ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ)

1. Ιδιοκτήτης με ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο σε ισχύ.

2. Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Οχήματος Α και Β από Τελωνείο

3. Έγκριση Τύπου του οχήματος.

4. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

5. Τιμολόγιο/α πώλησης (εκτός αν είναι εκτελωνισμένο στο όνομα του ιδιοκτήτη).

6. ΑΦΜ ιδιοκτήτη.

7. 75 € τέλη άδειας κυκλοφορίας ΕΙΧ

8. Τέλη κυκλοφορίας.

9. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα

10. Καλέστε μας στο 2610-240120

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτούνται αιτήσεις ή εξουσιοδοτήσεις από κάθε ιδιοκτήτη με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

2. Σε περίπτωση Α.Ε. απαιτείται η Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) σε ισχύ ή το Φ.Ε.Κ. της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπησή της και πρακτικό του Δ.Σ. για την αγορά και έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων με το οποίο θα εξουσιοδοτούν τον υπεύθυνο διεκπεραίωσης.

3. Σε περίπτωση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ απαιτείται το καταστατικό της εταιρείας.