλξης του αυτοκινήτου
 3. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 4. Παλαιά άδεια ρυμούλκησης
 5. Ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ  ή υπεύθυνη δήλωση περί μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης του ρυμουλκούμενου
 6. Έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση του ρυμουλκούμενου σύμφωνα με την 2007/46 ΕΚ ή την ΥΑ 5299/406/12 (Β’ 2840) από τον πωλητή.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα χρειαστείτε

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
 3. Καλέστε μας στο 2610-240120

Κόστος υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€

Αλλαγή ρυμουλκού

Αλλαγή ρυμουλκού (επιβατηγά)

 1. Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
 2. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
 3. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 4. Παλαιά άδεια ρυμούλκησης
 5. Βεβαίωση ικανότητας έλξης
 6. Δήλωση ( Ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα χρειαστείτε

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
 3. Καλέστε μας στο 2610-240120

Κόστος υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€

Ιδιοκατασκευές

Ιδιοκατασκευές (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων)

 1. Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
 2. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
 3. Τιμολόγια και αποδείξεις αγοράς υλικών
 4. Ειδική έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου
 5. Βεβαίωση ικανότητας έλξης

Σημείωση: Για ιδιοκατασκευές, η διαδικασία προβλέπει ειδική έγκριση τύπου (μεμονωμένη) που είναι ακριβή και χρονοβόρα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Περιφέρεια του τόπου κατοικίας σας.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα χρειαστείτε

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
 3. Καλέστε μας στο 2610-240120

Κόστος υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€

Τροχόσπιτα
Τροχόσπιτα καινούργια ή μεταχειρισμένα προέλευσης εξωτερικού

 1. Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
 2. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
 3. Παράβολο των 3 ευρώ από τη Δ.Ο.Υ
 4. Τίτλος κυριότητας (πιστοποιητικό τελωνείου ή τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Y)
 5. Έγκριση τύπου του τροχόσπιτου. Για μεταχειρισμένα τροχόσπιτα προέλευσης εξωτερικού, απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας τροχόσπιτου ή έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής ή μελέτη μηχανολόγου μηχανικού ή τεχνολόγου υπομηχανικού
 6. Υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου
 7. Βεβαίωση ικανότητας έλξης τροχόσπιτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου)

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα χρειαστείτε

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
 3. Καλέστε μας στο 2610-240120

Κόστος υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€

Τροχόσπιτα μεταχειρισμένα
Τροχόσπιτα μεταχειρισμένα

 1. Αίτηση άδειας ρυμούλκησης

 2. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου

 3. Παράβολο των 3 ευρώ από τη Δ.Ο.Υ.

 4. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 5. Άδεια ρυμούλκησης του παλαιού ιδιοκτήτη

 6. Υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου

 7. Βεβαίωση ικανότητας έλξης τροχόσπιτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου)

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα χρειαστείτε

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
 3. Καλέστε μας στο 2610-240120

Κόστος υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 20€