intax news ΑΣΕΠ προκήρυξη

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Κ/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Κ/2023

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η με αριθμό 5Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 55 /τ. Α.Σ.Ε.Π./29.12.2023) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 16 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 31 Ιανουαρίου  2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

.

.

Πηγή asep.gr

intax news e-ΕΦΚΑ ΑΣΕΠ

Νέες υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ: Ιστορικό ασφάλισης και βεβαίωση προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 48/2023 του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που υλοποιούνται για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ, με σκοπό τη διευκόλυνση και επίσπευση των συναλλαγών, δημιουργήθηκαν οι πιο κάτω νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ:

I. Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης

II. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μη Μισθωτών για χρήση στο ΑΣΕΠ.

Γενικά

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο αξιοποίησης της ψηφιοποιημένης πληροφορίας που διαθέτει το σύστημα ΑΤΛΑΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, αντλούν και απεικονίζουν στοιχεία ασφάλισης των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ και παρέχουν τη δυνατότητα συνοπτικής και αναλυτικής ενημέρωσης για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά τέως Φορέα, καθώς επίσης και της λήψης Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας σε Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους για χρήση αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Συνιστάται πριν από την είσοδο στις υπηρεσίες, για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του ο χρήστης να διαθέτει κωδικούς taxisnet, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

Με την παρούσα εγκύκλιο γνωστοποιούνται το πεδίο εφαρμογής κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η χρήση και η λειτουργικότητά της, η διαδικασία που ακολουθείται μέσω του διαδικτύου για την αξιοποίησή της καθώς και το περιεχόμενο των παραγόμενων ενημερωτικών και βεβαιώσεων. Ειδικότερα ανά ηλεκτρονική υπηρεσία:

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο e-ΕΦΚΑ με στόχο τη μείωση της επισκεψιμότητας των ασφαλισμένων στις Υπηρεσίες του και την άμεση και γρήγορη ενημέρωσή τους σχετικά με την ασφαλιστική τους ιστορία, θέτει σε λειτουργία τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης».

Η διαδικτυακή υπηρεσία διαθέτει δύο επιλογές:

Α. Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης και Β. Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης, με σκοπό την παροχή στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας πληροφοριακού τύπου με συνοπτικές και αναλυτικές εγγραφές αντίστοιχα.

Με την ηλεκτρονική υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να ενημερωθεί άμεσα, σχετικά με την ασφαλιστική του εικόνα και τη διαχρονική πορεία ασφάλισής του, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανά ζητήματα πριν τη συνταξιοδότηση. Τα στοιχεία που παρέχουν την ψηφιοποιημένη πληροφορία περιλαμβάνουν προσωπικά/ταυτοτικά στοιχεία ασφαλισμένου, στοιχεία ασκούμενης δραστηριότητας/απασχόλησης, ασφάλισης και εισφορών καθώς και στοιχεία εργοδοτών. Το Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί Βεβαίωση ασφάλισης.

Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικτυακή υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ (Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς) και προσεχώς στους ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για το ασφαλιστικό βιογραφικό τους.

Α. Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης

Το συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να ενημερώνεται, με μια ματιά, σχετικά με την ασφαλιστική του ιστορία, αφού προηγουμένως ταυτοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Στο Συνοπτικό Ιστορικό η πληροφορία απεικονίζεται συγκεντρωτικά και αποτυπώνεται με συγκεντρωτικές εγγραφές ανά τέως Φορέα μη μισθωτής ή/και μισθωτής ασφάλισης.

Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας

Ο χρήστης για να ενημερωθεί από το Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης ακολουθεί τα πιο κάτω βήματα:
■ Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό» μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), με χρήση των διαπιστευτηρίων taxisnet του ενδιαφερόμενου για να γίνει η πιστοποίηση και επιλογή «Σύνδεση» και -> Αποστολή
■ Καταχώρηση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
■ Επιλογή -> Είσοδος

Ο χρήστης μετά την είσοδό του στην υπηρεσία ανακατευθύνεται στην καρτέλα «Στοιχεία Ασφαλισμένου». Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία του ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Υπηκοότητα, Ημ/νία Γέννησης, Αριθμός και Είδος Ταυτότητας) και πιο κάτω απεικονίζονται διακριτά τα στοιχεία Μισθωτής ή /και Μη Μισθωτής Ασφάλισης του χρήστη ανά π. Φορέα ασφάλισης καθώς και όλα τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης (συνολικά ανά τέως Φορέα).

Β. Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης

Το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των ασφαλισμένων με αναλυτικές μηνιαίες εγγραφές σχετικά με το ασφαλιστικό τους βιογραφικό ανά τέως Φορέα. Στο Αναλυτικό Ιστορικό ασφάλισης απεικονίζονται διακριτές εγγραφές Μισθωτής ή /και Μη Μισθωτής ασφάλισης, όπως αυτές αντλούνται από τη διαθέσιμη επικαιροποιημένη ασφαλιστική ιστορία, κατόπιν μετάπτωσης αυτής σε μηνιαία βάση από τα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ, στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ». Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ περιλαμβάνονται μόνο ταυτοποιημένες εγγραφές, ενώ σε περίπτωση μη ταυτοποίησης δεν ενσωματώνονται στην ασφαλιστική ιστορία και διενεργούνται περαιτέρω έλεγχοι ως προς την εγκυρότητα και τα ταυτοτικά στοιχεία του ασφαλισμένου, προκειμένου να εισαχθούν ως νέες εγγραφές/μεταβολές σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας

Ο χρήστης για να ενημερωθεί από το Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης ακολουθεί τα πιο κάτω βήματα:
■ Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό» μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), με χρήση των διαπιστευτηρίων του taxisnet του ενδιαφερόμενου για να γίνει η πιστοποίηση και επιλογή «Σύνδεση» και -> Αποστολή
■ Καταχώρηση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
■ Επιλογή -> Είσοδος

Ο χρήστης μετά την είσοδό του στην υπηρεσία επιλέγει από το κεντρικό μενού «Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης».

Στην οθόνη εμφανίζονται διακριτά στοιχεία Μισθωτής ή / και Μη Μισθωτής ασφάλισης. Η οθόνη περιλαμβάνει κάθετο μενού στο οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι φορείς στους οποίους έχει ασφαλιστεί ο χρήστης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον Φορέα που επιθυμεί να εξάγει την πληροφορία σχετικά με τον χρόνο ασφάλισής του.

Ανάλογα με τον φορέα ασφάλισης (Μισθωτός ή Μη Μισθωτός) απεικονίζονται στην οθόνη τα κάτωθι στοιχεία:

■ Στοιχεία Μισθωτής Ασφάλισης
τέως Φορέας περιγραφικά, ΑΜ ασφαλισμένου στο Φορέα, ΑΜ Εργοδότη, Επωνυμία Εργοδότη, χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά μήνα, ημέρες ασφάλισης, τύπος αποδοχών, Κλάδος/ Πακέτο Κάλυψης, Μεικτές αποδοχές.

■ Στοιχεία μη μισθωτής ασφάλισης
τέως Φορέας περιγραφικά, ΑΜ ασφαλισμένου στο Φορέα, χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά μήνα, Κλάδος/Πακέτο Κάλυψης, Συνολικές Εισφορές.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να εξάγει το αναλυτικό ιστορικό ασφάλισης σε μορφή excel, καθώς επίσης και να το εκτυπώσει σε μορφή pdf. Τα στοιχεία της ασφαλιστικής ιστορίας ενημερώνονται μηνιαίως με νέες εγγραφές, διαγραφές και μεταβολές. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος εντοπίσει τυχόν λάθη, παραλείψεις στην ασφαλιστική του ιστορία και δεν έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης, δεν απαιτείται να προβεί σε καμία ενέργεια δεδομένου ότι η ασφαλιστική ιστορία βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης μέσω της ψηφιοποίησης του χαρτώου αρχείου. Ο σταδιακός εμπλουτισμός της ασφαλιστικής ιστορίας θα διενεργείται με μηνιαίες ροές οι οποίες θα επικαιροποιούν διαρκώς την ασφαλιστική ιστορία.

II. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΣΕΠ

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους να λάβουν Βεβαίωση από τον e-ΕΦΚΑ για την απόδειξη του χρόνου της επαγγελματικής τους εμπειρίας στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Στη Βεβαίωση απεικονίζονται διακριτά χρονικά διαστήματα ασφάλισης ανά τέως Φορέα μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ΟΓΑ) μέχρι 31/12/2016 και από 1/1/2017 και μετά απεικονίζεται χρόνος e-ΕΦΚΑ. Επίσης απεικονίζονται και χρονικά διαστήματα παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι για τους ασφαλισμένους Μη Μισθωτούς που έχουν χρόνο ασφάλισης στον τέως ΟΑΕΕ για τη χορήγηση της Βεβαίωσης, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, διενεργείται έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής απορρίπτεται το αίτημά του και εμφανίζεται μήνυμα στο χρήστη να προσέλθει στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ για τακτοποίηση των ασφαλιστικών του οφειλών.
Τονίζεται επίσης, ότι η Βεβαίωση ασφάλισης εκδίδεται μέσω διαδικτύου αποκλειστικά για χρήση στις Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ και δεν αποτελεί αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση. Κατ’ εξαίρεση, η Βεβαίωση μπορεί να εκδίδεται μετά από αίτηση των ασφαλισμένων στις Οργανικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ, εφόσον υπάρχει διάστημα ασφάλισης το οποίο δεν απεικονίζεται ή δεν απεικονίζεται ορθά στην ηλεκτρονική Βεβαίωση, λόγω της επικαιροποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας.

Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικτυακή υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που έχουν και χρόνο μισθωτής απασχόλησης στο τέως ΕΤΑΑ.

Επισημαίνεται ότι για τους μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ από 1/1/2017 είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ». Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τους ελέγχους, ότι ο χρήστης δεν έχει χρόνο ασφάλισης Μη Μισθωτού το αίτημά του απορρίπτεται και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας

Ο χρήστης για να υποβάλει αίτημα και να λάβει ηλεκτρονικά Βεβαίωση ασφάλισης για χρήση στο ΑΣΕΠ ακολουθεί τα πιο κάτω βήματα:
■ Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για χρήση στο ΑΣΕΠ » μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), με χρήση των διαπιστευτηρίων taxisnet του ενδιαφερόμενου για να γίνει η πιστοποίηση και επιλογή «Σύνδεση» και -> Αποστολή
■ Καταχώρηση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
■ Επιλογή -> Είσοδος

Μετά την είσοδό του χρήστη στην υπηρεσία εμφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, όπως αυτά αντλούνται από το Μητρώο του e-ΕΦΚΑ (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Υπηκοότητα, Ημ/νία Γέννησης, Αρ.Ταυτότητας και Είδος Ταυτότητας). Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει αίτημα για χορήγηση Βεβαίωσης, πατώντας το κουμπί «Υποβολή αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης». Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς καταχωρείται στον πίνακα « Οι Αιτήσεις μου» στον οποίο αποθηκεύονται όλες οι υποβληθείσες από το χρήστη αιτήσεις. Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση εγκριθεί, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της Βεβαίωσης επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο χρήστης μπορεί να δει το λόγο απόρριψης επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να εκτυπώσει ξανά τη Βεβαίωση, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλει νέα αίτηση, εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών, από την αρχική υποβολή της.

Περιεχόμενο της Βεβαίωσης

Η Βεβαίωση περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία:

Στοιχεία Ασφαλισμένου
• Ονοματεπώνυμο
• Πατρώνυμο
• Μητρώνυμο
• ΑΜΚΑ
• ΑΦΜ
• ΑΔΤ
• Ημερομηνία Εκτύπωσης
• Αρ. Πρωτοκόλλου
• Αρ. Εγκυρότητας
Στοιχεία Ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης
• Φορέας
• τ. Τομέας
• Ιδιότητα – Ειδικότητα – Επάγγελμα
• Ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης (από …έως) διακριτά ανά διάστημα ασφάλισης. Εφόσον το διάστημα ασφάλισης είναι συνεχόμενο, τότε θα απεικονίζεται σε μία εγγραφή. Εφόσον υπάρχουν κενά διαστήματα ασφάλισης θα εμφανίζονται διακριτά τα διαστήματα ενεργής ασφάλισης.

Απεικόνιση Ασφάλισης

– Στις περιπτώσεις μοναδικής μη μισθωτής ασφάλισης απεικονίζονται τα διαστήματα ασφάλισης διακριτά σε κάθε τέως Φορέα έως 31/12/2016 και από 1/1/2017 ξεχωριστή εγγραφή για τον e- ΕΦΚΑ.
– Στις περιπτώσεις παράλληλης/πολλαπλής μη μισθωτής ασφάλισης και μισθωτής στο π. ΕΤΑΑ, απεικονίζονται διαστήματα μη μισθωτής ασφάλισης και μισθωτής διακριτά σε κάθε τέως Φορέα.
– Επίσης, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας της Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα εμπλουτίζονται συνέχεια με νέες ροές από το σύστημα ΑΤΛΑΣ – Ασφαλιστική Ιστορία και θα μπορεί ο ασφαλισμένος να έχει πλήρη και επικαιροποιημένη εικόνα του ασφαλιστικού του βιογραφικού και του χρόνου ασφάλισής του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news 1ΔΑ/2023 ΑΣΕΠ

1ΔΑ/2023: Έκδοση προκήρυξης της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΔΑ/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1ΔΑ/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας (Κατηγοριών  ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) του Αστυνομικού Τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4963/2022 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5049/2023.

Η Προκήρυξη 1ΔΑ/2023 έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: ΨΣΑΛΩ-2ΧΛ), στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης: www.ministryofjustice.gr και στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 10 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν, ταχυδρομικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ΄ και Ε΄).

Πηγή asep.gr

2Γ/2022 intax news ΑΣΕΠ

2Γ/2022: Βαθμολογία Γραπτής Εξέτασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2Γ/2022
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. των Πινάκων Βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (Πρόσκληση / Προκήρυξη 2Γ/2022 – Φ.Ε.Κ. 75/21.11.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α΄ΣΤΑΔΙΟ).

Η έκδοση των  ανωτέρω Πινάκων Βαθμολογίας υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 3ε΄ του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 «Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο- Τροποποίηση άρθρου 28 του ν.2190/1994».

Οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης (55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία), εμφανίζονται ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα στους Πίνακες Βαθμολογίας, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία. Σημειώνεται ότι το ποσοστό των επιτυχόντων στον διαγωνισμό ανήλθε σε 19,3% σε σύνολο 77.073 υποψηφίων που προσήλθαν σε ένα τουλάχιστον μάθημα.

Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης, εμφανίζονται με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους, μέσω της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π., αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αποτελέσματα > Γραπτά-Βαθμολογίες.

Άσκηση ενστάσεως κατά της βαθμολογίας, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών, δεν επιτρέπεται.

Προκειμένου οι επιτυχόντες του Α΄ΣΤΑΔΙΟΥ,  να μπορούν να υποβάλουν αίτηση στις προκηρύξεις του Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ, πρέπει να έχουν δηλώσει ορθά, σύμφωνα με την Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022, τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών ή/και πρόσθετα προσόντα) ανά κωδικό θέσης. Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση το ΑΣΕΠ δεν έχει προβεί στη συσχέτιση των κωδικών θέσεων με τα δηλωθέντα προσόντα.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

 • Οδηγός εύρεσης Αριθμού Μητρώου Υποψηφίου.
 • Εγχειρίδιο εύρεσης βαθμολογίας με αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή ASEP.GR

1Γ/2022 intax news ΑΣΕΠ

1Γ/2022: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, εκατόν σαράντα έξι (146) θέσεων μόνιμου προσωπικού εκ των συνολικά πεντακοσίων σαράντα έξι (546) της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), (προκήρυξη 1Γ/2022 – ΦΕΚ 9/τ.ΑΣΕΠ/25.2.2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4765/2021, ως ισχύει.

Η έκδοση των ανωτέρω οριστικών αποτελεσμάτων υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ.3ζ΄, του άρθρου 27 του ν.5043/2023 «Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο – Τροποποίηση άρθρου 28 ν.2190/1994».

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθμ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή ASEP.GR

intax news 2Γ/2022 απασχοληση ΑΣΕΠ γραπτος διαγωνισμος ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ προσλήψεις δημοσίου

ΑΣΕΠ: Πρόσκληση 2Γ/2022 Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός για πτυχιούχους ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Γ/2022

 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η με αριθμό /2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021 (πρώτο στάδιο).

Η πρόσκληση 2Γ/2022 αφορά αίτηση για την συμμετοχή σας σε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό όχι για την διεκδίκηση συγκεκριμένων θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα με βάση τα μόρια σας.
Γίνεται αίτηση και έπειτα καλείστε να εξεταστείτε γραπτώς σε Πανελλήνιο διαγωνισμό με κοινά θέματα γενικών γνώσεων με την μέθοδο της πολλαπλής επιλογής, θα βρείτε συνημμένο παράρτημα απο το ΦΕΚ .
Από αυτό το γραπτό προκύπτει βαθμολογία με ανώτερη τα 100 και όσοι περάσουν την βάση 55 θα μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις θέσεων που θα βγουν απο εδώ και στο εξής όπου θα συνυπολογίζεται για την μοριοδότηση σας και η βαθμολογία απο τον γραπτό αυτό διαγωνισμό 2Γ/2022.

Το Φ.Ε.Κ. της Πρόσκλησης/Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση/Προκήρυξη (Παράρτημα Γ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου  2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ-ΥΛΗ.

Α. Θέματα για ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

 1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου
 2. Θεμελιώδη Δικαιώματα
 3. Όργανα του Κράτους –Οργάνωση της Διοίκησης
 4. Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)
 5. Δημόσια Πολιτική
 6. Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
 7. Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)
 8. Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί
 9. Δημοσιονομική Πολιτική
 10. Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

 

Β. Δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσι-
κού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτή-
των στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα
στην εργασία.

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:
α) εξέταση γνώσεων: 50%,
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.

 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία γραπτού διαγωνισμού καλέστε στο τηλέφωνο 2610240120 Δευτέρα με Παρασκευή 09:00-17:00
intax news απασχοληση ΑΣΕΠ ΝΕΑ προσλήψεις δημοσίου

5Κ/2021: Εκκίνηση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στο δημόσιο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2021

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 5Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/11-5-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ογδόντα τριών (83) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (ΕΚΠΑ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),  στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), στο Πανεπιστήμιο Πατρών και  στο Πολυτεχνείο Κρήτης  (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) – Ν.Π.Ι.Δ., στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ«Δ») – Ν.Π.Δ.Δ., στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) – Ν.Π.Δ.Δ., στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ) – Ν.Π.Ι.Δ., στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) – Ν.Π.Δ.Δ., στο «ΑΘΗΝΑ» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ») – Ν.Π.Ι.Δ., στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – Ν.Π.Δ.Δ., στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ») – Ν.Π.Ι.Δ. και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) – Ν.Π.Ι.Δ. (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της Προκήρυξης).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

 

 

 

Πηγή asep.gr

intax news απασχοληση ΑΣΕΠ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΠ ΝΕΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2021

Μόνιμο διορισμό μπορούν να διεκδικήσουν υποψήφιοι μέσω της νέας προκήρυξης του ΑΣΕΠ, 7Κ/2021.

Θα επιλεγούν 144 μόνιμοι υπάλληλοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας.

Θα ζητηθεί προσωπικό των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά θέσεις ανά κλάδο:

 • 59 – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
 • 32 – ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
 • 53 – ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά 5 Ιουλίου και λήγει Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 14.00.

Σημειώνεται ότι στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος κάτοχοι όλων των τίτλων σπουδών.

 • Ειδικότερα, για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, γίνονται δεκτά πτυχία οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
 • Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποδεκτά γίνονται πτυχία, διπλώματα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι θέσεις αφορούν τις εξής περιφερειακές ενότητες:

 • Ανατολικής Αττικής
 • Αχαΐας
 • Βοιωτίας
 • Βορείου Τομέα Αθηνών
 • Δράμας
 • Δυτικού Τομέα Αθηνών
 • Εύβοιας
 • Ηλείας
 • Ηρακλείου
 • Θεσσαλονίκης
 • Ιωαννίνων
 • Καρδίτσας
 • Κέας – Κύθνου
 • Κεντρικού Τομέα Αθηνών
 • Κιλκίς
 • Λευκάδας
 • Νότιου Τομέα Αθηνών
 • Πάρου
 • Πειραιώς
 • Πιερίας
 • Ρεθύμνης
 • Σάμου
 • Σερρών
 • Τρικάλων
 • Χαλκιδικής
 • Χανίων
 • Λάρισας
 • Μυκόνου
 • Ξάνθης
 • Σποράδων
 • Αργολίδας
 • Αρκαδίας
 • Δράμας
 • Ημαθίας
 • Κάλυμνου
 • Κορινθίας
 • Λακωνίας
 • Μαγνησίας
 • Μεσσηνίας
 • Μήλου ν. Κίμωλος
 • Νήσων ν. Σαλαμίνας
 • Νήσων ν. Σπέτσες
 • Νήσων δ. Τροιζηνίας – Μεθάνων
 • Νήσων ν. Ύδρας
 • Πέλλας
 • Ρόδου
 • Τρικάλων
 • Φωκίδας
 • Χίου

 

Δείτε το ΦΕΚ της προκήρυξη και τους πίνακες κατάταξης εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή workenter

intax news απασχοληση ΑΣΕΠ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΑ προσλήψεις δημοσίου

Προσλήψεις δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε Προκήρυξη 5Κ/2021

 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ.26/11.5.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα τριών (83) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου   Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο(ΕΚΠΑ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),  στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), στο Πανεπιστήμιο Πατρών και  στο Πολυτεχνείο Κρήτης  (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)-Ν.Π.Ι.Δ., στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»(ΕΚΕΦΕ«Δ»)-Ν.Π.Δ.Δ., στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)-Ν.Π.Δ.Δ., στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ)-Ν.Π.Ι.Δ., στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)-Ν.Π.Δ.Δ., στο «ΑΘΗΝΑ»- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ») Ν.Π.Ι.Δ., στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)-Ν.Π.Δ.Δ., στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ»)-Ν.Π.Ι.Δ. και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)-Ν.Π.Ι.Δ. (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις   9 Ιουνίου  2021 ημέρα Τετάρτη  και λήγει στις 24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Πηγή asep.gr

intax news απασχοληση ΑΣΕΠ ΝΕΑ παρατασεις-προθεσμιες

ΑΣΕΠ 4Κ2020:Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών), σύμφωνα με την προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/18.05.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.),

το Α.Σ.Ε.Π. καλεί

τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίοι προηγούνται  με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

για την Προκήρυξη  4Κ/2020

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

 

σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο Α.Σ.Ε.Π. POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.
 3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Παραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 7 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους στην παρούσα ανακοίνωση πίνακες και δεν αποστείλουν στο Α.Σ.Ε.Π. την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένης καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Πηγή asep.gr

Πλοήγηση άρθρων