Εάν επιθυμείτε να μεταβιβάσετε ΙΧ όχημα λόγω κληρονομίας , η intax.gr αναλαμβάνει να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο παράρτημα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν(αποδοχή κληρονομιάς).Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας , καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν τα ποσοστά του ή των κληρονόμων και δεν υπάρχει κληρονομητήριο θα πρέπει να υποβάλλονται:
Α)Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Β) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί των εγγύτερων του θανόντος
Γ)Επίσημο αντίγραφο της δημοσίευσης διαθήκης του θανόντος με βεβαίωση του Πρωτοδικείου ότι η διαθήκη αυτή δεν έχει προσβληθεί ή βεβαίωση της αρχής αυτής ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη.

3. Βεβαίωση – πιστοποιητικό αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία θα προκύπτουν οι κληρονόμοι τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς.

4. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

5. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ του οχήματος. (Σε περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται προκειμένου το όχημα να διαγραφεί ταυτοχρόνως το Δελτίο ΚΤΕΟ δεν απαιτείται, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/18801, (ΦΕΚ 1200/Β΄/17-9-2001). Επίσης δεν απαιτείται δελτίο ΚΤΕΟ στην περίπτωση Φ.Ι.Χ και Λ.Ι.Χ εφόσον δεν θα εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας.

6. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αν πρόκειται για φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.), λεωφορείο ιδιωτικής χρήσης (Λ.Ι.Χ.), ή τρίκυκλο (ΤΡΙΚ.Φ.Ι.Χ).

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικά με την μεταβίβαση και λειτουργία της επιχείρησης στο όνομα των κληρονόμων (μόνο για Φ.Ι.Χ και ΤΡΙΚ. Φ.Ι.Χ.). Προκειμένου για Λ.Ι.Χ. άδεια λειτουργίας της.

8. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα

9. Καλέστε μας στο 2610-240120

• Σε περίπτωση που το όχημα τεθεί σε προσωρινή ακινησία ή παραδοθεί στην ανακύκλωση για καταστροφή θα πρέπει να δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση από κάθε κληρονόμο.
• Βασική προϋπόθεση για την έκδοση είναι να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας στο όνομα του κληρονομούμενου. Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άρση παρακράτησης.
• Σε περίπτωση που ο πολίτης είναι αλλοδαπός απαιτείται η άδεια παραμονής – διαμονής
Απαιτούμενα παράβολα
• Αυτοκίνητα – 75€
• Μοτοσυκλέτες -9€
Σημείωση: Οι μοτοσυκλέτες απαιτείται να έχουν περάσει ΚΤΕΟ

Κόστος Υπηρεσίας ΜΟΝΟ από 25€