intax news Νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο με τις αλλαγές που είχε προαναγγείλει του υπ. Οικονομικών με Δ.Τ.

ΜΕΡΟΣ A’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η μείωση της φορολογίας για τους συνεπείς φορολογουμένους, η σύλληψη διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης με την καθιέρωση τεκμηρίων και τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η φορολογική αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από την οικονομία του διαμοιρασμού, καθώς και η ρύθμιση ειδικότερων φορολογικών ζητημάτων.

Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι:
α) η τροποποίηση ιδίως του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) για τη διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής,
β) η μείωση του τέλους επιτηδεύματος και η αναδιαμόρφωση, κυρίως, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τον προσδιορισμό του εισοδήματος και την καθιέρωση τεκμαρτού ετήσιου κέρδους για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες,
γ) η υπαγωγή δραστηριοτήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης σε καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,
δ) η τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για την απλοποίηση των διαδικασιών για τα ειδικότερα καθεστώτα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και
ε) η θέσπιση φορολογικών διατάξεων συμπληρωματικά προς τους σκοπούς του άρθρου 1 για την αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων.


ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρο 3
Αγοραπωλησία ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 ν. 3842/2010 – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 1587/1950

1. Στο άρθρο 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), περί διασφάλισης και ελέγχου των συναλλαγών, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Κατά τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, των προσυμφώνων και των εξοφλητικών πράξεων, η καταβολή του τιμήματος γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής. Συμβολαιογραφικό έγγραφο του πρώτου εδαφίου, στο οποίο καταγράφεται προκαταβολή ή μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά ή στο οποίο δεν καταγράφεται η εξόφληση του τιμήματος με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι αυτοδικαίως άκυρο, απαγορεύεται να μεταγράφει στα οικεία βιβλία και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των συμβαλλομένων, του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου.».

2. Μετά την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1521/1950 (Α’ 245), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1587/1950 (Α’ 294), περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων, προστίθεται περ. ζ) ως εξής:

«ζ) να αναγράψει στο συμβόλαιο τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58).».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1521/1950, όπως κυρώθηκε με τον ν. 1587/1950, αντικαθίσταται, στην παρ. 5 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο πρώτο εδάφιο, στο δεύτερο εδάφιο η λέξη «και» τρέπεται σε «ή», προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και οι παρ. 4 και 5 διαμορφώνονται ως εξής: «4. Ο μεταγραφοφύλακας αρνείται τη μεταγραφή σύμβασης ή δικαστικής απόφασης ή οποιοσδήποτε άλλης πράξης που αφορά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, πλην της σύστασης υποθήκης, αν δεν προσκομίζεται σ’ αυτόν αντίγραφο της δήλωσης φόρου μεταβίβασης θεωρημένο από τον Οικονομικό Έφορο. Αν η μεταγραφή γίνεται συνεπεία ενέργειας τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, με μέριμνα του υποθηκοφύλακα ενημερώνεται σχετικά, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη μεταγραφή, ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ο οποίος μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ενημερώνει τον υπόχρεο σε φόρο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), για την υποβολή της δήλωσης εντός τριάντα (30) ημερών από τη συντέλεση της κοινοποίησης. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται kol για τις μεταβολές στο νηολόγιο. Απαγορεύεται η μεταγραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου που έχει συνταχθεί κατά παράβαση της περ. ζ) της παρ. 2.

5. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις του παρόντος και του άρθρου 15 επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εάν η διαφορά μεταξύ της αξίας που δηλώθηκε και αυτής που προσδιορίσθηκε οριστικά ή με βάση το σύστημα των συγκριτικών στοιχείων δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) ή η διαφορά φόρου δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500 €) ευρώ. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις της περ. ζ) της παρ. 2 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του τιμήματος που δεν προκύπτει ότι καταβλήθηκε με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) και να υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €), για κάθε παράβαση.».

Άρθρο 4
Συνέπειες από την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Τροποποίηση άρθρου 15Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 15Α του Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβασης πληροφοριών, αντικαθίσταται η παρ. 2, προστίθενται παρ. 3 και 4, και το άρθρο 15Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15Α
Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών

1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

2. Η αξία των φορολογητέων πράξεων και των εσόδων που λαμβάνεται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του φόρου εισοδήματος για κάθε οντότητα δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 1. Εκπτώσεις φόρων και δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 1.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή ορίζονται:

α) Ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων της παρ. 1 και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της διάταξης για κλάδους δραστηριοτήτων, για όσο χρόνο οι αντίστοιχες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μηχανοργάνωση που επιτρέπει την ηλεκτρονική τήρηση και διαβίβαση δεδομένων και

β) η έναρξη εφαρμογής της παρ. 2, οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της παρ. 2 και τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό της παρ. 2 ως προς την αξία των φορολογητέων πράξεων και εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας των παραστατικών που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 1.

4. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των οντοτήτων της παρ. 1.».

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις παροχών υπηρεσιών πληρωμών αναφορικά με την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Προσθήκη άρθρου 15Δ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας  
(άρθρο 1 Οδηγίας 2020/284)

Στον Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) προστίθεται άρθρο 15Δ, ως εξής:

«Άρθρο 15Δ

Υποχρεώσεις παροχών υπηρεσιών πληρωμών αναφορικά με την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών», οποιαδήποτε από τις κάτωθι κατηγορίες παροχών υπηρεσιών πληρωμών των περ. α) έως δ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4537/2018 (Α’ 84), ήτοι:

αα) πιστωτικά ιδρύματα του στοιχείου 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 «σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012» (L 176), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, του στοιχείου 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

αβ) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος της περ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 (Α’ 218), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος με καταστατική έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του εν λόγω νόμου, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, στο βαθμό που οι υπηρεσίες πληρωμών τις οποίες προσφέρουν, συνδέονται με την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος,

αγ) γραφεία ταχυδρομικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών,

αδ) ιδρύματα πληρωμών της περ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,

αε) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία τυγχάνουν εξαίρεσης από ορισμένες υποχρεώσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ» (L 337), σύμφωνα με το άρθρο 32 αυτής,

β) «υπηρεσία πληρωμής»: οποιαδήποτε από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των περ. γ) έως στ) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,

γ) «πληρωμή»: με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 3 του ν. 4537/2018, «πράξη πληρωμής» της περ. 5 ή «υπηρεσία εμβασμάτων» της περ. 22 του άρθρου 4 του εν λόγω νόμου, δ) «πληρωτής»: «πληρωτής» της περ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, ε) «δικαιούχος»: «δικαιούχος» της περ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,

στ) «κράτος μέλος προέλευσης»: «κράτος μέλος προέλευσης» της περ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,

ζ) «κράτος μέλος υποδοχής»: «κράτος μέλος υποδοχής» της περ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, η) «λογαριασμός πληρωμών»: «λογαριασμός πληρωμών» της περ. 12 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,

θ) «Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN: International Bank Account Number)»: «ΙΒΑΝ» όπως ορίζεται στο σημείο 15 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012 «σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009» (L 94), ι) «Κωδικός Αναγνώρισης Τράπεζας (BIC – Bank Identifier Code)»: «BIC» όπως ορίζεται στο σημείο 16 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012.

2.α. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών τηρούν λεπτομερή αρχεία δικαιούχων και πληρωμών σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) να διενεργούν ελέγχους των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών οι οποίες, σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α., ν. 2859/2000, Α’ 248), θεωρούνται ότι λαμβάνουν χώρα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

β. Η υποχρέωση της περ. α ισχύει, εφόσον σωρευτικά:

βα. Οι υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται αφορούν τις διασυνοριακές πληρωμές. Μια πληρωμή θεωρείται διασυνοριακή όταν ο πληρωτής βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος και ο δικαιούχος βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα.

ββ. Κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει υπηρεσίες πληρωμών που αντιστοιχούν σε περισσότερες από είκοσι πέντε (25) διασυνοριακές πληρωμές στον ίδιο δικαιούχο.

Ο ανωτέρω αριθμός πληρωμών υπολογίζεται σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ανά κράτος μέλος και ανά κωδικό αναγνώρισης της περ. β’ της παρ. 3.

Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει πληροφορίες ότι ο δικαιούχος κατέχει περισσότερους του ενός κωδικούς αναγνώρισης, ο υπολογισμός γίνεται αθροιστικά ανά δικαιούχο.

γ. Τα αρχεία για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β’ υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται του ημερολογιακού τριμήνου στο οποίο αφορούν οι πληροφορίες.

δ. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου βρίσκεται σε κράτος μέλος, έχει την υποχρέωση τήρησης και υποβολής αρχείων της περ. α’.

Οταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου δεν βρίσκεται σε κράτος μέλος, την υποχρέωση τήρησης και υποβολής αρχείων της περ. α’ έχει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή. Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό του ορίου των είκοσι πέντε (25) διασυνοριακών πληρωμών της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 2, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή λαμβάνει υπόψη όλες τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί στον ίδιο δικαιούχο, τόσο σε κράτη-μέλη, όσο και σε τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη. Ωστόσο, η υποχρέωσή του ως προς την υποβολή αρχείων, αφορά μόνο στις περιπτώσεις πληρωμών, στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής του δικαιούχου βρίσκεται σε τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη.

Ο τόπος του παρόχου,υπηρεσιών πληρωμών καταδεικνύεται από τον «BIC» του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή οποιονδήποτε άλλον κωδικό αναγνώρισης της επιχείρησης, ο οποίος ταυτοποιεί με σαφήνεια τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και την τοποθεσία του.

ε. Όταν εφαρμόζεται η υποχρέωση της περ. α’ για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τα αρχεία: εα) τηρούνται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε ηλεκτρονική μορφή για περίοδο τριών (3) ημερολογιακών ετών, από τη λήξη του ημερολογιακού έτους της ημερομηνίας πληρωμής, εβ) καθίστανται διαθέσιμα, σύμφωνα με το άρθρο 24β του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 «για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας» (L 268) στο κράτος μέλος προέλευσης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή στα κράτη μέλη υποδοχής, όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σε κράτη μέλη διαφορετικά από το κράτος μέλος προέλευσης.

3. α. Για την εφαρμογή της υποπερ. βα) της περ. β’ της παρ. 2 και με την επιφύλαξη των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Φ.Π.Α., η τοποθεσία του πληρωτή θεωρείται ότι είναι στο κράτος μέλος που αντιστοιχεί:

αα) στον «ΙΒΑΝ» του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή ή σε οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης που ταυτοποιεί με σαφήνεια και εντοπίζει τον πληρωτή ή, ελλείψει τέτοιων κωδικών αναγνώρισης,

αβ) στον «BIC» ή σε οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης επιχείρησης που ταυτοποιεί με σαφήνεια και εντοπίζειτον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που ενεργεί για λογαριασμό του πληρωτή, β. Για την εφαρμογή της υποπερ. βα) της περ. β’ της παρ. 2, η τοποθεσία του δικαιούχου θεωρείται ότι είναι στο κράτος μέλος, το τρίτο έδαφος ή την τρίτη χώρα που αντιστοιχεί:

βα) στον «ΙΒΑΝ» του λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης που ταυτοποιεί με σαφήνεια και εντοπίζειτον δικαιούχο ή, ελλείψει τέτοιων κωδικών αναγνώρισης,

ββ) στον «ΒIC» ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης επιχείρησης που ταυτοποιεί με σαφήνεια και εντοπίζει τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου.

4. α. Τα αρχεία που τηρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, δυνάμει της παρ. 2, περιέχουν:

αα) τον «BIC» ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης της επιχείρησης που ταυτοποιεί με σαφήνεια τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών,

αβ) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του δικαιούχου, όπως εμφανίζεται στα αρχεία του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών,

αγ) εφόσον υπάρχει, οποιονδήποτε αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. ή άλλον εθνικό αριθμό φορολογικού μητρώου του δικαιούχου,

αδ) τον «ΙΒΑΝ» ή, εάν αυτός δεν είναι διαθέσιμος, οποιονδήποτε άλλον κωδικό αναγνώρισης που ταυτοποιεί με σαφήνεια καί εντοπίζειτον δικαιούχο,

αε) τον «BIC» ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης της επιχείρησης που ταυτοποιεί με σαφήνεια και εντοπίζει τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου, αν ο δικαιούχος λαμβάνει χρηματικά ποσά, χωρίς να διαθέτει λογαριασμό πληρωμών, αστ) εφόσον υπάρχει, τη διεύθυνση του δικαιούχου, όπως εμφανίζεται στα αρχεία του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών,

αζ) τις λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε πληρωμή των περ. α’ και β’ της παρ. 2,

αη) τις λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε επιστροφές πληρωμών που προσδιορίζονται ως σχετιζόμενες με διασυνοριακές πληρωμές της υποπερ. αζ).

β. Οι πληροφορίες των υποπερ. αζ) και αη) της περ. α’ περιέχουν:

βα) την ημερομηνία και την ώρα της πληρωμής ή της επιστροφής της πληρωμής,

ββ) το ποσό και το νόμισμα της πληρωμής ή της επιστροφής της πληρωμής,

βγ) το κράτος μέλος προέλευσης της πληρωμής που λήφθηκε από τον δικαιούχο ή για λογαριασμό του, το κράτος μέλος προορισμού της επιστροφής, κατά περίπτωση, καθώς και τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της προέλευσης ή του προορισμού της πληρωμής ή της επιστροφής της πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 3,

βδ) τυχόν αναφορά η οποία ταυτοποιεί με σαφήνεια την πληρωμή,

βε) κατά περίπτωση, την πληροφορία ότι η έναρξη της πληρωμής γίνεται στις φυσικές εγκαταστάσεις του εμπόρου.

5. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των αρχείων που τηρούνται από τους παρόχους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 6

Κυρώσεις για χρήση μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου – Προσθήκη παρ. ΙΑ και τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 54 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Ά 206), περί επιβολής προστίμων: α) προστίθεται παρ. ΙΑ, β) στην παρ. 2: βα) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, ββ) στα πρόστιμα του εισαγωγικού της εδαφίου περιλαμβάνονται και οι παραβάσεις της παρ. ΙΑ, βγ) οι περ. στ) και θ) αντικαθίστανται, βδ) προστίθεται περ. ιβ), βε) στην περ. β) του τελευταίου εδαφίου αφαιρούνται τα νομικά πρόσωπα και οντότητες, και οι παρ. 1 έως 2 διαμορφώνονται ως εξής: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,

γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,

δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,

στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση τον διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του, ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,

η) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του,

θ) [Έχει καταργηθεί],

ι) [Έχει καταργηθεί],

ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό,

ιβ) εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.),

ιγ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), ιδ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία αναφορικά με τις κατά την παρ. 8 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) υποχρεώσεις του,

ιε) δεν εκδίδει λογιστικά αρχεία ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.,

ιστ) διακινεί αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης,

ιζ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010.

ιη) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση κατοχής, απόκτησης, μεταβολής και διακοπής λειτουργίας τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS»).

ΙΑ. Για παραβάσεις που αφορούν δήλωση Φ.Π.Α. του άρθρου 47α του Κώδικα φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248), καθώς και για παραβάσεις που αφορούν ενιαία δήλωση Φ.Π.Α. υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο στον υποκείμενο ή στον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίας δήλωσης Φ.Π.Α., εκτός αν πρόκειται για μηδενική δήλωση. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζεται η διαδικασία επιβολής του ανωτέρω προστίμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις των παρ. 1 και ΙΑ καθορίζονται ως εξής:

α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περ. α) της παρ. 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περ. α), β), γ), δ), στ) και ιγ) της παρ. 1,

β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1, αν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων),

γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περ. β), γ), δ) και στ) της παρ. 1, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος απλογραφικού λογιστικού συστήματος,

δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περ. β), γ), δ) και στ) της παρ. 1, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος διπλογραφικού λογιστικού συστήματος,

ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στις περ. ε), ζ), η) και ιδ) της παρ. 1,

στ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις των περ. ια) καί ιβ) της παρ. 1, ζ) [Εχει καταργηθεί],

η) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χίλια (1000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στις περ. ιε) και ιστ) της παρ. 1,

θ) ίσο με το διπλάσιο της καταβληθείσας με μετρητά αξίας των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται για τη συναλλαγή, για κάθε παράβαση της περ. ιζ) της παρ. 1,

ι) σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) επιβάλλεται πρόστιμο γι’ αυτήν με την πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της ως άνω δήλωσης,

ια) πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε παράβαση της περ. ιη) της παρ. 1,

ιβ) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση της παρ. ΙΑ.

Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του ενός (1) έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζεται η διαδικασία επιβολής του ανωτέρω προστίμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.
Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Τα πρόστιμα του παρόντος δεν επιβάλλονται, σε περίπτωση υποβολής:

α) εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως εκατό(100) ευρώ,

β) εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.».

Άρθρο 7
Πρόστιμα για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό – Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 54ΣΤ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο τρίτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί προστίμων για παραβάσεις που σχετίζονται με την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, διορθώνεται η παραπομπή για την επιβολή προστίμου, και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ., ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε.
Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4308/2014 (Α’ 251).
Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 54 και σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 54.».

Άρθρο 8
Κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Προσθήκη άρθρου 54ΙΓ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στον Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), μετά το άρθρο 54ΙΒ, προστίθεται άρθρο 54ΙΓ ως εξής:

«Άρθρο 54ΙΓ
Κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

1. Σε οντότητα που παραβιάζει την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 15Α παραλείποντας να διαβιβάσει ή διαβιβάζοντας εκπρόθεσμα τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

α) Αν, ως εκδότης, δεν διαβιβάσει συνόψεις εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων, πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) σε ημερήσια βάση,

β) αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού καί φορολογικού αποτελέσματος ή δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρόστιμο διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος,

γ) αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, δ) αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500 €) σε ημερήσια βάση και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά φορολογικό έτος και

ε) αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου.

Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.

2. Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου της παρ. 1, τα πρόστιμα της παρ. 1 διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται, χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των περ. α), β) και δ) της παρ. 1 ανά φορολογικό έτος. Η Α.Α.Δ.Ε. δύναταί να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των οντοτήτων που, κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, υποτροπιάζουν ως προς την παράβαση της περ. α) της παρ. 1.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή ορίζονται η έναρξη εφαρμογής και οι οντότητες, στις οποίες εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2.

4. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κυρώσεων της παρ. 1, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των υπότροπων οντοτήτων της παρ. 2, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 9
Πρόστιμα στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Δ – Προσθήκη άρθρου 54ΙΔ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(άρθρο 2 Οδηγίας 2020/284)

Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) προστίθεται άρθρο 54ΙΔ ως εξής:

«Άρθρο 54ΙΔ
Πρόστιμα στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Δ

1. Στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που παραβιάζουν το άρθρο 15Δ επιβάλλεται πρόστιμο αν: α) υποβάλλουν εκπρόθεσμα τα αρχεία της παρ. 2 του άρθρου 15Δ,

β) δεν υποβάλλουν τα αρχεία της παρ. 2 του άρθρου 15Δ,

γ) υποβάλλουν ελλιπή ή ανακριβή αρχεία της παρ. 2 του άρθρου 15Δ,

δ) δεν ανταποκριθούν σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή για συμπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών ή στοιχείων του άρθρου 15Δ, εντός της τεθείσας προθεσμίας,

ε) δεν συνεργαστούν κατά τη διάρκεια ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής των στοιχείων,

στ) δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχών υπηρεσιών πληρωμών, σχετικά με δικαιούχους και πληρωμές, σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 15Δ.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις της παρ. 1 καθορίζονται ως εξής:

α) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. α), ανά δικαιούχο,
β) τριακόσια (300) ευρώ, για κάθε παράβαση των περ. β) και γ), ανά δικαιούχο,
γ) χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. δ), ανά δικαιούχο,
δ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. ε),
ε) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. στ).

Το συνολικό ύψος των πράξεων επιβολής προστίμου ανά έλεγχο συμμόρφωσης για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Δ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

Για τις παραβάσεις της περ. α) της παρ. 1 το συνολικό ύψος των πράξεων επιβολής προστίμου, ανά έτος αναφοράς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

3. Αν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διαπράξουν την ίδια παράβαση, μέσα σε μια πενταετία από τη διαπίστωση της αρχικής παράβασης, τα πρόστιμα της παρ. 2 επιβάλλονται στο διπλάσιο. Σε περίπτωση νέας διάπραξης της ίδιας παράβασης για τρίτη ή περισσότερες φορές, επιβάλλεται το τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσής της, με την επιφύλαξη του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2.».

Άρθρο 10
Καταστροφή των αχρησιμοποίητων αποθεμάτων εντύπων παραβολών που αντικαταστάθηκαν με ηλεκτρονικό παράβολο – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 29 ν. 3943/2011

Στο άρθρο 29 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), περί κάρτας αποδείξεων και ηλεκτρονικής φορολογικής ενημερότητας, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Τα αχρησιμοποίητα αποθέματα εντύπων παραβολών του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 που αντικαταστάθηκαν με ηλεκτρονικό παράβολο δύνανται να καταστρέφονται περιοδικά μετά από εισήγηση Επιτροπής, η οποία συγκροτείται προς τον σκοπό αυτό με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσιακής μονάδας, όπου τηρούνται τα έντυπα παράβολα. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταστροφή των εντύπων παραβολών.».

Άρθρο 11
Εφαρμογή κινήτρων για ηλεκτρονική τιμολόγηση – Μεταβατική διάταξη – Προσθήκη παρ. 84Α στο άρθρο 72 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’167), περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 84Α ως εξής:

«84Α. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71ΣΤ, παρέχονται στις οντότητες, οι οποίες επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2024.

Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2023 και 2024, οι σχετικές επιλογές της παρ. 6 του άρθρου 71ΣΤ μπορούν να δηλωθούν και η ένταξη να έχει ολοκληρωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και την 31η Δεκεμβρίου 2024 αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 71ΣΤ.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Άρθρο 12
Μείωση τέλους επιτηδεύματος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 31 ν. 3986/2011

Στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος σε επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, οι περ. γ) και δ) τροποποιούνται, ώστε το τέλος επιτηδεύματος να μειωθεί κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τους επιτηδευματίες και τους ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα και τα υποκαταστήματα που αυτοί συστήνουν, η περ. ε), περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και το προτελευταίο εδάφιο καταργούνται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής:

α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.

β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.

γ) Για τους επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα σε τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325 €) ετησίως

δ) Για κάθε υποκατάστημα σε τριακόσια ευρώ (300 €) ετησίως, αν συστήνεται από επιτηδευματία και ασκούντα ελεύθερο επάγγελμα, και εξακόσια ευρώ (600 €) ετησίως, αν συστήνεται από νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική επιχείρηση.

Ως υποκατάστημα, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 33/1979 (Α’ 10), που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περίπτωσης δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), όπως ισχύει.

Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημα τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.

Από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%).».

Άρθρο 13
Μεταφορά ζημιών από την επιχειρηματική δραστηριότητα – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 27 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στο άρθρο 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί μεταφοράς ζημιών, προστίθεται παρ. 6, ως εξής:

«6. Ο προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος κατ’ εφαρμογή των άρθρων 28Α έως 28Δ δεν επηρεάζει την εφαρμογή της παρ. 1 και η πραγματοποιηθείσα ζημία δύναται να μεταφέρεται προς συμψηφισμό με λογιστικό ποσό των δηλωθέντων επιχειρηματικών κερδών.».

Άρθρο 14
Χρήση έμμεσων τεχνικών για τον προσδιορισμό εισοδήματος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί εισοδημάτων που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα: α) στο εισαγωγικό εδάφιο προβλέπεται ότι η απαρίθμηση είναι ενδεικτική, β) στην περ. β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) η περ. γ) τροποποιείται, ώστε ο προσδιορισμός του εισοδήματος με τη χρήση έμμεσων μεθόδων ελέγχου να επέρχεται αν τα φορολογικά στοιχεία δεν προσκομισθούν στη Φορολογική Διοίκηση μετά από δύο σχετικές προσκλήσεις, αντί για μια και να τεθεί σχετική προθεσμία, δ) προστίθενται περ. δ) έως στ), και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4987/2022, Α’ 206) ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή

β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κ.Φ.Δ., ή

γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. μετά από δύο σχετικές προσκλήσεις, ή δ) όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ των δηλούμενων οικονομικών μεγεθών, ιδίως των αγορών, των πωλήσεων και των αποθεμάτων, ή

ε) όταν δεν επαληθεύεται ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα με αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων ή υπάρχει αδικαιολόγητη μεταβολή αυτού μεταξύ διαδοχικών ετών, ή

στ) όταν δηλώνεται ζημία σε τρία (3) τουλάχιστον συνεχόμενα φορολογικά έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.».

Άρθρο 15
Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας – Προσθήκη άρθρου 28Α στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προστίθεται άρθρο 28Α ως εξής:

«Άρθρο 28Α
Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

1. Για τους ασκούντες ατομική επιχείρηση της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) το ετήσιο ελάχιστο εισόδημα από την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας τεκμαίρεται ότι δεν υπολείπεται του ποσού που προσδιορίζεται σύμφωνα με το παρόν.

2. Ως ελάχιστο ετήσιο εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας τεκμαίρεται ποσό μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) που προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω:

α) ποσού μέχρι τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο εκ των εξής:

αα) του ετήσιου ποσού του μικτού κατώτατου μισθού των άρθρων 134 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222) και 103 του παρόντος, όπως ισχύει κατά την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου φορολογικού έτους, προσαυξανόμενου κατά δέκα τοις εκατό (10 %) για τα τρία (3) έτη που έπονται της δεύτερης τριετίας από τη δήλωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας, επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%), επί του ποσού της τρίτης τριετίας για τα τρία (3) έτη που έπονται της δεύτερης τριετίας και επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%), επί του ποσού της τέταρτης τριετίας για τα επόμενα έτη ή

αβ) του ποσού που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου που απασχολείται από τον υπόχρεο της παρ. 1, πλέον

β) ποσού, έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €), που ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου κόστους που καταβάλλει ο υπόχρεος της παρ. 1 για τη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολεί, πλέον

γ) ποσού που ανέρχεται στο πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), όπως ορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται με βάση την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4919/2022, στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιείτο υψηλότερα έσοδα.

Η προσαύξηση της περ. γ) δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ή

β) όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30).

Για την εφαρμογή της περ. γ) λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεύτερου βαθμού του προηγούμενου φορολογικού έτους, που αφορά στους υπόχρεους της παρ. 1, όπως αυτός αναρτάται στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 67 εκάστου έτους. Για τον προσδιορισμού του μέσου όρου του προηγούμενου εδαφίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό κύκλο εργασιών.

3. Το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση το τεκμήριο της παρ. 2, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον υπόχρεο για αντικειμενικούς λόγους, εφόσον συντρέχει ιδίως κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) στρατιωτική θητεία,
β) φυλάκιση,
γ) νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική,
δ) αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή κατά τους δώδεκα (12) μήνες μετά τη γέννα ή την υιοθεσία ή αναδοχή τέκνου,
ε) εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
στ) ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος τους,
ζ) απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,
η) άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ο φορολογούμενος προσκομίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του στη Φορολογική Διοίκηση.
Η φορολογική Διοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του υπόχρεου και μειώνει ανάλογα το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα.

4. Αν ο υπόχρεος αμφισβητεί το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος για λόγους πέρα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 3, ζητεί τη διενέργεια ελέγχου του άρθρου 23 του Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4987/2022 Α’ 206) για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων που θέτουν προϋποθέσεις για τη λήψη προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων, καθώς και της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 15, το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπολείπεται του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με το παρόν και τα άρθρα 28Β έως 28Δ.

6. Το τεκμήριο του παρόντος δεν εφαρμόζεται:
α) στα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα,
β) σε όσους αμείβονται σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 12, εφόσον συμβάλλονται με έως και τρία (3) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και
γ) σε πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%).

7. Όταν οι επαγγελματικές δραστηριότητες του υπόχρεου περιορίζονται χρονικά από νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που περιορίζουν την άσκηση της δραστηριότητας εντός του φορολογικού έτους, το τεκμήριο ισχύει αναλογικά για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπονται.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4.».

Άρθρο 16

Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας – Προσθήκη άρθρου 28Β στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προστίθεται άρθρο 28Β ως εξής:

«Άρθρο 28Β
Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 28Α που αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή σύνταξη του άρθρου 12 ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα της παρ. 1 του άρθρου 21, το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο εισόδημα που αποκτούν από τη μισθωτή εργασία, τη σύνταξη ή την αγροτική δραστηριότητα.

Άρθρο 17

Άλλες μειώσεις του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις – Προσθήκη άρθρου 28Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στον Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προστίθεται άρθρο 28Γ ως εξής:

«Αρθρο 28Γ
Λοιπές μειώσεις του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις

1. Τα άρθρα 28Α και 28Β δεν εφαρμόζονται για τα τρία (3) πρώτα έτη από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των υπόχρεων της παρ. 1 του άρθρου 28Α. Για το τέταρτο έτος από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά δύο τρίτα (2/3). Για το πέμπτο έτος από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας το τεκμαιρόμενο ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά ένα τρίτο (1/3).

2. Το ποσό του άρθρου 28Α μειώνεται κατά το ήμισυ (1/2) για υποχρέους που είναι πολύτεκνοι, για υπόχρεους που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), για γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα και για γονείς με τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία που θεωρούνται εξαρτώμενα, κατά την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 11.

3. Το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά το ήμισυ (1/2) για υπόχρεους της παρ. 1 που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς της ηπειρωτικής χώρας με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.

Άρθρο 18
Διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας – Προσθήκη άρθρου 28Δ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στον Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προστίθεται άρθρο 28Δ ως εξής:

«Άρθρο 28Δ
Διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 28Α προέβησαν σε διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της προσαύξησης της υποπερ. αα) της ττερ. α) της παρ. 2 του άρθρου 28Α και για τα χρονικά διαστήματα της παρ. 1 του άρθρου 28Γ.».

Άρθρο 19
Φορολόγηση επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που έπαυσαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία – Προσθήκη άρθρου 28Ε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, A’ 167) προστίθεται άρθρο 28Ε ως εξής: «Άρθρο 28Ε

Φορολόγηση επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που διέκοψαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία

1. Μετά από τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. – ν. 4987/2022, Α’ 206) δύναται να επιβληθεί φόρος εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε φυσικό πρόσωπο που έχει ασκήσει ατομική επιχείρηση της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), και, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος ή εταίρος σε μονοπρόσωπη εταιρεία που ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φόρος της παρούσας αντιστοιχεί στον φόρο που θα επιβαλλόταν στο φυσικό πρόσωπο επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 28Α έως 28Δ, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του παρόντος, και δύναται να επιβληθεί, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθούν τα εξής:

α) το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος ή μέτοχος σε μονοπρόσωπη εταιρεία, η οποία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ταυτίζεται, ως προς τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) δεύτερου βαθμού, με την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκούσε το φυσικό πρόσωπο πριν από τη διακοπή των εργασιών του, και

β) το ποσό του φόρου εισοδήματος που αναλογεί στα κέρδη του νομικού προσώπου, αθροιζόμενο προς τον φόρο που θα επιβαλλόταν στα μερίσματα, αν διανέμονταν το σύνολο των κερδών, υπολείπεται του ελάχιστου φόρου που θα επιβαλλόταν για το φυσικό πρόσωπο από την εφαρμογή των άρθρων 28Α ως 28Δ, αν εξακολουθούσε να ασκεί υπό τη μορφή ατομικής επιχείρησης την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκούσε στο παρελθόν και η οποία ταυτίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον Κ.Α.Δ. δεύτερου βαθμού με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως προκύπτουν από τα δηλούμενα στοιχεία του νομικού προσώπου της παρ. 1.

3. Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που θα είχε το φυσικό πρόσωπο αν ασκούσε την επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τη μορφή της ατομικής επιχείρησης σύμφωνα με τα άρθρα 28Α έως 28Δ, ισχύουν τα εξής:

α) για την προσαύξηση του κατώτατου μισθού από τη δεύτερη τριετία δραστηριότητας και εφεξής, της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 28Α και τις μειώσεις του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη δραστηριότητας, της παρ. 1 του άρθρου 28Γ, λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία το φυσικό πρόσωπο κατείχε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών της μονοπρόσωπης εταιρείας και αυτά, κατά τα οποία το φυσικό πρόσωπο ασκούσε την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό τη μορφή ατομικής επιχείρησης,

β) για την εύρεση του μισθού του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου της υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 28Α, του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 28Α και τη σύγκριση του κύκλου εργασιών, σε σχέση με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών στη δραστηριότητα με τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ. δεύτερου βαθμού της περ. γ) της παρ. 2) του άρθρου 28Α, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του νομικού προσώπου,

γ) η μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος με βάση το εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και αγροτική δραστηριότητα του άρθρου 28Β, η απαλλαγή με βάση την αναπηρία της παρ. 2 και 3 του άρθρου 28Γ και η μείωση με βάση τον τόπο κατοικίας της παρ. 4 του άρθρου 28Γ, εφαρμόζονται εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις στο πρόσωπο του φυσικού προσώπου.

4. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α εφαρμόζονται αναλογικά, προς τον σκοπό αμφισβήτησης του φόρου που προκύπτει από τις παρ. 1 έως 3.

5. Για τον προσδιορισμό του φόρου της παρ. 1, από τον φόρο που αντιστοιχεί στο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος και προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3, αφαιρείται το ποσό των φόρων της περ. β) της παρ. 1 που αντιστοιχεί στα κέρδη του νομικού προσώπου και στα μερίσματα.

6. Αν για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, εντός του ίδιου φορολογικού έτους, το φυσικό πρόσωπο ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό τη μορφή ατομικής επιχείρησης και μέσω μονοπρόσωπης εταιρείας, στην οποία είναι μοναδικός εταίρος ή μέτοχος, το παρόν εφαρμόζεται για το χρονικό διάστημα που η επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται μέσω μονοπρόσωπης εταιρείας.

7. Το παρόν άρθρο ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται μέχρι το φορολογικό έτος 2026.».

Άρθρο 20

Μεταβατική διάταξη για προκαταβολή φόρου σε περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος- Προσθήκη παρ. 87 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 87 ως εξής:

«87. Αν το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογικού έτους 2023 προσδιορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28Α έως 28Δ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), το ποσό προκαταβολής φόρου του άρθρου 69 επί του ποσού, κατά το οποίο το τεκμαρτώς προσδιορισθέν εισόδημα υπερβαίνει το δηλωθέν, μειώνεται για το έτος 2024 κατά το ήμισυ.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 21

Μέτρα δέουσας επιμέλειας για τη διάθεση και τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων

Στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) προστίθεται άρθρο 78Α ως εξής:

«Άρθρο 78Α

Μέτρα δέουσας επιμέλειας για διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων

1. Τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) που διαθέτουν και διακινούν ενεργειακά προϊόντα των περ. α) έως γ) και στ) έως ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 σε ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που εμπορεύονται και διακινούν καύσιμα (Πρατήρια Καυσίμων), εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

2. Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, σε σχέση με τα Πρατήρια Καυσίμων με τα οποία συναλλάσσονται, συνίστανται:

α) στην τήρηση και τακτική επικαιροποίηση των στοιχείων φορολογικού μητρώου των Πρατηρίων Καυσίμων,

β) στον περιοδικό έλεγχο ύπαρξης της άδειας λειτουργίας, των πιστοποιητικών των δεξαμενών και αντλιών, καθώς και στην υπεύθυνη δήλωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου και του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών, όπου αυτό απαιτείται, στα Πρατήρια Καυσίμων. Για τις υφιστάμενες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 συμβάσεις συνεργασίας ή συναλλαγές, ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 31η Δεκεμβρίου 2023,

γ) σε τουλάχιστον έναν κατ’ έτος έλεγχο της χημικής σύνθεσης των ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 που διατίθενται και διακινούνται από τα Πρατήρια Καυσίμων,

δ) στην παροχή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κάθε πληροφορίας σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις τέλεσης ή επικείμενης τέλεσης λαθρεμπορίας καυσίμων, εγκλήματος φοροδιαφυγής ή νοθείας καυσίμων.

3. Αν από την τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας διαπιστωθεί ότι Πρατήριο Καυσίμων δεν παρέχει στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 τα στοιχεία και τις πληροφορίες της παρ. 2 ή δεν έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών, όπου αυτό απαιτείται, ή κατέχει, διαθέτει ή διακινεί νοθευμένα ενεργειακά προϊόντα ή ενεργειακά προϊόντα λαθρεμπορίας της παρ. 1, τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1, υποχρεούνται σωρευτικά:

α) εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη διαπίστωση των ανωτέρω, να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για τις ανωτέρω διαπιστώσεις,

β) ταυτόχρονα με την ως άνω ενημέρωση να διακόψουν τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 προς το συγκεκριμένο Πρατήριο Καυσίμων,

γ) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση, να αποσύρουν όλα τα τυχόν σήματά τους και τις αντλίες τους και, εντός ευλόγου χρόνου, όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους από το Πρατήριο Καυσίμων, μέχρι την αποκατάσταση των ανωτέρω και, σε περίπτωση σφράγισης της εγκατάστασης του Πρατηρίου Καυσίμων, μέχρι τη νόμιμη επαναλειτουργία του.

4. Αν από την τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας προκύψουν ενδείξεις λαθρεμπορίας, εγκλήματος φοροδιαφυγής ή νοθείας καυσίμων, τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., παρέχοντας αμέσως, και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας,, κάθε διαθέσιμο στοιχείο, περιλαμβανομένων των πλέον πρόσφατων αποτελεσμάτων ελέγχου της χημικής σύνθεσης των ενεργειακών προϊόντων που διατίθενται από το Πρατήριο Καυσίμων.

5. Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώσουν τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 για μη εγκατάσταση ή μη πλήρωση των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών σε Πρατήριο Καυσίμων ή για την τέλεση λαθρεμπορίας καυσίμων ή νοθείας καυσίμων ή παραποίησης φορολογικών μηχανισμών από Πρατήριο Καυσίμων ή για παραβάσεις σχετικά με ελλειμματικές παραδόσεις αντλιών, τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται σωρευτικά:

α) να διακόψουν αυθημερόν από την ως άνω ενημέρωση τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 προς το συγκεκριμένο Πρατήριο Καυσίμων,

β) εφόσον το Πρατήριο Καυσίμων φέρει σήμα λειτουργίας τους, ή εφόσον έχουν διαθέσει ή διακινήσει ενεργειακά προϊόντα προς το Πρατήριο Καυσίμων εντός των τελευταίων πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση, να απαντλήσουν και να μεταφέρουν με δικές τους δαπάνες τα ενεργειακά προϊόντα που είναι αποθηκευμένα στις δεξαμενές του πρατηρίου αυτού εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη σχετικής ειδικής εντολής της Α.Α.Δ.Ε.. Τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 δύνανται να αναζητούν το κόστος της απάντλησης, μεταφοράς και επαναδιύλισης των ενεργειακών προϊόντων από τον παραβάτη.

γ) εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω ενημέρωση, να αποσύρουν το τυχόν σήμα και τις αντλίες τους και, εντός ευλόγου χρόνου, όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους, από το Πρατήριο Καυσίμων, μέχρι την αποκατάσταση των ανωτέρω ή, σε περίπτωση σφράγισης της εγκατάστασης του Πρατηρίου Καυσίμων, μέχρι τη νόμιμη επαναλειτουργία του.

6. Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώσουν τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 για την τέλεση λαθρεμπορίας ή νοθείας καυσίμων ή μη εγκατάστασης ή μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών ή παραποίησης φορολογικών μηχανισμών από Πρατήριο Καυσίμων, τα μέτρα της παρ. 5 εφαρμόζονται εντός τριάντα (30) ημερών και σε κάθε άλλο Πρατήριο Καυσίμων, που, σύμφωνα με την ενημέρωση της Α.Α.Δ.Ε. προς τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1, ανήκει κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή διοικείται από τα πρόσωπα, στα οποία ανήκει ή τα οποία διοικούν το Πρατήριο Καυσίμων, το οποίο διαπιστώνεται ότι έχει τελέσει τις ως άνω παραβάσεις. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για τα πρατήρια καυσίμων που ανήκουν κατά εκατό τοις εκατό (100%) στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 ή κατά εκατό τοις εκατό (100%) σε θυγατρικές τους εφόσον διαπιστωθούν πέντε (5) παραβάσεις σε διάστημα τριών (3) μηνών.

7. Για τη μη τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας του παρόντος, επιβάλλονται πρόστιμα στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 ως εξής:

α) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της περ. α) της παρ. 3 και της περ. β) της παρ. 5, επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,

β) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της περ. β) της παρ. 3 και της περ. α) της παρ. 5 επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), ανά παραστατικό πώλησης καυσίμων, ανεξαρτήτως ποσότητας, και όχι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων, γ) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της περ. γ) της παρ. 3 και της περ. γ) της παρ. 5 επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,

δ) για μη τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 4 επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,

ε) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 6, επιβάλλεται πρόστιμο κατ’ αντιστοιχία προς όσα προβλέπονται στις περ. β) έως δ).

8. Η Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει σε ετήσια δημοσιοποίηση των κυρώσεων που επιβάλλει στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα τήρησης μέτρων δέουσας επιμέλειας.

9. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε καθορίζονται ο τρόπος διαπίστωσης των παραβάσεων των παρ. 3 και 4, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης της περ. β) της παρ. 2, η διαδικασία, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ο χρόνος, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των παραβατών, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 22
Παραβάσεις σχετικές με τα καύσιμα – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 119Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

1. Η παρ. 4 του άρθρου 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), περί ελέγχων για τα καύσιμα, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στις περιπτώσεις νόθευσης ή λαθρεμπορίας καυσίμων σε πρατήριο καυσίμων ή παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου, επιβάλλεται σφράγιση ως εξής:

α) Όταν, από εξέταση δείγματος καυσίμων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., που λαμβάνεται, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., είτε από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή, με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου, και του κατ’ έφεση δείγματος, προκύπτει ότι το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση για δύο (2) έτη,

β) αν μετά από έκθεση ελέγχου είτε της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., είτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας ελεγκτικής ή διωκτικής αρχής, διαπιστώνεται τέλεση λαθρεμπορίας καυσίμων, σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση, για δύο (2) έτη,

γ) αν οι ιδιοκτήτες του πρατηρίου ή οι προστηθέντες από αυτούς παρεμποδίζουν τον έλεγχο για τη διαπίστωση των ανωτέρω με χρήση βίας ή απειλής σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση για δύο (2) έτη.

Αλλαγή ή διακοπή δραστηριότητας κατά τον χρόνο της σφράγισης στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου λειτουργούσε η εγκατάσταση δεν κωλύει τη σφράγιση της εγκατάστασης. Η σφράγιση πραγματοποιείται είτε από την τελωνειακή υπηρεσία που έχει διενεργήσει τον έλεγχο, είτε από την τελωνειακή υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης, αν ο έλεγχος έχει διενεργηθεί από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή.

Το δείγμα καυσίμου που έχει ληφθεί, αποστέλλεται άμεσα από την ελέγχουσα αρχή στη χημική υπηρεσία που διενεργεί την ανάλυση, η οποία ολοκληρώνει τις σχετικές διαδικασίες έως και την έκδοση της σχετικής έκθεσης ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δείγματος. Η απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, αν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του κατ’ έφεση δείγματος, εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που αυτό επιλαμβάνεται της διαφοράς. Αν στοιχειοθετείται λαθρεμπορία, ol κυρώσεις της παρ. 2 επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Στην περίπτωση μη κανονικών δειγμάτων, πριν από την εξέταση του κατ’ έφεση δείγματος καυσίμων, ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.. Μετά από την εξέταση του κατ’ έφεση δείγματος ή την έκδοση απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η σχετική απόφαση επιβολής κύρωσης προς τον παραβάτη κοινοποιείται αμελλητί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να επιβάλλει τις κυρώσεις του ν. 3054/2002 (Α’ 230) για μη τήρηση της ποιότητας και του τύπου των καυσίμων, πλην της κύρωσης της σφράγισης που έχει ήδη επιβληθεί σύμφωνα με το παρόν.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως καύσιμα νοούνται τα ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες των οποίων η εγκατάσταση πρατηρίου καυσίμων σφραγίστηκε, απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ιδιότητα ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις εμπορίας ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων για δύο (2) έτη από τη διαπίστωση της παράβασης. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 78Α και τις θυγατρικές τους που είναι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται όταν σφραγίζονται τουλάχιστον πέντε (5) πρατήρια εντός τριών (3) μηνών.

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχου άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, στις οποίες διαπιστώνονται οι παραβάσεις της παρούσας και δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».

2. Κανονιστικές πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος που δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρ. 1 διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι την έκδοση της κανονιστικής πράξης της παρ. 1.

Άρθρο 23
Έλεγχος συστημάτων εισροών – εκροών – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 31 ν. 3784/2009

Στην περ. δ) της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (A’ 137), περί αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας, στο δεύτερο εδάφιο διορθώνονται οι παραπομπές και τίθεται χρονικό διάστημα στη σφράγιση της εγκατάστασης, στο τρίτο εδάφιο τροποποιείται η αναγραφή της ένδειξης, και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Αρμόδια Αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινής παύσης λειτουργίας αυτής, είναι η αδειοδοτούσα Αρχή. Σε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων των υποπερ. αα) και ββ) της περ. α) της παρ. 10 ή της περ. β) της παρ. 11, με απόφαση του προϊσταμένου της ελέγχουσας αρχής, σφραγίζεται η εγκατάσταση για δύο (2) έτη, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου αυτό απαιτείται κατά τις περιστάσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ελεγκτικών οργάνων. Εφόσον οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστωθούν κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση, η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται άμεσα και τοποθετούνται σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης πινακίδες με την ένδειξη «Κλειστό λόγω παραποίησης μηχανισμών». Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 24

Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή και καταγραφή ήχου ή και εικόνας – Προσθήκη παρ. 6Α έως 6Γ στο άρθρο 3 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Στο άρθρο 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), περί αρμοδιοτήτων της τελωνειακής υπηρεσίας, προστίθενται παρ. 6Α έως 6Γ ως εξής:

«6Α. Για τη διαπίστωση παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και ποινικών αδικημάτων που προβλέπονται σ’ αυτήν ή σχετίζονται με την εφαρμογή της δύναται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν συστήματα επιτήρησης με δυνατότητα λήψης και καταγραφής ήχου και εικόνας σε χώρους που διενεργούνται τελωνειακός εργασίες ή που υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου λογισμικού, υλισμικού, των τεχνικών προδιαγραφών και του είδους της λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης ως συνεχούς ή ασυνεχούς. Με μέριμνα του υπεύθυνου επεξεργασίας, ενημερώνεται το κοινό, με κάθε πρόσφορο μέσο, σχετικά: α) με το ότι πρόκειται να εισέλθει σε χώρο που εμπίπτει στην εμβέλεια συστημάτων επιτήρησης και β) με τα δικαιώματά του σύμφωνα με τα άρθρα 53 έως 59 του ν. 4624/2019 (Α’ 137), σε συνδυασμό με τα άρθρα 15, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119).

6Β. Κατά τη διαπίστωση και καταδίωξη αυτόφωρων διαπραττόμενων αδικημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου ή για λόγους κατεπείγοντος, επιτρέπονται η καταγραφή ήχου και η δυνατότητα εστίασης (zoom), καθώς και η λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης, χωρίς τοπικό περιορισμό, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του υπεύθυνου επεξεργασίας. Τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος ενημερώνεται άμεσα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Σε περίπτωση μη έγκρισης, ο αρμόδιος εισαγγελέας απαγορεύει τη συνέχιση της διαδικασίας και τη χρήση των συλλεγέντων δεδομένων και διατάσσει την καταστροφή τους με τρόπο που αποκλείει την ανάκτηση.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η ΑΑΔΕ. Τα δεδομένα που καταγράφονται και αφορούν σε αξιόποινες πράξεις διαβιβάζονται στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από τη συλλογή τους, μετά την παρέλευση του οποίου καταστρέφονται, με τρόπο που αποκλείει την ανάκτηση. Κατ’ εξαίρεση, αν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για την απόδειξη διαπραττόμενων αδικημάτων και παραβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα δεδομένα διατηρούνται έως την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και στη συνέχεια καταστρέφονται, με τρόπο που αποκλείει την ανάκτηση.

6Γ. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζονται η θέση εγκατάστασης των συστημάτων επιτήρησης, τα χαρακτηριστικά τους, ο χρόνος ενεργοποίησης, η εμβέλεια και η διάρκεια λειτουργίας τους, κατά τρόπο, που διασφαλίζονται η αναγκαιότητα kol η αναλογικότητα του μέτρου, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων και μείωσης των επιπτώσεων στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην επεξεργασία των δεδομένων, κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης, τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας, ο χρόνος επεξεργασίας αυτών, ο έλεγχος πρόσβασης και επεξεργασίας των δεδομένων, τα μέσα ενημέρωσης του κοινού για τη λειτουργία συστημάτων επιτήρησης και την επεξεργασία των δεδομένων στον χώρο που εισέρχονται, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ που συντάσσει τη μελέτη εκτίμησης αντίκτυπου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 6Α, 6Β και της παρούσας.

Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης περί συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων που δικαιολογούν την επιτήρηση συγκεκριμένου χώρου και την τήρηση των αρχών της αναγκαιότητας και αναλογικότητας του μέτρου, αφού ληφθούν υπόψη: α) η ανωτέρω μελέτη εκτίμησης αντικτύπου των επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και β) η θέση των εργαζομένων του χώρου, όπου τα συστήματα επιτήρησης θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν, και υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση, ως προς τα δεδομένα, στα οποία βασίστηκε για την έκδοσή της. Η ισχύς της ως άνω απόφασης δεν δύναται να υπερβαίνει την τριετία.

Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ αποστέλλεται, αμελλητί, στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο για τον έλεγχο της νομιμότητας της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης. Κατά της απόφασης εγκατάστασης και λειτουργίας σταθερών ή φορητών συστημάτων καταγραφής ήχου ή και εικόνας, ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιων του Συμβουλίου Επικράτειας.».

Άρθρο 25

Καταγραφή ελέγχων της φορολογικής Διοίκησης και συναλλαγών με φορολογούμενους -Προσθήκη παρ. 4, 5 και 6 στο άρθρο 23 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 23 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022 Α’ 206), περί εξουσιών της Φορολογικής Διοίκησης, προστίθενται παρ. 4, 5 και 6 ως εξής:

«4. Οι ελεγκτικές ενέργειες των οργάνων της φορολογικής Διοίκησης εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, περιλαμβανομένων και των επιτόπιων ελέγχων, καθώς και οι συναλλαγές τους με φορολογούμενους εντός αυτών ή μέσω συστήματος τηλεπικοινωνίας, καταγράφονται με τη χρήση συστημάτων λήψης ή καταγραφής ήχου και εικόνας, για τη διασφάλιση της διαφάνειας της ελεγκτικής διαδικασίας, της αξιοπιστίας του αποδεικτικού υλικού και την αποφυγή της διαφθοράς. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ορίζεται η Α.Α.Δ.Ε., η οποία φυλάσσει το καταγραφέν οπτικοακουστικό υλικό για χρονική διάρκεια αντίστοιχη με αυτή του άρθρου 13. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Φορολογική Διοίκηση και από τους φορολογούμενους, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε αυτό με αίτησή τους.

5. Με απόφαση του Διοικητή, μετά από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται:

α) οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των συστημάτων λήψης ή καταγραφής ήχου και εικόνας των ελέγχων και των συναλλαγών μεταξύ των ελεγκτικών οργάνων και των φορολογουμένων, β) ο τρόπος εξασφάλισης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, και γ) κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή της παρ. 4.

δ) οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών και χημικών υπηρεσιών της, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες εφαρμόζεται η παρ. 4,

ε) οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίοι προσδιορίζονται με βάση τις ειδικότερες αρμοδιότητές τους ή τη θέση τους στον Οργανισμό της Α.Α.Δ.Ε., που παρίστανται κατά την καταγραφή ή έχουν πρόσβαση στο οπτικοακουστικό υλικό,

στ) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες αποκτούν την πρόσβαση,

ζ) τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, και

η) η διαδικασία καταστροφής του υλικού.».

Άρθρο 26

Χρηματική επιβράβευση προσώπων κατόπιν επιβολής προστίμου μετά από επώνυμη καταγγελία – Προσθήκη παρ. 3 έως 9 στο άρθρο 54ΣΤ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 54ΣΤ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) τροποποιείται ο τίτλος, προστίθενται παρ. 3 έως 9, και το άρθρο 54ΣΤ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 54ΣΤ

Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ., ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές – Χρηματική επιβράβευση προσώπων κατόπιν επιβολής προστίμου μετά από επώνυμη καταγγελία στην εφαρμογή σάρωσης «QR code appodixi» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

1. α) Για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των Φ.Η.Μ., κατά οποιονδήποτε τρόπο, επιβάλλονται πρόστιμα ανά ελεγχόμενο έτος ως εξής: αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστηςτου Φ.Η.Μ., επιβάλλεται αναλόγωςτο ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε, χωρίς να εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια της ίδιας ως άνω περίπτωσης, αβ) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

β) Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από φ.Η.Μ. ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε. Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4308/2014 (Α’ 251). Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 54 και σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 54.

2. Για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 54Ε.

3. Αν, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας σε βάρος οντότητας του ν. 4308/2014, μέσω της εφαρμογής σάρωσης «QR code appodixi» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που αφορά σε στοιχεία λιανικής πώλησης, διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με το παρόν, ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση μετά από απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Δεν δικαιούνται τη χρηματική επιβράβευση υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.

4. Η χρηματική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής, για το οποίο έγινε η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των εκατό ευρώ (100 €), ούτε υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €). Αν η καταγγελία αφορά περισσότερα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσε η ίδια οντότητα, η χρηματική επιβράβευση υπολογίζεται επί του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου με τη μεγαλύτερη αξία.

5. Η χρηματική επιβράβευση του παρόντος δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή τρίτων και είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

6. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 77 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), η απόφαση για την καταβολή της χρηματικής επιβράβευσης δεν αναρτάται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» .

7. Η καταβολή του ποσού της χρηματικής επιβράβευσης διενεργείται, ως δαπάνη, με έκδοση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.). Για την έκδοση και απόδοση του Χ.Ε.Π. εφαρμόζονται το π.δ. 136/1998 (Α’ 107), το π.δ. 97/2011 (Α’ 232) καιο ν. 4270/2014 (Α’ 143). Για την τακτοποίηση του Χ.Ε.Π. αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τη χορήγηση της αμοιβής, η οποία αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό της δαπάνης.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή, δύνανται να ορίζονται και άλλες παραβάσεις που συνεπάγονται την καταβολή χρηματικής επιβράβευσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

9. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος καταβολής της χρηματικής επιβράβευσης, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

ΜΕΡΟΣ II

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ HATH ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 27

Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 39Α Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στο άρθρο 39Ατου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση: α) αφαιρείται από τον τίτλο, το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και την παρ. 2 η αναφορά στην οικονομία διαμοιρασμού, β) στην παρ. 1 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, στο πρώτο εδάφιο τίθεται ως προϋπόθεση, για να θεωρηθεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία, η απόκτησή του από βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι δύο (2) ακινήτων και προστίθεται τελευταίο εδάφιο, γ) στην παρ. 2 η φράση «θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία» αφαιρείται, δ) η παρ. 3, περί έναρξης ισχύος, καταργείται, και το άρθρο 39Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 39Α

Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

1. Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι δύο (2) ακινήτων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α’240), είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται το άρθρο 39 και η παρ. 4 του άρθρου 40 του παρόντος, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιοσδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του παρόντος. Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα λογίζεται και το εισόδημα που αποκτούν από βραχυχρόνια μίσθωση φυσικά πρόσωπα τα οποία εκμισθώνουν τρία (3) ή περισσότερα ακίνητα.

2. Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

3. Καταργείται.».

Άρθρο 28
Διάρκεια και φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 111 ν. 4446/2016

Στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), περί ρυθμίσεων για τη βραχυχρόνια μίσθωση: α) το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται, β) η περ. α) της παρ. 3, περί εισοδήματος που απαλλάσσεται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, καταργείται, γ) η περ. α) της παρ. 5 αντικαθίσταται, δ) από το τελευταίο εδάφιο της ανωτέρω περίπτωσης αφαιρείται η φράση «και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο», ε) προστίθεται παρ. 5Α, και το άρθρο 111 διαμορφώνονται ως εξής: «Άρθρο 111

Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται:

α) το διαμέρισμα,

β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,

γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια, δ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.

Ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο, όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες.

Ως ψηφιακές πλατφόρμες ορίζονται ol ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές, όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους.

Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου, ανεξάρτητα αν είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού ή όχι και ανεξάρτητα αν η σύμβαση συνάπτεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης (στο εξής «διαχειριστής ακινήτου») ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.

2. Προβλέπεται δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγράφει στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

β. Ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

γ. Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α’155) και της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 (Α’175), δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.

3. α. Καταργείται.

β. Ο διαχειριστής ακινήτου που δεν διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. και δεν υποβάλλει Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Στην ίδια υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013.

4. α. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον αναθέτει σε τρίτο τη διαχείριση του ακινήτου του με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην οποία θα καταχωρήσειτα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτής, θεωρείται ο ίδιος διαχειριστής του ακινήτου.

β. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, όταν διαχειριστής του ακινήτου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

γ. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον εκμισθώνει ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. α) Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 8, επιβάλλεται στους διαχειριστές ακινήτων αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%), των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). Το πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο, επιβάλλεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από την Α.Α.Δ.Ε.. Από τη διαπίστωση της παράβασης ο διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 8, εντός ενός έτους από την

έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

β. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται στον διαχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.

γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

δ. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στο αίτημα της Α.Α.Δ.Ε., κατά την παράγραφο 7 επιβάλλονται τα πρόστιμα των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

5Α. Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α’ 136).

6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μπορεί να διενεργούνται έλεγχοι και από μικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού. Επιπλέον μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.

7. Η Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να ζητεί από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων, καθώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτές.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής: α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.

β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Τουρισμού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ψηφιακή πλατφόρμα.

10. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την έναρξη ισχύος και τη λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και για τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, τη διενέργεια του ελέγχου, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 5, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 29

Υπαγωγή βραχυχρόνιας μίσθωσης σε καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 8 και παρ. 2 Κεφαλαίου Β Παραρτήματος III Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

1. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α., ν. 2859/2000, A’ 248), περί παροχής υπηρεσιών, τροποποιείται, ώστε να συμπεριλάβει, υπό προϋποθέσεις, και την εκμετάλλευση ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών, κατασκηνώσεων και παρόμοιων εγκαταστάσεων, ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή, αν ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) ακίνητα για βραχυχρόνια διαμονή, χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων,».

2. Η παρ. 2 του Κεφαλαίου Β’ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιείται, ώστε να συμπεριλάβει και την εκμετάλλευση ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα, καθώς και της βραχυχρόνιας διαμονής, αν ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) ακίνητα για βραχυχρόνια διαμονή.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 30
Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση – Αντικατάσταση άρθρου 53 ν. 4389/2016 και τροποποίηση Παραρτήματος Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Το άρθρο 53 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), περί του φόρου διαμονής, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 53

Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

1. Επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.

ΙΑ. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, ως εξής:

α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155):

αα) 1-2 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,

αβ) 3 αστέρων, τρία (3,00) ευρώ,

αγ) 4 αστέρων, εφτά (7,00) ευρώ,

αδ) 5 αστέρων, δέκα (10,00) ευρώ,

β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ενάμιση (1,50) ευρώ,

γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) και του άρθρου 39Ατου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), ενάμιση (1,50) ευρώ, Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ.

δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, δέκα (10) ευρώ.

1Β. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, ως εξής: α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014:

αα) 1-2 αστέρων, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,

αβ) 3 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,

αν) 4 αστέρων, τριών (3,00) ευρώ,

αδ) 5 αστέρων, τεσσάρων (4,00) ευρώ,

β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,

γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ, Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας τεσσάρων (4) ευρώ,

δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τεσσάρων (4) ευρώ.

2. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, από τις επιχειρήσεις των παρ. ΙΑ και 1Β και τους ιδιώτες της περ. γ) των παρ. ΙΑ και 1Β και αποδίδεται από αυτές στη φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Το ως άνω τέλος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τους ανωτέρω υπόχρεους.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, ο τρόπος προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

2. Στο τέλος του καταλόγου των τελών του Παραρτήματος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), προστίθεται το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση της παρ. 1 του παρόντος, και το Παράρτημα διαμορφώνεται ως εξής:

«Παράρτημα

Φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950),
Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολόγιο ακινήτων (άρθρα 23 και 23Α του ν. 3427/2005), Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (άρθρα 15 έως 18 του ν. 3091/2002), Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (άρθρο 31του ν.3986/2011), Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρα 29 του ν. 3986/2011 και 43Α του ν. 4172/2013),

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44 του ν. 4111/2013), Φόρος Πλοίων με ελληνική και με ξένη σημαία (ν. 27/1975), Εισφορά Εισαγόμενου Συναλλάγματος (άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4141/2013),

Φόρος επί των μερισμάτων εταιρειών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 4141/2013),

Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο (άρθρα 2 παρ. 10 του ν. 2206/1994, 31 παρ. 13 του ν. 2873/2000, 1 παρ. 1 του ν. 3139/2003, πρώτο περ. 9 υποπαρ. Ε7 του ν. 4093/2012),

Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της Ε. Ε. και Εγχωρίως Παραγομένων Ειδών (άρθρο 17τουν. 3833/2010),

Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα Μικτά Κέρδη των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Στοιχημάτων και Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου (άρθρο 50 του ν. 4002/2011), Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (άρθρο 12 του ν. 2579/1998),

Τέλη Διενέργειας Παιγνίων με Παιγνιόχαρτα (άρθρα 8 του ν. 2515/1997 και 10 παρ. 2 του ν. 3037/2002),

Φόρος Ασφαλίστρων (άρθρο 29 του ν. 3492/2006),

Ετήσιο Τέλος για τη Λειτουργία Χώρου Καπνιζόντων (άρθρο 45 του ν. 3986/2011),

Ειδικός Φόρος στις Διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (άρθρο πέμπτο παρ. 12 του ν. 3845/2010),

Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (άρθρο 2 του ν. 3790/2009),

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (άρθρα 17 έως 31 του ν. 1676/1986),

Εισφορά Δακοκτονίας (άρθρο 2 του Α.Ν. 112/1967),

Εφάπαξ φόροι επί των αποθεμάτων πετρελαίου (άρθρα 23 του ν. 3634/2008, 2 του ν. 3828/2010 και τέταρτο παρ. 6 του ν. 3845/2010),

Τέλη Χαρτοσήμου (π.δ. 28ης Ιουλίου 1931),

Ειδικός Φόρος για την Ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Τέχνης (άρθρο 60 του ν. 1731/1987),

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 27 έως 50 του ν. 3842/2010),

Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος (άρθρο 16 του ν. 1882/1990),

Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (άρθρα 2 έως 19 του ν. 3427/2005),

Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 21 έως 35 του ν. 2459/1997),

Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως 19 του ν. 3634/2008),

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (άρθρο 53του ν. 4021/2011), Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (άρθρο πρώτο υποπαρ. Α7 του ν. 4152/2013), Εισφορές Φυσικών Προσώπων (άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του ν. 3986/2011, 5 του ν. 3833/2010),

Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του ν. 3790/2009),

Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων (άρθρα 2 του ν. 3808/2009 και 5 του ν. 3845/2010),

Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (άρθρο 8 του ν. 2579/1998),

Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3296/2004), Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων (άρθρο 3 του ν. 2954/2001), Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών (άρθρο 10 του ν.3513/2006), Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (άρθρα 6 έως 16 του ν. 1676/1986), Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958), Φόρος Διαμονής (άρθρο 53 του ν. 4389/2016), Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση (άρθρο 54 του ν. 4389/2016), Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (άρθρο 55 του ν. 4389/2016), Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας του άρθρου 6Ατου ν. 2939/2001, Το προβλεπόμενο στο άρθρο 30 του ν. 3846/2010 ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εισπραττόμενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης νοσηλίων,

Εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος της παρ. 3 του άρθρου 4 του 4736/2020 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, Περιβαλλοντικό τέλος (άρθρο 79 του ν. 4819/2021), Τέλος ανακύκλωσης (άρθρο 80 του ν. 4819/2021), τέλος ανθεκτυ<ότητας στην κλιματική κρίση.».

Άρθρο 31
Έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίων – Τροποποίηση άρθρου 39Β Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί δαπανών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων, αντικαθίστανται, η εξουσιοδότηση της παρ. 3 τροποποιείται ως προς τα εξουσιοδοτούμενα όργανα και τη διαδικασία έκδοσης της κοινής απόφασης, και το άρθρο 39Β διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 39Β

1. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν εντάσσονται σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε (5) ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. Το ποσό των δαπανών για αγορά αγαθών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ποσού των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου.

2. Προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών της παρ. 1, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά του ν. 4308/2014 (Α’ 251) και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, τηρουμένου του άρθρου 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 32

Επιστροφή καταβληθέντος φόρου μεταβίβασης ακινήτου σε περίπτωση ματαίωσης του συμβολαίου – Κατάργηση παρ. 1 και αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 16 άρθρου πρώτου ν. 1587/1950

Στο άρθρο 16 του άρθρου πρώτου του ν. 1587/1950 (Α’ 294), περί επιστροφής φόρου, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Η παρ. 1, περί ματαίωσης συμβολαίου, καταργείται.

2. Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για την επιστροφή του φόρου των παρ. 1 έως 5 απαιτείται αίτηση του δικαιούχου προς τον αρμόδιο, για τον φόρο μεταβίβασης, Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα:

α) της ατονίας ή εξόδου της αίρεσης,

β) της ενέργειας της εξώνησης,

γ) της ακύρωσης του συμβολαίου, και

δ) της συμπλήρωσης της προθεσμίας της παρ. 5.

Μετά την πάροδο των προθεσμιών αυτών, παραγράφεται το δικαίωμα προς επιστροφή του φόρου που έχει καταβληθεί.».

Άρθρο 33

Δημιουργία ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού προς απόδοση στο Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ποσών εκ του νόμου παρακρατούμενών

1. Το ποσό που παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο για να αποδοθεί κατά την εφαρμογή των άρθρων 12 και 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί αποδεικτικού ενημερότητας και υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, αντίστοιχα, καθώς και των άρθρων 23 έως 30 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), περί αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, είναι ακατάσχετο , δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία, δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλουν το Δημόσιο και ο Ηλεκτρονικός Εθνικός φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους και κατατίθεται σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του συμβολαιογράφου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας καί Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι όροι της τήρησης των ειδικών ακατάσχετων επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των συμβολαιογράφων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 34

Σύσταση και τήρηση Βάσης Δεδομένων στοιχείων ακινήτων και αξιών

1. Στην οργανική μονάδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι αρμόδια για την εκτίμηση και τον προσδιορισμό των αξιών ακινήτων συστήνεται και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, Βάση Δεδομένων στοιχείων ακινήτων και αξιών (Μητρώο Ακινήτων), το οποίο σχεδιάζεται, υλοποιείται και υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα συγκεντρώνει, αναφέρει και επεξεργάζεται όλα τα πρόσφορα στοιχεία που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την αξία των ακινήτων και φιλοξενείται στην κεντρική γεωχωρική υποδομή της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ..

2. Στο Μητρώο Ακινήτων συμπεριλαμβάνονται και τηρούνται στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων του άρθρου 79 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), της βάσης δεδομένων «Τράπεζα Αξιών Ακινήτων» που δημιουργήθηκε μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων – Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.» του άρθρου 127 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), καθώς και όλων των πρόσφορων πηγών δεδομένων ακινήτων από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν άμεσης ή έμμεσης γεωχωρικής αναφοράς, συλλέγονται χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τηρουμένων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

3. Για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Ακινήτων με στοιχεία που παρέχονται από τους φορείς της παρ. 2, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και οι ανωτέρω φορείς μπορούν να συνάπτουν μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο καθορίζονται οι πηγές και το είδος των στοιχείων που συλλέγονται, προσδιορίζεται και εξειδικεύεται ο τρόπος διαβίβασής τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

Άρθρο 35
Σύσταση και τήρηση Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων

Στην οργανική μονάδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι αρμόδια για την εκτίμηση και τον προσδιορισμό των αξιών ακινήτων συστήνεται και τηρείται Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (στο εξής ΟΓΣ-CAMA), το οποίο σχεδιάζεται, υλοποιείται και υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σύστημα του πρώτου εδαφίου λειτουργεί ως ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κεντρικής γεωχωρικής υποδομής, στο οποίο πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων, βάσει των στοιχείων του Μητρώου Ακινήτων του άρθρου 34 και με την αξιοποίηση κατάλληλων αλγορίθμων, για την ομοιόμορφη και αυτοματοποιημένη εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου, ευθυγραμμισμένης με την τρέχουσα εικόνα της αγοράς ακινήτων, την τήρηση ιστορικότητας για τις εν λόγω εκτιμήσεις και την παραγωγή σχετικών στατιστικών στοιχείων. Το ανωτέρω πληροφορικό σύστημα διαλειτουργεί με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη του άρθρου 4 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και το ανοικτό πληροφοριακό σύστημα «e-Αδειες». Τα δεδομένατου ΟΓΣ-CAMA μεταπίπτουν στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

Άρθρο 36
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ο χρόνος τήρησης των στοιχείων, καθώς και τα μέτρα ασφαλείας των ως άνω στοιχείων, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και κάθε άλλο συναφές ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων του άρθρου 34.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι μέθοδοι διαμόρφωσης της εκτίμησης, τα μέτρα ασφαλείας, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, οι λεπτομέρειες για τις διοικητικές διαδικασίες, η διαβάθμιση των αδειών χρήσης και οι διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται από το σύστημα και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων του άρθρου 35.

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 37

Επιδόσεις εγγράφων που εκδίδονται στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Προσθήκη παρ. 3Α, τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 5 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Στο άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4987/2022, Α’ 206), περί κοινοποίησης πράξεων και λοιπών εγγράφων, προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

«3Α. Πράξεις ή έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248) ή στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων άλλων κρατών μελών, κοινοποιούνται ηλεκτρονικά, είτε με ανάρτησή τους στον λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο ή του μεσάζοντα, στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία συνοδεύει ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, είτε με μόνη την αποστολή αυτών στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν το πρόσωπο στο οποίο αφορά η κοινοποίηση δεν διαθέτει λογαριασμό με λειτουργικότητα ανάρτησης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Δ., περί ηλεκτρονικής κοινοποίησης, αντικαθίσταται, πλην του τελευταίου της εδαφίου, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στον λογαριασμό φυσικού, νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α) των παρ. 2, 3 και 3Α, η πράξη ή το έγγραφο θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της στον λογαριασμό του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική ειδοποίησή του στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της ή μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την αποστολή της στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση που το πρόσωπο που αφορά η κοινοποίηση δεν διαθέτει λογαριασμό με λειτουργικότητα ανάρτησης στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής Διοίκησης. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται όλες ol αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορολογουμένων, το σημείο ανάρτησης στον λογαριασμό της κοινοποιούμενης πράξης ή άλλου εγγράφου, ο τρόπος πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ιχνών παραλαβής, η δημιουργία πιστοποιητικού παραλαβής και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.».

Άρθρο 38

Εξαίρεση από την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου σε εγγραφόμενους σε ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί αριθμού φορολογικού μητρώου, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει μοναδικό Αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούμενο. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για υποκείμενους στον φόρο και μεσάζοντες που εγγράφονται στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47δ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248)».

Άρθρο 39

Άμεσος προσδιορισμός φόρου σε περίπτωση δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων ηλεκτρονικού εμπορίου – Προσθήκη παρ. ΙΑ στο άρθρο 31 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί άμεσου προσδιορισμού φόρου, προστίθεται παρ. ΙΑ ως εξής:

«ΙΑ. Άμεσος είναι και ο προσδιορισμός που γίνεται ταυτόχρονα με την ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης για τις πληροφορίες της δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (φ.Π.Α.) που υποβάλλεται σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248), κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 47δ του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στοντομέατου φόρου προστιθέμενης αξίας (L 268).».

Άρθρο 40

Σειρά εξόφλησης οφειλών που προκύπτουν από ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου – Προσθήκη παρ. ΙΑ στο άρθρο 44 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 44 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί σειράς εξόφλησης, προστίθεται παρ. ΙΑ ως εξής:

«ΙΑ. Οι καταβολές χρηματικών ποσών έναντι οφειλής από φόρο Προστιθέμενης Αξίας (φ.Π.Α.) που προκύπτει από δήλωση Φ.Π.Α. του άρθρου 47α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) ή αντίστοιχη δήλωση Φ.Π.Α. που υποβάλλεται σε άλλο κράτος μέλος, εξοφλούν την υποχρέωση του φορολογούμενου με την ακόλουθη σειρά:

α) το αρχικό ποσό του φόρου,

β)τόκος επί του φόρου,

γ) έξοδα είσπραξης,

δ) πρόστιμα που σχετίζονται με τον φόρο.

Αν οι ως άνω οφειλές από φ.Π.Α. καταβάλλονται εντός του πλαισίου οποιοσδήποτε ρύθμισης, οι καταβολές χρηματικών ποσών εξοφλούν την υποχρέωση του φορολογούμενου με τη σειρά της παρ.1.».

Άρθρο 41

Εκτελεστοί τίτλοι σε ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου

– Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 45 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί απαρίθμησης εκτελεστών τίτλων, τροποποιείται, προκειμένου να συμπεριληφθεί και η ενημέρωση της φορολογικής Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. ΙΑ του άρθρου 31, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στην περίπτωση άμεσου προσδιορισμού φόρου, ο προσδιορισμός του φόρου, όπως προκύπτει ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης ή με την ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. ΙΑ του άρθρου 31, εφόσον έχει προηγηθεί η υπενθύμιση του άρθρου 63α του Εκτελεστικού Κανονισμού 282/2011 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (L 77).».

Άρθρο 42

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής σε ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου – Προσθήκη παρ. ΙΑ στο άρθρο 53 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Στο άρθρο 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, προστίθεται παρ. ΙΑ ως εξής:

«ΙΑ. α) Αν προκύπτει φόρος με την υποβολή της ενιαίας δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του άρθρου 47α του Κώδικα φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) ή αντίστοιχης δήλωσης που υποβάλλεται σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα φ.Π.Α., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, και ο φόρος αυτός δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο υποκείμενος ή ο μεσάζων που λειτουργεί για λογαριασμό του, καταβάλλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου, από την επομένη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, έως και την ημέρα καταβολής του φόρου.

β) Αν υποβληθεί ενιαία δήλωση του άρθρου 47α του Κώδικα Φ.Π.Α. ή αντίστοιχη δήλωση που υποβάλλεται σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 47β, 47γ και47δ του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, η οποία περιέχει θετικές διορθώσεις προηγούμενων φορολογικών περιόδων, ο υποκείμενος ή ο μεσάζων που λειτουργεί για λογαριασμό του, καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου, που υπολογίζονται επί των θετικών αυτών διορθώσεων, από την επομένη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής του φόρου για την περίοδο που αυτές αφορούν, έως την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης που περιέχει τις θετικές διορθώσεις.».

Άρθρο 43

Πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 58Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 58Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί προστίμων επί παραβάσεων σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Όταν διαπιστώνεται η υποβολή ανακριβών δηλώσεων του άρθρου 47α ή της αντίστοιχης δήλωσης Φ.Π.Α. σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248), εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, ή η μη υποβολή τέτοιων δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%), επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από τη μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.».

Άρθρο 44

Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή προστίμων που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 62 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Η παρ. 5 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί επιβολής, κοινοποίησης καί πληρωμής προστίμων, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ημέρα μετά από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής, με εξαίρεση τα άρθρα 57 και 59. Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54 και τις λοιπές παραβάσεις του Κώδικα, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου υπολογίζεται από το τέλος του έτους διαπίστωσης της παράβασης. Η απόσβεση του δικαιώματος του Δημοσίου για την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου της παρ. ΙΑ του άρθρου 54 υπολογίζεται από το τέλος του έτους εντός του οποίου λήγει η νόμιμη προθεσμία καταβολής του φόρου καί συμπληρώνεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αυτή. Η κοινοποίηση της πράξης διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 5.».

ΜΕΡΟΣ Ε’

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45
Φόρος κατανάλωσης σε ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό – Τροποποίηση άρθρου 53Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Στο άρθρο 53Ατου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, A’ 265), για την επιβολή φόρου κατανάλωσης α) στην παρ. 1: αα) τροποποιούνται οι κωδικοί συνδυασμένης ονοματολογίας της περ. α), αβ) προστίθεται παραπομπή στην περ. στ), β) προστίθενται περ. ζ) και η) στις παρ. 1 και 2, καθώς και περ. στ) και ζ) στην παρ. 3, γ) η παρ. 5 αντικαθίσταται, πλην του πρώτου της εδαφίου, δ) στην παρ. 5Α: δα) επικαιροποιούνται οι παραπομπές στο εισαγωγικό εδάφιο, δβ) στην περ. ε) μετά από τη φράση «προϊόντος καπνού» προστίθεται η φράση «, για τα προϊόντα των περ. ζ) και η) της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των διακοσίων (200) τεμαχίων», ε) το τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 8 αντικαθίσταται, στ) στην παρ. 10: στα) στο πρώτο εδάφιο επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και στβ) τροποποιείται η παραπομπή του δευτέρου εδαφίου, ζ) προστίθεται παρ. 11, και το άρθρο 53Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 53Α

Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης – Βάση υπολογισμού και συντελεστές φόρου – Βεβαίωση και είσπραξη του φόρου

1. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, ως ακολούθως: α) Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 85434000 ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια μίας χρήσης που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία κατατάσσονται στους κωδικούς Σ.Ο. 24041200 καί 240419. Οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου του κωδικού Σ.Ο. 85434000 δεν υπόκείνται σε Φόρο Κατανάλωσης, εφόσον αποτελούνται μόνο από την εξωτερική συσκευή και δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται μέσω αυτής, β) Στον καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 21 00 και 0901 22 00.

γ) Στον μη καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 11 00 και 0901 12 00.

δ) Στα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00, σε υγρή ή στερεή μορφή, εκτός από εκείνα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα παρασκευάσματα διατροφής.

ε) Στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. 2101 12 92 και 2101 12 98.

στ) Στο μείγμα καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού της περ. ε) της παρ. 3.

ζ) Στο υπόστρωμα ή περιέκτη νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη μορφή που περιέχεταί στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό της περ. στ) της παρ. 3.

η) Στο υπόστρωμα νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή που περιέχεταί σε «σακουλάκια νικοτίνης» της περ. ζ) της παρ. 3.

2. Οι συντελεστές φόρου κατανάλωσης που επιβάλλονται στα προϊόντα της παρ. 1 ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για τα προϊόντα της περ. α), δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος.

β) Για τα προϊόντα της περ. β), τρία (3) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεταί στο τελικό προϊόν.

γ) Για τα προϊόντα της περ. γ), δύο (2) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.

δ) Για τα προϊόντα της περ. δ), τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεταί στο τελικό προϊόν.

ε) Για τα προϊόντα της περ. ε), τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεταί στο τελικό προϊόν.

στ) Για τα προϊόντα της περ. στ), εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (156,70) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους μείγματος καπνού του προϊόντος.

ζ) Για τα προϊόντα της περ. ζ), εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (156,70) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους υποστρώματος ή περιέκτη νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη μορφή του προϊόντος.

η) Για τα προϊόντα της περ. η), πενήντα ευρώ (50) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους υποστρώματος νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή του προϊόντος.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου:

α) ως «ηλεκτρονικό τσιγάρο» ορίζεται το προϊόν, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση ατμού με επιστόμιο ή στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να είναι είτε επαναπληρώσιμα μέσω περιέκτη επαναπλήρωσης και δοχείου είτε επαναπληρώσιμα με περιέκτες μίας χρήσης.

β) Ως «περιέκτης επαναπλήρωσης» ορίζεται το δοχείο που περιέχει υγρό, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο.

γ) Ως «παραγωγή καφέ», δεν νοείται η φρύξη (καβούρντισμα), η άλεση και η συσκευασία του τελικού προϊόντος.

δ) Ως «εγκεκριμένος αποθηκευτής προϊόντων φόρου κατανάλωσης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραλαμβάνει, κατέχει ή αποστέλλει κατά την άσκηση του επαγγέλματος του υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τελούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης.

ε) Ως «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού»: το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο περιέχει καπνό και παράγει αερόλυμα, μέσω διαδικασίας θέρμανσης και όχι καύσης.

στ) Ως «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό»: το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο δεν περιέχει καπνό, προορίζεται για εισπνοή, μέσω διαδικασίας θέρμανσης και όχι καύσης και περιέχει υπόστρωμα ή περιέκτη νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη μορφή, εξαιρουμένων των προϊόντων που προορίζονται για ιατρική και φαρμακευτική χρήση.

ζ) Ως «σακουλάκια νικοτίνης»: το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο δεν περιέχει καπνό, προορίζεται για λήψη από το στόμα, χωρίς εισπνοή και χωρίς διαδικασία θέρμανσης ή καύσης και το οποίο περιέχει υπόστρωμα νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή, εξαιρουμένων των προϊόντων που προορίζονται για ιατρική και φαρμακευτική χρήση.

4. Τα προϊόντα της παρ. 1 τα οποία παράγονται εγχωρίως ή παραλαμβάνονται από άλλα κράτη -μέλη της Ε.Ε. στο εσωτερικό της Χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης καιτου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’248).

5. Το άρθρο 56, αναφορικά με το απαιτητό του φόρου κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση και το άρθρο 109 αναφορικά με τη διαδικασία και τις διατυπώσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στα προϊόντα του παρόντος άρθρου.

Το άρθρο 65 εφαρμόζεται και για τα προϊόντα της παρ. 1, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής. Η καταστροφή των προϊόντων διενεργείταί, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου προσώπου, από την επιτροπή του άρθρου 37, με την εξαίρεση των προϊόντων των περ. στ) και ζ) της παρ. 1, η καταστροφή των οποίων διενεργείταί από την επιτροπή του άρθρου 105.

Τα άρθρα 102, 105, 106 και 108 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα προϊόντα των περ. στ) και ζ) της παρ. 1.

5Α. Τα προϊόντα των περ. α), β), δ), ε), στ), ζ) και η) της παρ. 1, που αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα οποία μεταφέρει στη χώρα

αυτοπροσώπως από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα, απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης. Για να προσδιοριστεί κατά πόσο τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ίδια χρήση, λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες Αρχές τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α) η εμπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατοχής των προϊόντων,

β) ο τόπος όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, αναλόγως της περίπτωσης, ο χρησιμοποιούμενος τρόπος μεταφοράς,

γ) κάθε έγγραφο σχετικό με τα προϊόντα,

δ) η φύση των προϊόντων,

ε) η ποσότητα των προϊόντων, για την οποία, ως αποδεικτικό στοιχείο, ορίζεται για τα προϊόντα της περ. α) της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των είκοσι (20) χιλιοστόλιτρων (ml) υγρών αναπλήρωσης που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, για τα προϊόντα της περ. στ) της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των διακοσίων (200) τεμαχίων ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, για τα προϊόντα των περ. ζ) και η) της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των διακοσίων (200) τεμαχίων, και για τα προϊόντα καφέ των περ. β), δ) και ε) της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των τριών (3) κιλών.

6. Η υποχρέωση καταβολής του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα της παρ. 1, στην περίπτωση παραλαβής των προϊόντων αυτών από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. γεννάται κατά την παραλαβή τους στο εσωτερικό της χώρας.

7. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι κατά περίπτωση:

α) το πρόσωπο που εισάγει από τρίτη χώρα τα ανωτέρω προϊόντα,

β) το πρόσωπο που αποκτά από άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. τα ανωτέρω προϊόντα,

γ) το πρόσωπο που παράγει εγχωρίως τα ανωτέρω προϊόντα, εκτός καθεστώτος αναστολής,

δ) ο εγκεκριμένος αποθηκευτής των προϊόντων αυτών,

ε) ειδικά για τα προϊόντα καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1, κάθε πρόσωπο το οποίο έχει εγκριθεί ως δικαιούχος υποβολής αίτησης επιστροφής φόρου κατανάλωσης, και αποκτά τα προϊόντα αυτά από εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, το οποίο δύναται να καταβάλει με την υποβολή του προβλεπόμενου τελωνειακού παραστατικού τον φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στα αποκτώμενα προϊόντα κατά τη θέση τους σε ανάλωση.

8. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα της παρ. 1 ενεργείταί από την αρμόδια Αρχή, ως κατωτέρω:

α) Ως προς την εισαγωγή, κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

β) Ως προς την απόκτηση από άλλο κράτος – μέλος, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη γένεση της υποχρέωσης, εκτός εάν τα προϊόντα τεθούν άμεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης της παρ. 4.

γ) Ως προς την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων αυτών, εκτός καθεστώτος αναστολής, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη γένεση της υποχρέωσης.

δ) Ως προς την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, ήτοι από το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από τον μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων. Για τα προϊόντα καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1, η οποία πραγματοποιείται από τα υπόχρεα πρόσωπα της περ. ε) της παρ. 7, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης ενεργείταί κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση των προϊόντων στο εσωτερικό της Χώρας με Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ), που υποβάλλεται από τα πρόσωπα αυτά. Για τα προϊόντα των περ. στ) και ζ) της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 104 και 111.

9. Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊόντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονική στιγμή, ο αναλογών φ.Π.Α. Κατ’ εξαίρεση, ο αναλογών Φ.Π.Α. των προϊόντων καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1, βεβαιώνεται και εισπράττεται με δήλωση που υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από τον μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής, σε περίπτωση που ο φόρος κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 8.

Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τα άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/2000 (Α’ 248).

Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές των προϊόντων του παρόντος ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους με την υποβολή του προβλεπόμενου παραστατικού στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

9α. Επιστρέφεται το ποσό του φόρου κατανάλωσης που έχει εισπραχθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8, για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εγχωρίως παραγόμενα και για τα εξερχόμενα από φορολογική αποθήκη προϊόντα καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1, τα οποία, μετά τη θέση τους σε ανάλωση, αυτούσια ή κατόπιν επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνήθων εργασιών που δεν μεταβάλλουν τη Δασμολογική τους Κλάση, εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Δικαιούχοι επιστροφής του φόρου κατανάλωσης είναι τα πρόσωπα της παρ. 7, κατά περίπτωση, τα οποία διενεργούν την εξαγωγή ή την παράδοσή τους σε άλλο κράτος -μέλος και τα οποία έχουν εγκριθεί για την υποβολή αίτησης επιστροφής του φόρου κατανάλωσης.

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή των ανωτέρω προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης της παρ. 9α.

11. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση της κανονιστικής απόφασης, κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 53Α, εφαρμόζονται: α) για τα προϊόντα της περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α, η υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2889), και β) για τα προϊόντα της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 53Α, η υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 14-12-2016/13.12.2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 4173).».

Άρθρο 46
Διαδικασίες μεταβολής φορολογικής κατοικίας-Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 4 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Η παρ. 2α του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, τροποποιείται, ώστε ο καθορισμός των διαδικασιών μεταβολής της φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων να γίνεται με απόφαση μόνο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και όχι με κοινή απόφασή του με τον αρμόδιο Υπουργό, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 2α διαμορφώνεται ως εξής:

«2.α. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας υπηρεσίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 47
Χωριστή φορολογική δήλωση συζύγων – Αντικατάσταση περ. β) παρ. 4 άρθρου 67 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Η περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί υποβολής της δήλωσης φορολογίας φυσικών προσώπων και καταβολής του φόρου, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει με δήλωσή του μέχρι την 28η Φεβρουάριου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή της χωριστής δήλωσης είναι δεσμευτική και για τον έτερο σύζυγο, είναι ανέκκλητη για το πρώτο έτος που αφορά και ισχύει για κάθε επόμενο φορολογικό έτος, αν δεν ανακληθεί μέχρι την 28η Φεβρουάριου του αντίστοιχου έτους.».

2. Η παρ. 1 ισχύει για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2023 και των επόμενων ετών.

Άρθρο 48
Διατάξεις για την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4714/2020

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Εξώδίκης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, προστίθενται οι λέξεις «ή αντικαθίστανται», οι προθεσμίες του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 3, περί υποβολής αιτήματος εξώδίκης επίλυσης διαφοράς σε εκκρεμείς δίκες, παρατείνονται, και οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο Γενικός Προϊστάμενος και ο αναπληρωτής αυτού Πρόεδρος Τμήματος, τα τακτικά μέλη, οι εισηγητές εφοριακοί υπάλληλοι και οι Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται ή αντικαθίστανται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι πρώην δικαστικοί λειτουργοί, ορίζονται μετά από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου των Διοικητικών Δικαστηρίων. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ορίζονται μετά από πρόταση του Προέδρου αυτού.

3. Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1 με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2024. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουνίου 2024. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1. Σε υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση καιαπορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας.».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020, περί εξέτασης αιτήσεων εξώδίκης επίλυσης, οι προθεσμίες του πρώτου και του δευτέρου εδαφίου παρατείνονται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδίκης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024 και τα πρακτικά εξώδίκης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.».

Άρθρο 49
Μείωση συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 1676/1986

Ο συντελεστής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου του άρθρου 21 του ν. 1676/1986 (Α’ 204) και το ποσοστό υπολογισμού μειώνονται και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21

Συντελεστής του φόρου

Ο φόρος ορίζεται στο ένα πέμπτο (1/5) της μονάδας ως ποσοστό επίτοις εκατό (0,2%) στην αξία που φορολογείται.».

Άρθρο 50
Μείωση συντελεστή φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 9 ν.2579/1998

Στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 9του ν. 2579/1998 (Α’ 31), περιφορού πώλησης μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Επιβάλλεται φόρος («φόρος Πώλησης») με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1%ο) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ν. 4514/2018 (Α’ 14), ανεξάρτητα από το αν οι σχετικές συναλλαγές διενεργούνται εντός ή εκτός των ως άνω αναφερόμενων τόπων διαπραγμάτευσης. Ο Φόρος Πώλησης δεν επιβάλλεται, κατά περίπτωση, εφόσον προβλέπεται εξαίρεση σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.».

Άρθρο 51
Προθεσμία για υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993

Στην παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 (Α’ 62, διόρθωση σφάλματος Α’ 77), περί παροχής διευκολύνσεων για την καταβολή οφειλών σε δήμους, το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται ώστε για τα οφειλόμενα τέλη παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων που αφορούν τα έτη 2022 και 2023, η δήλωση απόδοσης να υποβάλλεται και τα τέλη να καταβάλλονται έως καί την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουάριου 2024, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στον ίδιο χρόνο με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α.. Για τους υπόχρεους σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων μη υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων υποβάλλεται στον ίδιο χρόνο που προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για όσους χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής με το άρθρο 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, A’ 190), προσαύξηση ίση με δύο επίτοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστέρησης, μη δυνάμενη να υπερβείτο εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους. Η εν λόγω προσαύξηση επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε. στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Ειδικά, για ποσά οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων που αφορούν τα έτη 2022 και 2023 η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται και τα τέλη καταβάλλονται για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουάριου 2024.

Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των τελών και την απόδοσή τους στους δικαιούχους δήμους μέσω αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Α.Α.Δ.Ε..

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης του τέλους παρεπιδημούντων καί του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, καθώς και η καταληκτική προθεσμία καταβολής των τελών αυτών.».

Άρθρο 52

Καταργούμενες διατάξεις – Κατάργηση άρθρου 32 ν. 3220/2004

Το άρθρο 32 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, καταργείται.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 53

Έναρξη ισχύος

1. Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα άρθρα 5 και 9 ισχύουν από την 1η Ιανουάριου 2024.

3. Τα άρθρα 12 έως 19 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα.

4. Τα άρθρα 27 έως 29 ισχύουν από την 1η Ιανουάριου 2024.

5. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση του άρθρου 30 επιβάλλεται επί ειδικών στοιχείων -αποδείξεων είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που εκδίδονται από την 1η Ιανουάριου 2024.

6. Το άρθρο 31 ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την 1η Ιανουάριου 2024.

7. Το άρθρο 45 ισχύει μετά από δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

8. Το άρθρο 49 καταλαμβάνει πράξεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

9. Το άρθρο 50 εφαρμόζεται για συναλλαγές με ημερομηνία διακανονισμού από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεταιτης ημερομηνίας δημοσίευσης του παρόντος.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2023

Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης

Στόχοι ανα άρθρο

1-2 Περιγράφονται ο σκοπός και το αντικείμενο του σχεδίου νόμου.

3 Καταργείται η χρήση μετρητών ως τρόπος εξόφλησης του τιμήματος κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία και καθίσταται υποχρεωτική η χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής για την εξόφληση του τιμήματος για την οποία η φορολογική Διοίκηση ενημερώνεται από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει τη πράξη μεταβίβασης μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY». Περαιτέρω, θεσπίζεται ακυρότητα και απαγόρευση μεταγραφής συμβολαίου, το οποίο έχει συνταχθεί κατά παράβαση των ως άνω υποχρεώσεων, περί αναγραφής σε αυτό του τρόπου εξόφλησης του τιμήματος αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής. Τέλος, ορίζεται σχετική υποχρέωση του συμβολαιογράφου καθώς και του Υποθηκοφύλακα/Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ως προς τα ανωτέρω και παράλληλα θεσπίζεται αυτοτελές πρόστιμο σε αυτούς, όταν παραβαίνουν τις ως άνω υποχρεώσεις. Επισημαίνεται ότι το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες έντεκα (338.511) μεταβιβάσεις ακινήτων εκ των οποίων οι σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες δεκατρείς (42.613) εξοφλήθηκαν αποκλειστικά με μετρητά ενώ σε σαράντα μία χιλιάδες επτακόσιες σαράντα μία (41.741) περιπτώσεις, το τίμημα εξοφλήθηκε εν μέρει με μετρητά.

4 Ορίζεται η καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων («myDATA»), με σκοπό τα έσοδα που δηλώνονται να μην υπολείπονται των εσόδων που έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Περαιτέρω, προβλέπεται ότι ως τιμολόγια εξόδων προσμετρώνται για φορολογικούς σκοπούς, μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα του «myDATA».

5 Εισάγεται νέο άρθρο 15Δ στον Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206, Κ.Φ.Δ.) και ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι διατάξεις της οδηγίας 2020/284 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουάριου του 2020 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τη θέσπιση ορισμένων απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (L 62/7).

6 Με την προσθήκη παρ. ΙΑ στο άρθρο 54 του ΚΦΔ, περί επιβολής προστίμων, ορίζεται ότι για παραβάσεις που αφορούν δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του άρθρου 47α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248), καθώς και για παραβάσεις που αφορούν ενιαία δήλωση Φ.Π.Α. υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο στον υποκείμενο ή στον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίας δήλωσης Φ.Π.Α., εκτός αν πρόκειται για μηδενική δήλωση. Για κάθε τέτοια παράβαση το πρόστιμο ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ.

7 Ρυθμίζονται νομοτεχνικά ζητήματα της υφιστάμενης μορφής του άρθρου 54ΣΤ του Κ.Φ.Δ. Υπό την υφιστάμενη εκδοχή της διάταξης δημιουργείται πρόβλημα διότι ορίζεται κύρωση, χωρίς να προκύπτει με σαφήνεια σε ποιες παραβάσεις αναφέρεται.

8 Προβλέπονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα για τις παραβάσεις της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της.

9 Εισάγεται νέο άρθρο 54ΙΔ στον Κ.Φ.Δ., στο οποίο προβλέπονται τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο νέο άρθρο 15Δ του Κ.Φ.Δ.

10 Προβλέπεται η διαδικασία για την καταστροφή από την Α.Α.Δ.Ε. των αχρησιμοποιητων εντύπων παραβολών που έχουν αντικατασταθεί με το ηλεκτρονικό παράβολο.

11 Επιμηκύνεται ο παρεχόμενος χρόνος υπαγωγής στην επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης για το φορολογικό έτος 2024 και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου οι οντότητες να επιλέξουν την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση των υπηρεσιών παροχών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

12  Θεσπίζεται η μείωση του τέλους επιτηδεύματος ανά κατηγορία στους επιτηδευματίες και τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και στα παραρτήματα των φυσικών προσώπων άμεσα από το φορολογικό έτος 2024 κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε σύντομο χρονικό διάστημα.

13 Ρυθμίζεται η μεταφορά ζημιών από την επιχειρηματική δραστηριότητα στα λογιστικώς προσδιοριζόμενα αποτελέσματα των επόμενων ετών στην περίπτωση προσδιορισμού ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους.

14 Διευρύνονται οι περιπτώσεις αυτόματης καταφυγής σε έμμεσες τεχνικές ελέγχου και διευκρινίζεται ότι η σχετική αναφορά του άρθρου 28 του Κ.Φ.Δ. είναι ενδεικτική. Αντιμετωπίζεται η ανάγκη για την ευρύτερη χρήση από τον ελεγκτικό μηχανισμό των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, μέσω της διεύρυνσης των προϋποθέσεων εφαρμογής τους, οι οποίες αποτελούν διεθνώς σημαντικά ελεγκτικά εργαλεία για τον εντοπισμό τυχόν αποκρυπτέας φορολογητέας ύλης και συνακόλουθα για τον προσδιορισμό της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης.

15 Καθιερώνεται ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Ελεύθερος επαγγελματίας ή επιτηδευματίας ή αυτοαπασχολούμενος τεκμαίρεται ότι προσφέρει εργασία τουλάχιστον ίσης αξίας και αμοιβής με αυτή του εργαζομένου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό η εργαζομένου που ο ίδιος απασχολεί. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) μετά την πρώτη εξαετία της επαγγελματικής δραστηριότητας, επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%) μετά την πάροδο μιας τριετίας και επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%) μετά την πάροδο και δεύτερης τριετίας μετά την πρώτη εξαετία. Επιπλέον, τεκμαίρεται ότι το κέρδος του περιλαμβάνει και ένα ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εργατικού κόστους, μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Το τεκμήριο προσαυξάνεται και με βάση τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιεί ο ελεύθερος επαγγελματίας σε σχέση με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών του ίδιου (δευτεροβάθμιου) Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας: κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου Κ.Α.Δ.. Το σύνολο του τεκμηρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ετησίως.
Ο προσδιορισμός αυτός είναι μαχητός και ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει περιστατικά που οδηγούν αντικειμενικά σε μείωση της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως στρατιωτική θητεία, φυλακή, νοσηλεία, εγκυμοσύνη και λοχεία, υιοθεσία και αναδοχή τέκνων, φυσικές καταστροφές, ανάκληση άδειας λειτουργίας της ατομικής του επιχείρησης ή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του, εκ του νόμου εποχικότητα της δραστηριότητας (π.χ. κυλικεία), απαγόρευση λειτουργίας και άλλους λόγους ανωτέρας βίας.
Σημειώνεται ότι ο υπόχρεος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο της επιχείρησης του, προκειμένου να αποδείξει ότι το εισόδημα που προκύπτει από τα βιβλία του είναι πραγματικό. Συνεπώς το τεκμήριο που εισάγεται με τον παρόντα νόμο είναι μαχητό: το τεκμαρτό εισόδημα προσδιορίζεται με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας σε σχέση με τη φύση της δραστηριότητας της ατομικής επιχείρησης, ιδίως εάν απασχολεί προσωπικό, τον προσδιορισμό της αξίας της εισφερόμενης εργασίας από τον επιχειρηματία και τον κύκλο εργασιών, ως ένδειξη για το παραγόμενο εισόδημα.
Η ανταπόδειξη του τεκμηρίου αυτού μπορεί να γίνει είτε με τις προφανείς αντικειμενικές περιπτώσεις της παρ. 3 είτε μετά τη βάσανο του ελέγχου.
Περαιτέρω, θεσπίζεται δυνατότητα του υπόχρεου, όσον αφορά την ανατροπή του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος ώστε, εκτός της επίκλησης των προαναφερόμενων λόγων μαχητότητας που ανάγονται στην προσωπική και επαγγελματική του σφαίρα, να υποβάλει αίτηση, εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, στην αρμόδια φορολογική αρχή για τη διενέργεια ελέγχου κατά τα επίμαχα έτη.
Στην αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η εξομοίωση του ελάχιστου τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος με το πραγματικό δηλούμενο εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167, Κ.Φ.Ε.), η οποία παρέχει στον υπόχρεο δυνατότητα μείωσης της φορολογικής του βάσης λόγω διενέργειας συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ανεξαρτήτως αν το εισόδημά του από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται λογιστικά (όπως ισχύει ήδη) ή τεκμαρτά. Η εν λόγω εξομοίωση συνδέεται επίσης με τις διατάξεις λοιπών νομοθετημάτων που διέπουν τη χορήγηση προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων και τις προϋποθέσεις τους.

16  Προβλέπονται τα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 15 του αξιολογούμενου σχεδίου νόμου.

17 Ορίζονται οι περιπτώσεις που προβλέπονται μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 15 του αξιολογούμενου σχεδίου νόμου για τους νέους επαγγελματίες και τους κατοίκους μικρών νησιών και οικισμών ενώ προβλέπεται η μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τους αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

18 Ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση της διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας για την εφαρμογή του άρθρου 15 του αξιολογούμενου σχεδίου νόμου.

19 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η περίπτωση καταχρηστικής δημιουργίας εταιρικού σχήματος με μοναδικό σκοπό την καταστρατήγηση; του αξιολογούμενου νόμου. Ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος μετά την] έναρξη ισχύος του αξιολογούμενου νόμου και μέχρι και το φορολογικό έτος 2026 διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα και συστήσει μονοπρόσωπο επιχειρηματικό σχήμα με την ίδια δραστηριότητα, μπορεί μετά από έλεγχο, να κληθεί να πληρώσει ως φυσικό πρόσωπο, τη διαφορά φόρου που απέφυγε με την καταχρηστική του συμπεριφορά. Ειδικότερα, εάν μετά από τη διενέργεια ελέγχου σε ελεύθερο επαγγελματία που είχε ατομική επιχείρηση, αυτός τη διέκοψε μετά την έναρξη ισχύος του αξιολογούμενου νόμου και στη συνέχεια συνέστησε μονοπρόσωπη εταιρεία με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, μπορεί να του επιβληθεί φόρος, εάν ο φόρος που προκύπτει από τη λειτουργία της εταιρείας (φόρος επί των κερδών της εταιρείας και επί του μερίσματος, αν όλα τα κέρδη είχαν διανεμηθεί) είναι μικρότερος από τον φόρο που ο ίδιος θα κατέβαλε αν συνέχιζε την ατομική του δραστηριότητα, κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του ελάχιστου τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος του αξιολογούμενου νόμου. Σε μια τέτοια περίπτωση το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει τη διαφορά ανάμεσα στον φόρο που οφείλει η εταιρεία και τον φόρο που θα όφειλε ο ίδιος, αν το κέρδος της εταιρείας είχε διανεμηθεί ως μέρισμα στο σύνολό του, και στον φόρο που θα κατέβαλλε κατ’ εφαρμογή του ελάχιστου τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση αυτή ο τεκμαρτός προσδιορισμός της φορολογικής υποχρέωσης είναι μαχητός, εφαρμόζονται δηλαδή αναλόγως οι διατάξεις με τις οποίες το φυσικό πρόσωπο αμφισβητεί το τεκμήριο. Η αξιολογούμενη διάταξη έχει αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα με σκοπό να αποτρέψει φαινόμενα καταχρηστικής συμπεριφοράς αποκλειστικά κατά τα τρία πρώτα χρόνια ισχύος της ρύθμισης του νόμου.

20 Προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ του ποσού της προκαταβολής φόρου, κατά το οποίο το τεκμαρτώς προσδιορισθέν εισόδημα υπερβαίνει το δηλωθέν, για το έτος 2024.

21 Αντιμετωπίζονται το λαθρεμπόριο, η φοροδιαφυγή και οι παράνομες  παρεμβάσεις στους μηχανισμούς λήψης και διαβίβασης δεδομένων από τα εγκατεστημένα συστήματα εισροών εκροών στα πρατήρια που διαθέτουν ενεργειακά προϊόντα, καθώς και η διάθεση στους καταναλωτές καυσίμων αμφιβόλου ποιότητας (νοθευμένα) και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην αγορά των καυσίμων.

Η λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας για τα νομικά πρόσωπα των εταιριών διύλισης και εμπορίας καυσίμων αφορά: α) στην τήρηση και επικαιροποίηση στοιχείων του φορολογικού μητρώου των προσώπων που διαθέτουν ενεργειακά προϊόντα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι διαθέτουν καύσιμα σε αξιόπιστα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) στην τακτική εποπτεία των πελατών τους ως προς τις άδειες, τα πιστοποιητικά, τη χημική σύνθεση των προϊόντων, την εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών και άλλων μερών αυτού, με στόχο την τελωνειακή και φορολογική συμμόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των ενεργειακών προϊόντων, γ) στην αναφορά ενδείξεων προς τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., δ) σε διακοπή της διάθεσης καυσίμων, στην απόσυρση εξοπλισμού και τυχόν σημάτων, καθώς και στην απάντληση και φύλαξη των καυσίμων εφόσον ενημερωθούν σχετικά από τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Η απαγόρευση διάθεσης σε πρατήρια που ανήκουν σε εταιρείες πετρελαιοειδών και 100% θυγατρικές τους επιβάλλεται σε περίπτωση που διαπιστωθούν πέντε παραβάσεις σε περίοδο τριών μηνών.

Παράλληλα, για την εξασφάλιση εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα νομικά πρόσωπα διύλισης και εμπορίας καυσίμων έχει προβλεφθεί κατά περίπτωση πλαίσιο κυρώσεων με πρόστιμα.

22 Για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας, της νοθείας και τις παρεμβάσεις στα συστήματα εισροών – εκροών, προβλέφθηκε για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εγκατάσταση πρατηρίου καυσίμων, ξεχωριστό πλαίσιο κυρώσεων το οποίο οδηγεί σε σφράγιση της εγκατάστασης του πρατηρίου για δύο (2) έτη. Η σφράγιση και η απαγόρευση δραστηριότητας για δύο έτη επεκτείνονται σε όλα τα πρατήρια της ίδιας ιδιοκτησίας. Ειδικά σε πρατήρια που ανήκουν σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών η εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρικές τους, η σφράγιση στο σύνολο των καταστημάτων επιβάλλεται αν σφραγιστούν πέντε καταστήματα σε διάστημα τριών μηνών.

23 Ορίζεται ότι η σφράγιση που επιβάλλεται σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της λειτουργίας διαρκεί δύο (2) έτη και τροποποιείται η ένδειξη που πρέπει να υπάρχει στον σφραγισμένο χώρο, ώστε να αναγράφει «Κλειστό λόγω παραποίησης μηχανισμών».

24 Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στη δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης καμερών (σταθερών, περιστρεφόμενων ή κινητών, προσαρμοσμένων σε σταθερές ή φορητές βάσεις, μεταφερόμενων από οχήματα κάθε είδους, στελεχωμένα ή μη ή μεταφερόμενων από φυσικά πρόσωπα) σε Τελωνειακός Αρχές για την αποτροπή, καταστολή και βεβαίωση των αδικημάτων της λαθρεμπορίας, δασμοφοροδιαφυγής και οποιωνδήποτε άλλων αξιόποινων πράξεων ή τελωνειακών παραβάσεων στο πλαίσιο των τελωνειακών ελέγχων.

25 Το ζήτημα που αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι αφενός η ανάγκη διασφάλισης του αδιάβλητου της διαδικασίας διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων της Φορολογικής Διοίκησης και αφετέρου η ενίσχυση της τεκμηρίωσης των πραγματικών περιστατικών που λαμβάνουν χώρα κατά τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων και ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές κυρώσεις εις βάρος του φορολογούμενου, όπως οι προβλεπόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 (Α’179) περί παρεμπόδισης του ελέγχου με τη χρήση βίας ή απειλής, μέσω τήρησης του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού.

26 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζεται η δυνατότητα καταβολής χρηματικής επιβράβευσης στους καταγγέλλοντες επώνυμα φορολογικές παραβάσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής σάρωσης QR code appodixi της Α.Α.Δ.Ε.
Η χρηματική επιβράβευση χορηγείται υπό την προϋπόθεση επιβολής προστίμου σε βάρος οντότητας του ν. 4308/2014 (Α’ 251) κατόπιν διενέργειας φορολογικού ελέγχου σε συνέχεια επώνυμης καταγγελίας μέσω της ψηφιακής εφαρμογής appodixi.
Περαιτέρω, ρυθμίζεται το ύψος της χρηματικής επιβράβευσης, καθώς και ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τον τρόπο καταβολής της.

27 Προσδιορίζεται πότε το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, αποτελεί εισόδημα από μίσθωση και πότε λογίζεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

28 Ορίζονται η διάρκεια και η φορολογική αντιμετώπιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Ειδικότερα τίθεται όριο εξήντα (60) ημερών στη διάρκεια της μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια. Διευκρινίζεται ότι το όριο των εξήντα (60) ημερών δεν αφορά τη διάρκεια των μισθώσεων μέσα στον χρόνο, αλλά τη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά. Έτσι, θα επιτρέπεται για παράδειγμα η μίσθωση ενός ακινήτου για εκατό (100) ή εκατόν πενήντα (150) ημέρες μέσα στο έτος με την προϋπόθεση ότι κάθε μίσθωση ξεχωριστά δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.

29 Προβλέπεται η υπαγωγή της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

30 Ρυθμίζεται η επιβολή υπέρ του Δημοσίου του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Το τέλος ανθεκτικότητας αντικαθιστά τον φόρο διαμονής ο οποίος επιβάλλεται σήμερα σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το τέλος ανθεκτικότητας επιβαρύνει και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ενώ το ύψος του διαφοροποιείται, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικής ισότητας, στη βάση τόσο της κατηγορίας του καταλύματος όσο και της εποχής του χρόνου στο οποίο αναφέρεται.

31 Ρυθμίζεται η δυνατότητα μείωσης του φόρου με τη συνολική δαπάνη για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που αφορούν σε υπηρεσίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων ισόποσα κατανεμημένη σε πέντε (5) έτη. Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι δαπάνες για την προμήθεια υλικών και τη λήψη υπηρεσιών μέχρι του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ευρώ μπορούν να μειώσουν τον φόρο εισοδήματος ισόποσα κατανεμημένες σε πέντε έτη. Το ποσό των δαπανών για την αγορά αγαθών που λαμβάνεται υπόψη δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (%) των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών.

32 Με την προτεινόμενη κατάργηση επιλύονται ερμηνευτικά προβλήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την επιστροφή του φόρου μεταβίβασης ακινήτου σε περίπτωση ματαίωσης της υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου, εντός έτους από την υποβολή της δήλωσης, καθώς η διάταξη της παρ. 1 και της περ. Α) της παρ. 6 του άρθρου 16 του α.ν. 1521/1950 (Α’ 245) «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων», ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 1587/1950 (Α’ 294), ως ειδικότερη του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α’ 206, «Κώδικας φορολογικής Διαδικασίας», (Κ.Φ.Δ.)), κατισχύει αυτού.

33 Αντιμετωπίζεται το ζήτημα του ακατάσχετου των ποσών που κατατίθενται στον ειδικό επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό τωνσυμβολαιογράφων.

34 Η αξιολογούμενη διάταξη αποτελεί μέρος της υλοποίησης των αντίστοιχων έργων δημιουργίας ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που προβλέπονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 (Β’ 2894/5.7.2021) με τίτλο Μητρώο/Βάση Δεδομένων στοιχείων των ακινήτων και αξιών και Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (CAMA). Το Μητρώο/Βάση Δεδομένων στοιχείων των ακινήτων και αξιών θα συγκεντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές καθώς και ανοιχτά δεδομένα, με σκοπό να συμβάλει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών ακινήτων.

35 Το Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων της αξιολογούμενης διάταξης έχει ως στόχο τη μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων, δημόσιων και ιδιωτικών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, αξιόπιστο, θεσμικά κατοχυρωμένο και αυτοματοποιημένο ενώ παράλληλα τηρεί ιστορικά στοιχεία για τις εν λόγω εκτιμήσεις και παράγει σχετικά στατιστικά στοιχεία. Το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, και στις υποχρεώσεις της Πολιτείας για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και θέτει μια πιο αντικειμενική, αυτοματοποιημένη και αξιόπιστη μέθοδο υπολογισμού της αξίας των ακινήτων.

36 Προβλέπονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα άρθρα 34-35.

37 Προβλέπονται οι κανόνες ηλεκτρονικής κοινοποίησης εγγράφων που εκδίδονται στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η πράξη κοινοποιείται με ανάρτηση στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τον φορολογούμενο και παράλληλα του αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πράξη θεωρείται ότι επιδόθηκε στην περίπτωση αυτή ενώ, αν ο φορολογούμενος δεν διαθέτει λογαριασμό με δυνατότητα ανάκτησης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, η πράξη θεωρείται ότι επιδόθηκε μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του.

38 Ορίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε υποκείμενους στον φόρο και μεσάζοντες που εγγράφονται στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47δ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

39 Επεκτείνεται η έννοια του άμεσου προσδιορισμού φόρου και στην περίπτωση, κατά την οποία η σχετική δήλωση στο πλαίσιο ειδικού καθεστώτος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας γίνεται στο εξωτερικό με ταυτόχρονη ενημέρωση της ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης.

40 Ορίζεται η σειρά με την οποία επέρχεται η εξόφληση υποχρεώσεων από φόρους που επιβάλλονται στο πλαίσιο ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. κατά τρόπο παρόμοιο με τον ισχύοντα στους υπόλοιπους φόρους, αλλά με μια σημαντική διαφορά: ενώ το αρχικό ποσό του φόρου είναι το τελευταίο στη σειρά είσπραξης των υπόλοιπων φόρων, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Κ. Φ.Δ., στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. είναι πρώτο στη σειρά είσπραξης.

41 Στους εκτελεστούς τίτλους, βάσει των οποίων γίνεται η είσπραξη των φόρων, προστίθεται και η ενημέρωση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης για δήλωση Φ.Π.Α. που υποβλήθηκε στο εξωτερικό στο πλαίσιο ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

42 Προβλέπεται η τοκοφορία επί οφειλής φόρου, η οποία προκύπτει σε ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. και στην περίπτωση θετικών διορθώσεων προηγούμενων ετών.

43 Προβλέπεται πρόστιμο για την υποβολή ανακριβών δηλώσεων στο πλαίσιο ειδικού καθεστώτος φόρου Προστιθέμενης Αξίας, το οποίο ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που θα προέκυπτε από τη μη υποβληθείσα δήλωση ή της διαφοράς μεταξύ του δηλωθέντος και του πραγματικού ποσού που θα έπρεπε να δηλωθεί.

44 Προβλέπεται η διαδικασία επιβολής κοινοποίησης και πληρωμής προστίμων που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. περί ηλεκτρονικού εμπορίου. Ρυθμίζονται ειδικότερα ο χρόνος καταβολής των σχετικών προστίμων, ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου παραγραφής του σχετικού δικαιώματος του δημοσίου και η διαδικασία κοινοποίησης της πράξης επιβολής προστίμου της παρ. ΙΑ του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

45 Επιβάλλεται Φόρος Κατανάλωσης στα νέα θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό και στα σακουλάκια νικοτίνης, μέσω συμπερίληψης αυτών στο υφιστάμενο πλαίσιο εθνικής φορολογίας καπνικών προϊόντων καθ’ όσον δεν εμπίπτουν στα εναρμονισμένα σε επίπεδο Ε.Ε. υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) προϊόντα, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16πς Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ (L 311/3) και της Οδηγίας 2011/64/ΕΕ της 21ης Ιουνίου 2011 για τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά (L 176/24).

46 Η κανονιστική αρμοδιότητα για τη ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας μεταφέρεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

47 Ορίζεται ότι η επιλογή των συζύγων για την υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει όχι μόνο για το πρώτο έτος που αφορά, αλλά και για τα επόμενα φορολογικά έτη, μέχρι να ανακαλέσουν οι ίδιοι την επιλογή τους, αρχής γενομένης από την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2023, η οποία θα ισχύει και για τα επόμενα έτη μέχρι ανάκλησης αυτής.

48 Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων και η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

49 Μειώνεται ο συντελεστής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στο ένα πέμπτο (1/5) της μονάδας.

50 Μειώνεται ο συντελεστής φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών σε ένα τοις χιλίοις (1‰).

51 Προβλέπεται ότι για τα οφειλόμενα τέλη παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων που αφορούν τα έτη 2022 και 2023, η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται και τα τέλη καταβάλλονται έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουάριου 2024.

52 Προβλέπεται η κατάργηση του άρθρου 32 του ν. 3220/2004 (Α’ 15) για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων. Κατόπιν τούτου η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου άνω του ποσού των 400.000 γίνεται χωρίς ειδική έγκριση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

53 Προβλέπεται η έναρξη ισχύος του αξιολογούμενου σχεδίου νόμου.

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news myPROPERTY Φόρος κληρονομιάς

myPROPERTY: Ηλεκτρονική δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ

Από 27/11/2023 υποβάλλονται προαιρετικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myPROPERTY «Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.» – Από 01/01/2024 καθίστανται υποχρεωτικές

Με τη νέα απόφαση 1184/2023 καθορίζεται ο τρόπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος , η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικού με την ηλεκτρονική υποβολή λοιπών περιπτώσεων δηλώσεων φόρου κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, οι οποίες δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά, αλλά από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και του καθορισμού των δικαιολογητικών στις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς.

Αναλυτικά η απόφαση:

Άρθρο 1
Δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ. – Πεδίο εφαρμογής

Στην εφαρμογή myPROPERTY της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (http//myproperty.aade.gov.gr) προστίθεται ένα νέο είδος ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομιάς, η «Δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.», για τις περιπτώσεις δηλώσεων φόρου κληρονομιάς που δεν υποστηρίζονται από την εφαρμογή myPROPERTY – Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1151/2022 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, και οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2.
Με την υποβολή της δήλωσης από τον φορολογούμενο διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. επαλήθευση της δήλωσης και ο προσδιορισμός του φόρου κληρονομιάς σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 2
Περιπτώσεις υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.

1. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 3, υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY-Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ. της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (http:// myproperty.aade.gov.gr), οι ακόλουθες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, με κληρονόμους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που έχουν εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ:
α) Για θανάτους μέχρι και 31/12/2021: όλα τα είδη δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.
β) Για θανάτους από 1/1/2022:
i) οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες) που δεν υποστηρίζονται από την εφαρμογή myPROPERTYΔήλωση Φόρου Κληρονομιάς σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1151/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
ii) οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες), εφόσον έχει ήδη υποβληθεί δήλωση (αρχική ή τροποποιητική) σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω της «Δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.», και
iii) οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς με αίτημα αναβολής φορολογίας και οι δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της αναβολής φορολογίας.

2. Ανά ζεύγος κληρονομούμενου κληρονόμου, ανά αιτία επαγωγής και ανά χρόνο φορoλογίας συντάσσεται μία δήλωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις.

3. Κατ’ εξαίρεση σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», είτε με τη διαδικασία που καθορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1137/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, εξακολουθούν να υποβάλλονται:
α) δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που υποβάλλονται από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς,
β) δηλώσεις φόρου κληρονομιάς στις οποίες δεν έχει Α.Φ.Μ. ο κληρονομούμενος ή δεν έχει Α.Φ.Μ. ο αποβιώσας κληρονόμος, στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τον καθολικό διάδοχο αυτού,
γ) δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που υποβάλλονται από νόμιμο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του καθολικού διαδόχου του κληρονόμου,
δ) δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που υποβάλλονται λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας υποβολής της δήλωσης μέσω της εφαρμογής αυτής.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 2, η δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ. συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τα υπόχρεα σε δήλωση πρόσωπα του άρθρου 61 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001), και τα νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αυτών, καθώς και από τον συμβολαιογράφο που πρόκειται να συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Με τη δήλωση συνυποβάλλονται τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία ή τα ακίνητα εκτός ΑΠΑΑ αναγράφεται η αγοραία ή η δηλωθείσα αξία αυτών, αντίστοιχα. Σε όλες τις δηλώσεις συμπληρώνονται οι τυχόν απαλλαγές, εκπτώσεις ή μειώσεις και αναγράφονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, εφόσον υπάρχουν, καθώς και ο φόρος που βεβαιώθηκε σε κάθε δήλωση. Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.

3. Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας καταχώρισης της δήλωσης από τα πρόσωπα της παρ. 1, με την επιφύλαξη της επισύναψης των δικαιολογητικών, που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

Άρθρο 4
Επαλήθευση της δήλωσης και προσδιορισμός του φόρου κληρονομιάς από τη Δ.Ο.Υ.

1. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης από τον φορολογούμενο σύμφωνα με το άρθρο 3, ο υπάλληλος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εισέρχεται στην εφαρμογή myPROPERTY-Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ. για την επαλήθευση της δήλωσης και τον προσδιορισμό του φόρου κληρονομιάς ως ακολούθως:
α) Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης από τον φορολογούμενο, διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. επαλήθευση της πληρότητας των δικαιολογητικών, που επισυνάπτονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, παραλαμβάνεται η δήλωση και εκδίδεται η πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κατά περίπτωση, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην υπό στοιχεία Α.1151/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου κοινοποιείται στο υπόχρεο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και στο υποβάλλον τη δήλωση νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ΚΦΔ. Σε περίπτωση έλλειψης των υποχρεωτικών δικαιολογητικών, αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του υπόχρεου πρόσκληση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ΚΦΔ, προκειμένου να τα αναρτήσει στην εφαρμογή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη ανάρτησής τους εντός της ανωτέρω προθεσμίας η δήλωση θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
β) Σε περίπτωση ακινήτων εκτός ΑΠΑΑ που δηλώνονται εμπρόθεσμα, η αρμόδια Δ.Ο.Υ, προβαίνει στον προσδιορισμό της προσωρινής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 2961/2001. Για ακίνητα που βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ., η δήλωση διαβιβάζεται άμεσα για προεκτίμηση στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου, ο Προϊστάμενος της οποίας προσδιορίζει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών την αξία και επιστρέφει τη δήλωση συμπληρωμένη ως προς την προσωρινή αξία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
γ) Δηλώσεις που υποβάλλονται σε αναρμόδια Δ.Ο.Υ. διαβιβάζονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για τη διαβίβαση της δήλωσης ενημερώνεται σχετικά και ο φορολογούμενος μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησής του.

2. Μετά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου κληρονομιάς σύμφωνα με την παρ. 1, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων, τη συμφωνία του περιεχομένου της δήλωσης με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά που μεταβάλλουν τη φορολογητέα αξία ή εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλμα που συνεπάγεται τον προσδιορισμό μειωμένου φόρου, ο φορολογούμενος, καλείται από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών ή τροποποιητικής δήλωσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός της ως άνω προθεσμίας, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ εκδίδει και κοινοποιεί αμελλητί εντολή ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1137/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά

Για την απόδειξη των αναφερόμενων στις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, είτε αυτές υποβάλλονται ψηφιακά δυνάμει της παρούσας, είτε σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1151/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, είτε υποβάλλονται σε έντυπη μορφή δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1137/2020 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ, συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος -Μεταβατικές διατάξεις

1. Από 27/11/2023 δηλώσεις φόρου κληρονομιάς της παρ. 1 του άρθρου 2 υποβάλλονται προαιρετικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myPROPERTY Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.
Από την 01/01/2024 καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς της παρ. 1 του άρθρου 2 μέσω της εφαρμογής αυτής.

2. Από 01/01/2024 καταργείται κάθε αντίθετη ρύθμιση σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς της παρ. 1 του άρθρου 2.

3. Δηλώσεις της παρ. 1 του άρθρου 2, οι οποίες από 01/01/2024 δεν υποβάλλονται με τη διαδικασία του άρθρου 3, αλλά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» είτε με τη διαδικασία της υπό στοιχεία Α.1137/2020 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ, θεωρούνται μη υποβληθείσες και ο φορολογούμενος ενημερώνεται με μήνυμα στην προσωποποιημένη του πληροφόρηση, για υποβολή της δήλωσης μέσω της εφαρμογής myPROPERTY Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.

4. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων, η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)     
1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (μόνο για τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή)
2. Απόφαση δημοσίευσης διαθήκης
3. Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό (οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών) της αρμόδιας δημοτικής αρχής ή, σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσής του, ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων για το είδος και το βαθμό συγγένειας προς τον κληρονομούμενο
4. Πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης, κατά περίπτωση
5. Νομιμοποιητικό έγγραφο, σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης από πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο
6. Τα φύλλα προσδιορισμού αξίας ακινήτων και υπολογισμού αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ., κατά την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1055/2003 απόφαση.
7. Αντίγραφο της σύμβασης νέμησης, ή του συστατικού εγγράφου trust, ή του καταστατικού εγγράφου νομικού προσώπου ή ιδρύματος, κατά περίπτωση, που αποδεικνύουν τον τρόπο και το είδος της επαγωγής και τη νομική μορφή και χαρακτήρα του υπόχρεου σε φόρο
8. Σε περίπτωση αφάνειας, την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που κηρύσσει την αφάνεια και το φύλλο της εφημερίδας στην οποία η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί

 

 

ΛΟΙΠΑ

1. Αποδεικτικά χρεών και βαρών
2. Αποδεικτικά πληρωμής ή βεβαίωσης φόρου στην αλλοδαπή
3. Βεβαίωση Τράπεζας για κοινό λογαριασμό
4. Καταστατικό νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
5. Αποδεικτικά περί δεκαετούς παραμονής του κληρονομουμένου στην αλλοδαπή
6. Σε περίπτωση λοιπών ειδικών απαλλαγών, τα δικαιολογητικά που έχουν καθοριστεί με τις οικείες αποφάσεις
7. Τα προβλεπόμενα από τα φύλλα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
8. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής α’ κατοικίας, όπως έχουν καθοριστεί με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1101/2010 (Β’ 1021) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, κατ’ άρθρο 7 του ν. 2961/2001
10. Η σύμβαση ασφάλισης ζωής του κληρονομουμένου ή σχετική βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας
11. Λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό της φορολογητέας

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/65605/myproperty-hlektronikh-dhlwsh-foroy-klhronomias-mesw-doy-dikaiologhtika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news απασχοληση συνταξιουχοι

Απασχόληση συνταξιούχων και εισφορές – Όλες οι λεπτομέρειες στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 114 του νέου νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση αναμορφώνεται το πλαίσιο απασχόλησης των συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος του e-ΕΦΚΑ. Από 1.1.2024 καταργείται η κατά 30% μείωση της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, και η σύνταξη καταβάλλεται πλέον ολόκληρη σε όλους τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν ή έχουν ήδη αναλάβει απασχόληση υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ. Με γνώμονα τη δικαιότερη και αναλογική αντιμετώπιση των απασχολούμενων συνταξιούχων, θεσπίζεται πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος είναι ανάλογος του εισοδήματος που προκύπτει από την απασχόληση του συνταξιούχου, ώστε η συνεισφορά τους να μην είναι οριζόντια, ανεξαρτήτως εισοδήματος, μερικής ή πλήρους απασχόλησης και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, αλλά αναλογική και συνυφασμένη με την ασφαλιστέα απασχόληση, ικανοποιώντας παράλληλα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος περί ισότητας στα δημόσια βάρη. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, με βάση την ασφαλιστέα απασχόληση, οι οποίες αξιοποιούνται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης κύριας και επικουρικής σύνταξης. Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 η κύρια και επικουρική σύνταξη καταβάλλεται ακέραιη στους συνταξιούχους που επιλέγουν την επανένταξη στην αγορά εργασίας, είτε ως μισθωτοί, είτε ως μη μισθωτοί. Από τη ρύθμιση καταλαμβάνονται οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) και γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν, καθώς και του τετάρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007.

Με την παρ. 2 επαναλαμβάνεται η ήδη ισχύουσα ρύθμιση για τους συνταξιούχους που απασχολούνται σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι επεκτείνεται το ήδη ισχύον καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αναπηρίας του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας και επαγγελματική νόσο) όλων των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ Φορέων, οι οποίοι λαμβάνουν μονιμοποιημένη ή μη αναπηρική σύνταξη. Η επέκταση αυτή εξυπηρετεί την ενοποίηση των κανόνων του Φορέα, χωρίς διακρίσεις με βάση τον ενταγμένο φορέα ή την πρώτη ημερομηνία ασφάλισης και στην κατάργηση των προϊσχυουσών ρυθμίσεων των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων που επέβαλαν την πλήρη διακοπή της αναπηρικής σύνταξης άνευ ετέρου σε περίπτωση απασχόλησης δικαιούχων αναπηρικής σύνταξης. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω της απόλυσης από την υπηρεσία τους λόγω ανικανότητας.

Με την παρ. 4 θεσπίζεται, πλέον των ισχυουσών ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται γενικά για την υπαγωγή στην ασφάλιση, πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ του e-ΕΦΚΑ και ορίζεται το ύψος και η βάση υπολογισμού του για κάθε κατηγορία απασχολούμενου. Προβλέπεται, επίσης, κατανομή του εισπραττόμενου πόρου στους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ώστε να μην επιβαρυνθεί κανένας από τους δύο κλάδους σε σχέση με τα έσοδα που είχαν πριν από τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης ρύθμισης. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της απασχόλησης των συνταξιούχων από την επανένταξη αυτών στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, για τους μισθωτούς προβλέπεται η καταβολή πόρου ύψους 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως αυτές ορίζονται στη νομοθεσία. Για τους μη-μισθωτούς, το ύψος του πόρου διαφοροποιείται με βάση την υπαγωγή τους ή μη στην επικουρική ασφάλιση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη οικονομική μεταχείριση. Συγκεκριμένα, για υπαγωγή μόνον στην κύρια ασφάλιση καταβάλλεται πόρος το ποσό του οποίου ισούται με το 50% της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, καταβάλλεται πόρος στον e-ΕΦΚΑ ύψους 40% στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και 40% στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης. Κατ’ αναλογία των ανωτέρω, ορίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές και ο πόρος για τους αγρότες που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 7 του παρόντος, καθώς και για τους μισθωτούς μηχανικούς και τους έμμισθους δικηγόρους. Ο συμψηφισμός των ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 36, που αφορά τους παράλληλα απασχολούμενους με περισσότερες ιδιότητες, εφαρμόζεται και στους απασχολούμενους συνταξιούχους, ωστόσο δεν εφαρμόζεται για την καταβολή του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, δηλαδή καταβάλλεται πόρος για κάθε ασφαλιστέα απασχόληση για την οποία οφείλονται εισφορές. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλο κτήσης), και καταβάλλουν πόρο ύψους 10% επί της αμοιβής που αποκομίζουν από την ανάληψη εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση. Σημειώνεται ότι ο πόρος δεν προσμετράται στο όριο του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4905/2017, σύμφωνα με το οποίο η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) ανά Π.Π.Υ.. Άλλωστε, ο επιβαλλόμενος από τη διάταξη πόρος υπόκειται στο ανώτατο όριο της παρ. 5 του παρόντος. Στην περίπτωση συνταξιούχου αμειβόμενου με εργόσημο του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο ως άνω καταβαλλόμενος πόρος ύψους 10% κατανέμεται στους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Ομοίως επιβάλλεται πόρος 10% υπέρ e-ΕΦΚΑ και σε αμειβόμενους με εργόσημο του π. ΟΓΑ επί του ακαθάριστου εισοδήματος όπως αυτό απεικονίζεται στο παραστατικό αμοιβής. Με την παρ. 5 θεσπίζεται ως ετήσιο ανώτατο ύψος καταβλητέου πόρου το δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης, όπως ισχύει. Με τον τρόπο αυτό, το μέγιστο ποσό που θα καταβάλει ο συνταξιούχος ως πόρο δεν θα υπερβαίνει τη συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού στη σύνταξη που καταβάλλεται, ακόμη και στην περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτουν το σύνολο των δαπανών για την πληρωμή των ανταποδοτικών συντάξεων.

Με τις παρ. 6 και 7 διατηρούνται οι κατηγορίες απασχολούμενων συνταξιούχων οι οποίες εξαιρούνταν από την περικοπή σύνταξης υπό το προϊσχύον καθεστώς, όπως π.χ. οι πολύτεκνοι με ανήλικα τέκνα, όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’176) κ.α.. Επιπλέον, παραμένουν οι εξαιρέσεις από την καταβολή πόρου καθώς και ασφαλιστικών εισφορών για τους συνταξιούχους του π. ΟΓΑ που απασχολούνται στον π. ΟΓΑ, καθώς και τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες και κερδίζουν έως 10.000€, με στόχο τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας.

Με τις παρ. 8 και 9 προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης του επιπλέον χρόνου για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης, ως ένα επιπλέον κίνητρο για τη συμμετοχή των συνταξιούχων στην αγορά εργασίας, αφού οι εισφορές που καταβάλλουν θα έχουν θετικό οικονομικό αντίκρυσμα στη σύνταξη. Ο επιπλέον πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ που θεσπίζεται με το παρόν δεν αξιοποιείται καθότι ορίζεται ως μη ανταποδοτικός. Επιπλέον, ορίζεται ότι ο τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης λόγω της αξιοποίησης του χρόνου απασχόλησης του συνταξιούχου ισχύει από την 1.1.2017, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ. Με την πρόβλεψη αυτή επιδιώκεται η εφαρμογή ενιαίων κανόνων υπολογισμού τόσο για τους συνταξιούχους που το πρώτον αναλαμβάνουν υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ εργασία από 1.1.2024 και μετά όσο και για τους συνταξιούχους που κατά την ανωτέρω ημερομηνία βρίσκονται ήδη σε καθεστώς απασχόλησης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α’87), για λόγους ίσης μεταχείρισης και επιτάχυνσης του υπολογισμού των σχετικών προσαυξήσεων με την εφαρμογή μιας ενιαίας μεθόδου. Σημειώνεται ότι τον χρόνο ασφάλισης από απασχόληση συνταξιούχου μπορούν να χρησιμοποιήσουν και πρόσωπα που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, εφόσον μετά την έναρξη ισχύος αυτού συνέχισαν να απασχολούνται, με την προϋπόθεση ότι οι προϊσχύουσες του ν. 4387/2016 διατάξεις επέτρεπαν την αξιοποίησή του.

Με την παρ. 10 ορίζεται ότι τα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά για το διάστημα που εκκρεμεί η αίτησή τους, εφόσον το δηλώσουν στον Φορέα και στον εργοδότη τους, και ότι η καταβολή του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ εκκινεί από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, δεδομένης της αναδρομικής ισχύος των συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης, προβλέπεται επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον ΕΦΚΑ στον ασφαλισμένο. Με την παρ. 11 επαναλαμβάνεται η ισχύουσα διάταξη περί υποχρέωσης δήλωσης της ανάληψης απασχόλησης και προβλέπεται χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις, κύριες και επικουρικές σε περίπτωση παράλειψης. Για τη διευκόλυνση της δήλωσης των υποψηφίων προς εργασία συνταξιούχων και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων ασφαλιστικών υπηρεσιών, δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης της ανάληψης εργασίας.

Με την παρ. 12 προβλέπεται ότι σε περίπτωση δίμηνης καθυστέρησης καταβολής των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών και πόρων της παρ. 4, από συνταξιούχους που απασχολούνται ως μη μισθωτοί, και είναι οι ίδιοι υπόχρεοι καταβολής αυτών, οι οφειλές θα παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης, κατ’ αναλογία με τους μισθωτούς, των οποίων οι εισφορές και ο πόρος παρακρατούνται προκαταβολικά από τη μισθοδοσία. Η ρύθμιση έχει στόχο την αποφυγή της συσσώρευσης ασφαλιστικών οφειλών καθώς και την -κατά ενιαίο τρόπο – διασφάλιση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 114
Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων – Αντικατάσταση άρθρου 20 ν. 4387/2016

1. Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (Α’85), περί απασχόλησης συνταξιούχων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων

1. Οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) και γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν, καθώς και του τετάρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’210), οι οποίοι αναλαμβάνουν υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλισή του απασχόληση, συνεχίζουν κατά τη διάρκεια αυτής να λαμβάνουν το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούνται από τον Φορέα.

2. Η εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη γήρατος, κύρια και επικουρική, προσώπων που αναλαμβάνουν υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται για όσο διάστημα συνεχίζει αυτή, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας τους. Για το διάστημα της αναστολής δεν καταβάλλεται ο πόρος της παρ. 4. Το ηλικιακό όριο της αναστολής δύναται να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α’115).

3. Στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) εφαρμόζονται οι περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α’ 1).

4. Για την ασφάλιση του απασχολούμενου συνταξιούχου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την ασφαλιστέα απασχόληση και επιπλέον πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ e-ΕΦΚΑ ως εξής:

α) οι μισθωτοί και οι καταβάλλοντες εισφορές σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 38, 41, 35 και 97 μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, επιμεριζομένων μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου κατά την κείμενη νομοθεσία και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και ύψους 2,3% επί των ασφαλιστέων αποδοχών επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο,

β) οι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι) καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 39, 41, 35 και 97 μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης,

γ) οι αγρότες, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην παρ. 7, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 40 και 41 μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης,

(δ) οι μισθωτοί μηχανικοί και έμμισθοι δικηγόροι καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 35, 38, 41 και 97 του παρόντος μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, επιμεριζομένων μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου κατά την κείμενη νομοθεσία και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και ύψους σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο,

ε) οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.), εκτός των προσώπων της περ. γ της παρ. 7, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α’ 201), μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί της καθαρής αξίας του παραστατικού για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο,

(στ) οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3863/2010 μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 7,7% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και ύψους 2,3% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο,

(ζ) οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΟΓΑ καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των καταβαλλόμενων αμοιβών, για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο. Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 36 μόνο ως προς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Το άρθρο 36 δεν εφαρμόζεται για την είσπραξη του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης καταβάλλεται πόρος αυτοτελώς για κάθε ασφαλιστέα απασχόληση.

Για τη βεβαίωση και είσπραξη του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί βεβαίωσης και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών.

5. Το συνολικό επιβαλλόμενο ποσό του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7, όπως εκάστοτε ισχύει. Τυχόν επιπλέον ποσά επιστρέφονται στους ασφαλισμένους κατόπιν εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 104.

6. Από την καταβολή του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ της παρ. 4 εξαιρούνται:

α. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 176).

β. Οι συνταξιούχοι του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των διατάξεων που παραπέμπουν σε αυτόν.

γ. Οι συνταξιούχοι του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

δ. Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007.

ε. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

στ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

ζ. Οι συνταξιούχοι που αναφέρονται στην παρ. 3.

7. Δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, ούτε πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ της παρ. 4 και δεν αξιοποιείται ο χρόνος απασχόλησης σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου των κάτωθι κατηγοριών:

α. Οι συνταξιούχοι του π. ΟΓΑ, εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ.

β. Οι συνταξιούχοι των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

γ. Οι συνταξιούχοι υπέρ των οποίων εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών, οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α’201) και την παρ. 6 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022 (Α’141).

8. Ο χρόνος ασφάλισης που δημιουργείται από την απασχόληση συνταξιούχου αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης (κύριας ή και επικουρικής) και για τη χορήγηση συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής, κατόπιν αιτήσεως του απασχολούμενου συνταξιούχου, μετά τη διακοπή της απασχόλησης. Το ποσό της προσαύξησης για την κύρια σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές των άρθρων 8 και 28, και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου και τα οικονομικά αποτελέσματα της προσαύξησης εκκινούν από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης προσαύξησης. Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 96. Ο πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ δεν είναι ανταποδοτικός και δεν αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης ή για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης με το άρθρο 30 ή αντίστοιχες διατάξεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής είναι η προσμέτρηση του πρόσθετου χρόνου ασφάλισης στην κύρια σύνταξη. Σε περίπτωση μη αξιοποίησης του χρόνου στην κύρια σύνταξη, εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 35.

9. Για τους απασχολούμενους συνταξιούχους την 12η.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ο χρόνος εργασίας ή η αυτοαπασχόληση ή μέρος αυτού, οποτεδήποτε και εάν διανύθηκε, αξιοποιείται σύμφωνα με την παρ. 8, εφόσον από τις προϊσχύουσες του ν. 4387/2016 διατάξεις προβλέπεται αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης.

10. Ο πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ της παρ. 4 εφαρμόζεται και στα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης ή μεταγενέστερης έναρξης καταβολής της σύνταξης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ επιστρέφεται στον ασφαλισμένο. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου και οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι οφείλουν να ενημερώσουν για την ιδιότητά τους αυτή τον εργοδότη τους.

11. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ εξ ιδίου δικαιώματος, υποχρεούνται, πριν αναλάβουν υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ απασχόληση, να δηλώσουν τούτο στον Φορέα. Παράλειψη της δήλωσης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως ενός τετάρτου (%) από την κύρια σύνταξη και έως του ποσού του άρθρου 46 του ν. 4670/2020 (Α’ 43) από την επικουρική. Άλλως, εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190). Η συνδρομή ιδιότητας που αποκλείει την επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς ή και πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ δηλώνεται στο Φορέα.

12. Σε περίπτωση μη καταβολής των προβλεπομένων στις περ. (β) και (γ) της παρ. 4 ασφαλιστικών εισφορών και πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, οι οφειλές παρακρατούνται από το σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news IRIS Servicers Νομοσχέδιο Πληρωμες

Servicers και άμεσες πληρωμές: Ανακοίνωση Υπ.Οικ. για το νέο νομοσχέδιο

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
Κ. Χατζηδάκης: «Σύγχρονες και δίκαιες λύσεις για τράπεζες, δάνεια και ευάλωτους» – Επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής», διαφάνεια στη διαχείριση των οφειλών, ενίσχυση του ανταγωνισμού στις τράπεζες με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Οι ρυθμίσεις για την επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» που αποσκοπούν στην περαιτέρω μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων- Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167» που κατατέθηκε στη Βουλή. Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης σειρά σημαντικών μέτρων με τα οποία:

1. Θεσπίζονται υποχρεώσεις διαφάνειας, ενημέρωσης και σεβασμού των δικαιωμάτων των οφειλετών για τους servicers.
2. Εκσυγχρονίζεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός και διευρύνεται η προστασία για τους πραγματικά ευάλωτους οφειλέτες.
3. Βελτιώνεται το πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.
4. Εισάγονται ρυθμίσεις που ενισχύουν τον ανταγωνισμό, όπως η χορήγηση δανείων από μη τραπεζικούς φορείς.
5. Απλοποιούνται οι διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα
6. Επεκτείνονται οι συναλλαγές μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών (IRIS).

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η παρέμβασή μας για τις τράπεζες και τα δάνεια συνδυάζει τον στόχο της οικονομικής εξυγίανσης με την προστασία των πραγματικά ευάλωτων οφειλετών, με μια σειρά από σύγχρονες και δίκαιες λύσεις. Οι servicers αποκτούν νέες, αυστηρές υποχρεώσεις διαφάνειας, για την καλύτερη ενημέρωση των δανειοληπτών. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός απλουστεύεται και βελτιώνεται, με ειδική μέριμνα για τους ευάλωτους. Η επέκταση του προγράμματος Ηρακλής θα λειτουργήσει προς όφελος της ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος. Ενώ παράλληλα ο ανταγωνισμός στο τραπεζικό σύστημα προωθείται με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως η δυνατότητα μη τραπεζικών ιδρυμάτων να δίνουν στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, πράγμα που γίνεται ήδη σε αρκετές χώρες στο εξωτερικό. Η ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί ανθεκτική και το 2024 θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά! Η περαιτέρω αντιμετώπιση του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους θα συμβάλει σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση!».

Οι ρυθμίσεις για τον Ηρακλή, ύστερα από σχετική συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπουν την εισαγωγή της τρίτης φάσης του προγράμματος η οποία θα έχει ανώτατο όριο χορήγησης εγγυήσεων έως και 2 δις ευρώ και διάρκεια ως τις 31.12.2024, προκειμένου να εξεταστούν αιτήματα που θα υποβληθούν από ελληνικές τράπεζες.

Μέσω του «Ηρακλή» το Δημόσιο παρέχει κρατική εγγύηση σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τιτλοποιημένων δανείων, έναντι προμήθειας. Από την έναρξη του προγράμματος, το 2019 το Δημόσιο έχει χορηγήσει εγγυήσεις συνολικού ύψους 18,7 δις. ευρώ γεγονός που συνέβαλε αποφασιστικά στην μείωση του αποθέματος Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στις τράπεζες, από 40,6% τον Δεκέμβριο του 2019 σε 8,6% τον Ιούνιο του 2023.

Ο Ηρακλής ΙΙΙ θα έχει τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τις αρχικές φάσεις του προγράμματος, αλλά η ελάχιστη βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας καθορίζεται πλέον σε BB+, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Η επανεισαγωγή του προγράμματος αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, μειώνοντας το κόστος δανεισμού για τις ελληνικές τράπεζες και απελευθερώνοντας κεφάλαια για δάνεια σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Επιπλέον, αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την πιστοληπτική αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών και να τις καταστήσει πιο ελκυστικές για διεθνείς επενδυτές.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει εξάλλου σειρά ρυθμίσεων για διαφάνεια στη διαχείριση των οφειλών, προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών και ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα. Ειδικότερα:

1. Servicers: Εισάγεται σειρά συγκεκριμένων υποχρεώσεων προς τους servicers για την ενημέρωση, εξυπηρέτηση και σεβασμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών, με βάση τις προβλέψεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2021/2167 αλλά και πέρα από αυτές. Μεταξύ άλλων οι servicers υποχρεώνονται να παρέχουν μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας προσωποποιημένη και αναλυτική ενημέρωση προς τους οφειλέτες, για το ύψος της οφειλής, το ιστορικό των πληρωμών, τις δόσεις, το επιτόκιο της ρύθμισης κ.λπ. Ο οφειλέτης θα μπορεί να βλέπει τα στοιχεία αυτά εισερχόμενος με χρήση του κωδικού του σε ειδική εφαρμογή στις ιστοσελίδες των servicers (κατ’ αναλογία με το web banking των τραπεζών). Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2024. Οι ποινές για τους παραβάτες περιλαμβάνουν πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, υποχρέωση διόρθωσης της παράβασης, μέχρι και ανάκληση της άδειας λειτουργίας

2. Εξωδικαστικός: Η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών όπως προκύπτει από την εφαρμογή του αλγόριθμου του εξωδικαστικού θα γίνεται αυτόματα και υποχρεωτικά αποδεκτή από το σύνολο των πιστωτών (τράπεζες και Δημόσιο). Ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση αυτή, ενώ οι πιστωτές μπορούν να την προσβάλουν στα δικαστήρια εφόσον διαθέτουν στοιχεία ότι παράμετροι της αίτησης δεν είναι αληθινές. Παράλληλα με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, βελτιώνεται ο αλγόριθμος για το σύνολο των οφειλετών που έχουν δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση και όχι μόνο τους ευάλωτους. Συγκεκριμένα το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής από δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση θα μειωθεί έως και κατά 28% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Με την ίδια απόφαση το επιτόκιο των ρυθμίσεων θα οριστεί σε 3% σταθερό για 3 έτη.

3. Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Εισάγονται τροποποιήσεις που αποσκοπούν στην ελάφρυνση των ευάλωτων οφειλετών κατά την επαναγορά του ακινήτου και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος επενδυτών προκειμένου να προχωρήσει η σύσταση και λειτουργία του φορέα. Συγκεκριμένα αίρεται η υποχρέωση του οφειλέτη να πληρώσει τα μισθώματα των 12 ετών σε περίπτωση που ασκήσει νωρίτερα από το δικαίωμα επαναγοράς, εξομοιώνεται το φορολογικό καθεστώς του Φορέα με εκείνο των εταιριών που επενδύουν και διαχειρίζονται ακίνητα που παράγουν εισόδημα και προβλέπεται ότι ο φορέας θα αποκτά τα ακίνητα με έκπτωση 30% επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου ή της τιμής πρώτης προσφοράς. Από την έκπτωση αυτή θα μπορεί να επωφεληθεί στο μέλλον και ο οφειλέτης κατά την άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς.

4. Δάνεια από μη τραπεζικούς φορείς. Παρέχεται η δυνατότητα στις Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων, εκτός από πιστώσεις σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών αναγκών, να χορηγούν και στεγαστικά δάνεια. Στόχος είναι η τόνωση του ανταγωνισμού στην παροχή πιστώσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκλείονται από το τραπεζικό σύστημα και η διευκόλυνση της αναχρηματοδότησης δανείων.

5. Πτωχευτικός Κώδικας: απλοποιούνται ρυθμίσεις με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών. Ορίζεται μεταξύ άλλων ότι τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη θα αναζητώνται αυτόματα από δημόσιους φορείς και Τράπεζες με την υποβολή της αίτησης πτώχευσης καθώς και ότι τυχόν σφάλματα σε στοιχεία και έγγραφα μπορούν να διορθωθούν κατά τη συζήτηση της αίτησης πτώχευσης, ώστε αυτή να μην κηρύσσεται απαράδεκτη.

6. Συστήματα άμεσων πληρωμών (IRIS): οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι υποχρεούνται να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με σύστημα άμεσων πληρωμών, όπως επίσης να δέχονται άμεση πληρωμή από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τους το ζητήσει. Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με άλλο φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες (ελεύθερο επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενο) δικαιούνται να ζητήσουν να γίνει η πληρωμή μέσω συστήματος άμεσων πληρωμών.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του κόμβου «Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή για Δάνεια, Διαφάνεια, ανταγωνισμό, προστασία των ευάλωτων -Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ»»

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/65572/servicers-kai-ameses-plhrwmes-anakoinwsh-ypoik-gia-to-neo-nomosxedio

intax news ΔΥΠΑ Επιδόματα Μακροχρόνιοι άνεργοι

Καταβολή «μπόνους» 300 ευρώ σε 12.462 μακροχρόνια ανέργους

ΔΥΠΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Αθήνα, 22.11.2023

Σήμερα καταβάλλεται το «μπόνους» 300 ευρώ σε επιπλέον 12.462 μακροχρόνια ανέργους που κατάρτισαν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Σήμερα, Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ η εφάπαξ παροχή 300 ευρώ σε επιπλέον 12.462 μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που κατάρτισαν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (Ψηφιακό ΑΣΔ). Συνολικά, έως τώρα η παροχή έχει καταβληθεί σε 86.700 δικαιούχους. Οι πληρωμές εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 1-2 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους.

Το «μπόνους» θεσμοθετήθηκε με τον νόμο «Δουλειές Ξανά» (ν. 4921/2022), με στόχο την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων μέσω της δημιουργίας επικαιροποιημένου Ψηφιακού ΑΣΔ, βάσει του οποίου θα μπορούν να κατευθυνθούν σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς τους και εύρεσης εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της νέας παροχής είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που:

• Έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των 5 ετών και κατόπιν καταρτίζουν Ψηφιακό ΑΣΔ και

• Έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ οι άγαμοι, 24.000 ευρώ οι έγγαμοι (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο) ή 29.000 ευρώ οι μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο).

Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής:

• Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous

• Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της παροχής, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση

• Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτεπάγγελτα (διάστημα ανεργίας και Ψηφιακό ΑΣΔ), καθώς και μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ)

• Η καταβολή γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων

• Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 5 έτη και καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ.

Όσοι άνεργοι έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) θα πρέπει να το μετατρέψουν σε Ψηφιακό ΑΣΔ. Συγκεκριμένα, εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eservices) της ΔΥΠΑ και επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία του ΑΣΔ, ώστε να μετατραπεί σε Ψηφιακό ΑΣΔ.

Όσοι άνεργοι δεν έχουν ήδη καταρτίσει ΑΣΔ θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (MyDYPAlive) είτε δια ζώσης.

Για να κλείσουν ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης, οι άνεργοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed

Για να κλείσουν ραντεβού δια ζώσης, οι άνεργοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/elektroniko-aitema-rantebou-se-uperesies-tou-organismou-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε:
https://www.dypa.gov.gr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news 13% Αναψυκτικά καφές ΦΠΑ

ΦΠΑ: Πού παραμένει στο 13%, πού επιστρέφει στο 24%

Οι πιέσεις στο εισόδημα των νοικοκυριών από τον υψηλό πληθωρισμό αλλά και η συστηματική υπεραπόδοση των εσόδων του προϋπολογισμού, αποτέλεσαν τους δύο βασικούς παράγοντες που συνυπολόγισε η κυβέρνηση στην απόφαση μονιμοποίησης του ΦΠΑ 13% για τις μεταφορές, τα τουριστικά πακέτα, τα γυμναστήρια και τα εισιτήρια κινηματογράφου και θεάτρου. Παράλληλα, παρατείνεται για έξι μήνες, έως τον Ιούνιο 2024, η διατήρηση του χαμηλού συντελεστή 13% για τον σερβιριζόμενο καφέ και τα ταξί. Αντιθέτως, επιστρέφουν στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% από 1ης Ιανουαρίου τα σερβιριζόμενα αναψυκτικά.

Το κόστος αυτών των παρεμβάσεων για τον προϋπολογισμό, που κατατίθεται σήμερα, ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, πάντως, ότι η επιστροφή του ΦΠΑ 24% στα αναψυκτικά προκάλεσε τις αντιδράσεις του κλάδου της εστίασης και των βιομηχανιών, που υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή θα αυξήσει τη μέση τιμή των μη αλκοολούχων ποτών κατά 10,2%.

Μονιμοποιείται ο χαμηλός ΦΠΑ σε μεταφορές, θέατρο, σινεμά…

Της Ειρήνης Χρυσολωρά

Παράταση για έξι μήνες, έως το τέλος Ιουνίου, του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ 13% για τον σερβιριζόμενο καφέ και τα ταξί, μονιμοποίησή του για τις μεταφορές, τα τουριστικά πακέτα, τα γυμναστήρια και τα εισιτήρια κινηματογράφου και θεάτρου και επαναφορά στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% για τα σερβιριζόμενα αναψυκτικά (όχι για το νερό) αποφασίστηκε τελικά, ενόψει της κατάθεσης σήμερα στη Βουλή του προϋπολογισμού του 2024.

Το οικονομικό επιτελείο, υπό τον φόβο της αύξησης των τιμών στα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες, σε ένα ήδη επιβαρυμένο πληθωριστικό περιβάλλον, προέκρινε να αναλάβει ο προϋπολογισμός το δημοσιονομικό κόστος αυτής της παρέμβασης, παρότι η γενική τάση και η σύσταση της Κομισιόν είναι να αποσύρονται τα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν στη διάρκεια του κορωνοϊού και της ενεργειακής κρίσης. Η καλή πορεία του προϋπολογισμού, που υπεραποδίδει συστηματικά, συνέβαλε στην απόφαση αυτή. Το κόστος, ωστόσο, κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο είναι, αφού ανέρχεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αυτό έρχεται να προστεθεί στα μόνιμα μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί και θα εφαρμοστούν το 2024, ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Αυτά αφορούν τις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, αυξήσεις στις συντάξεις, αύξηση του αφορολογήτου για οικογένειες με παιδιά, μείωση του ΕΝΦΙΑ για ασφαλιζόμενες κατοικίες και απαλλαγή των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή στη δαπάνη αγοράς φαρμάκων.

Ο προϋπολογισμός θα προβλέπει, επίσης, επιπλέον έσοδα, σε σχέση με το προσχέδιο, χάρη στα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που θα ψηφιστούν. Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, οι σχετικοί πόροι θα διατεθούν για την αύξηση των δαπανών για την υγεία και την παιδεία.

Ο κ. Χατζηδάκης είπε ακόμη σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ την Κυριακή ότι οι επενδύσεις προβλέπεται τελικά να αυξηθούν το 2024 κατά 15,1%, ενώ το προσχέδιο προέβλεπε αύξηση 12,1%. Να σημειωθεί, πάντως, ότι φέτος η αύξηση των επενδυτικών δαπανών θα είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που είχε προβλεφθεί πριν από ένα χρόνο στον προϋπολογισμό: 8,3%, σύμφωνα με το προσχέδιο του Οκτωβρίου, αντί για 15,5%, που είχε προβλέψει ο προϋπολογισμός 2023.

Πάντως, παρά τις παρεμβάσεις αυτές, οι πηγές του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν ότι οριακές μόνο αλλαγές θα υπάρξουν στα υπόλοιπα μεγέθη του προϋπολογισμού. «Μπορούμε να είμαστε αρκετά σίγουροι ότι στο τέλος της χρονιάς θα πετύχουμε τον στόχο μας για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 1,1% του ΑΕΠ», είπε ο κ. Χατζηδάκης στη συνεντευξή του. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, υπάρχει πιθανότητα το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλύτερο από αυτό. Για το 2024, ο στόχος του προσχεδίου είναι για πρωτογενές πλεόνασμα 2,1%, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα η Κομισιόν στις φθινοπωρινές προβλέψεις της ήταν πιο αισιόδοξη και τον τοποθετούσε στο 2,5% του ΑΕΠ.

Αντίθετα, η κυβέρνηση κινείται στην αισιόδοξη κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τον στόχο για τον ρυθμό ανάπτυξης, τον οποίο είχε τοποθετήσει στο 3% στο προσχέδιο προϋπολογισμού, ενώ η Κομισιόν τον έβλεπε στο 2,3% και το ΔΝΤ στο 2%, στα συμπεράσματα της αποστολής του στο πλαίσιο του άρθρου IV.

Εν τω μεταξύ, τα μέτρα ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί και θα υλοποιηθούν τον Δεκέμβριο αθροίζονται σε 717 εκατ. ευρώ. Τα 352 εκατ. ευρώ είναι το επίδομα στους ευάλωτους, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, μετά τη δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Οκτωβρίου και τα υπόλοιπα αφορούν το youth pass, το επίδομα προσωπικής διαφοράς, την αύξηση 8% στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το επίδομα θέρμανσης.

…αλλά αυξάνεται στο 24% για τα αναψυκτικά

Της Δήμητρας Μανιφάβα

Σε περαιτέρω αύξηση της μέσης τιμής των μη αλκοολούχων ποτών κατά 10,2% μεταφράζεται η επαναφορά του συντελεστή 24% στην περίπτωση που αυτά σερβίρονται σε καταστήματα εστίασης. Το μέτρο προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις τόσο από την πλευρά των καταστημάτων εστίασης όσο και από τις βιομηχανίες παραγωγής αναψυκτικών, που ζητούν να διατηρηθεί στο 13% ο ΦΠΑ σε σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά με βασικό επιχείρημα ότι το όφελος στα κρατικά έσοδα θα είναι τελικά πολύ μικρότερο λόγω της αναμενόμενης μείωσης της κατανάλωσης. Το πλήγμα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο εάν ο συντελεστής 24% ισχύσει και για τα μη αλκοολούχα ποτά που πωλούνται από χώρους εστίασης, αλλά για την κατανάλωση εκτός του καταστήματος (take away), κάτι που αναμένεται να αποσαφηνισθεί τις επόμενες ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά η αγορά των μη αλκοολούχων ποτών υπολογίζεται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ, με το 60% περίπου των πωλήσεων να πραγματοποιείται στο κανάλι της εστίασης.

Ηδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) απέστειλε σχετική επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών αλλά και τον πρωθυπουργό ζητώντας να διατηρηθεί στο 13% ο ΦΠΑ στα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά. Αντίστοιχο αίτημα αναμένεται να διατυπώσει και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ), τα μέλη του οποίου συνεδρίασαν εκτάκτως χθες το απόγευμα για το θέμα του ΦΠΑ.

Εντονες αντιδράσεις από τα καταστήματα εστίασης και τις βιομηχανίες αναψυκτικών.

Η μεταφορά των μη αλκοολούχων ποτών από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στον κανονικό συντελεστή αποτελεί μνημονιακό μέτρο. Ισχυσε για πρώτη φορά την 1η Σεπτεμβρίου 2011, με τα προϊόντα της κατηγορίας, τόσο στο κανάλι της εστίασης όσο και στο λιανεμπόριο, να υπάγονται σε ΦΠΑ 23% από 13% μέχρι τότε. Την 1η Αυγούστου 2013 ο ΦΠΑ για τα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά επέστρεψε στο 13% (στο λιανεμπόριο είχε παραμείνει στο 23%) για να ανεβεί πάλι στο 23% από τις 20 Ιουλίου 2015. Την 1η Ιουνίου 2016 ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ αυξήθηκε σε 24%. Στις 20 Μαΐου 2019 μειώθηκε μόνο στο λιανεμπόριο ο ΦΠΑ στα μη αλκολούχα ποτά στο 13% και παρέμεινε στο 24% στην εστίαση, ενώ από την 1η Ιουνίου μειώθηκε και για τα δύο κανάλια πώλησης στο 13% ως μέτρο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που είχαν πληγεί από την πανδημία.

Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που έχει στη διάθεσή της η «Καθημερινή», η μείωση του ΦΠΑ λόγω πανδημίας είχε ως συνέπεια την αύξηση του ΑΕΠ κατά 141 εκατ. ευρώ ετησίως (κατά μέσο όρο) την περίοδο 2021-2022, με περίπου το ήμισυ της αύξησης να προέρχεται από το κανάλι του HORECA. Η απασχόληση εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 4.578 θέσεις εργασίας ετησίως. Τι γίνεται με τα έσοδα του Δημοσίου; Αν και οι απώλειες ετησίων εσόδων από ΦΠΑ υπολογίζονται σε 115 εκατ. ευρώ, η καθαρή απώλεια εσόδων εκτιμάται σε 47 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών και των εισφορών κατά 40 εκατ. ευρώ ετησίως.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Καθημερινή

intax news Επίδομα προσωπικής διαφοράς συνταξεις

Διευκρινίσεις Π. Τσακλόγλου για τα όρια συνταξιοδότησης – Επίδομα προσωπικής διαφοράς και αύξηση συντάξεων για το 2024

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2023

Σημεία συνέντευξης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνου Τσακλόγλου στο «MEGA Σαββατοκύριακο» με τους Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου σε συνέντευξη του στο «MEGA Σαββατοκύριακο» με τους Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα μίλησε για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία αναπροσαρμογή στην επόμενη τριετία αλλά και για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή.

Καμία αναπροσαρμογή στα συντάξιμα στην επόμενη τριετία

Ο Υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου τόνισε σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει για τα όρια συνταξιοδότησης ότι δεν θα υπάρξει καμία αναπροσαρμογή την επόμενη τριετία στα όρια συνταξιοδότησης.
«Την ερώτηση του τι θα συμβεί με τα ηλικιακά όρια από τότε που ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο των κοινωνικών ασφαλίσεων θα πρέπει να μου την έχουν κάνει σε συνεντεύξεις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές ή εφημερίδων πάνω από είκοσι, ίσως και τριάντα φορές.
Η απάντηση που δίνω είναι πάντα η ίδια, με αναφορά στην υφιστάμενη νομοθεσία. Σε πάνελ που βρισκόμουν την προηγούμενη Κυριακή τέθηκε ανάλογη ερώτηση και, την επόμενη ημέρα, δημοσιογράφος που συμμετείχε σε άρθρο του σε εφημερίδα παρέθεσε πράγματι όσα απάντησα ωστόσο, στη συνέχεια έδωσε μια ερμηνεία δική του.  Όλη η συζήτηση που έχει γίνει αυτήν την εβδομάδα δεν είναι πάνω σε αυτά που είπα εγώ αλλά στην ερμηνεία αυτή.
Ας είμαστε ξεκάθαροι, είμαστε ένα ευνομούμενο κράτος, έχουμε νόμους. Ο νόμος που καθορίζει τα των ορίων συνταξιοδότησης είναι του 2010. Όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις από εκεί και μετά, τον νόμο αυτόν τον έχουν σεβαστεί. Ο νόμος λέει ότι αναπροσαρμόζονται τα ηλικιακά όρια ανάλογα με το προσδόκιμο της επιβίωσης στα 65 ανά τριετία. Το 2024 επρόκειτο να γίνει αναπροσαρμογή.  Όμως, η πρόοδος που είχε συντελεστεί στο συγκεκριμένο τομέα εξανεμίστηκε στα χρόνια του κορωνοϊού.
Σαν αποτέλεσμα, δεν πρόκειται να γίνει καμία αναπροσαρμογή στα όρια συνταξιοδότησης την επόμενη τριετία. Προφανώς το τι θα γίνει το 2027 κανένας δεν μπορεί να το γνωρίζει από τώρα».

Επίδομα προσωπικής διαφοράς – Πότε και ποιοι θα το πάρουν

Το επίδομα προσωπικής διαφοράς αφορά 750.000 συνταξιούχους. Το πόσο του επιδόματος ξεκινά από τα 200 ευρώ και φθίνει μέχρι να φτάσουμε τα 1.600 ευρώ στο σύνολο συντάξεων που λαμβάνει κάποιος. Θα δοθεί τον επόμενο μήνα, μάλλον στις 21 Δεκεμβρίου.  Εκτός αυτού, εντός του Δεκεμβρίου θα καταβληθεί και το έκτακτο βοήθημα προς τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Όλα αυτά η κυβέρνηση μπορεί να τα δίνει ως εφάπαξ πληρωμές διότι η οικονομία μας πάει καλά και έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέφουμε στους πολίτες και, ιδιαίτερα, τους πλέον ευάλωτους, μέρος του υπερ-πλεονάσματος του προϋπολογισμού, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο  τους δημοσιονομικούς μας στόχους.

Που θα κλειδώσει η αύξηση των συντάξεων για το 2024;

Ο Υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου τόνισε ότι με την μέχρι τώρα εξέλιξη των πραγμάτων η αύξηση των συντάξεων θα είναι κοντά στο 3% αλλά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε φορά που βγαίνουν τα οριστικά στοιχεία θα γίνεται και η αναπροσαρμογή σε σχέση με τα οριστικά στοιχεία της αύξησης της προηγούμενης χρονιάς. Αύριο κατατίθεται το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού, οπότε θα δούμε και επίσημα τότε πού θα κλειδώσει τελικά η αύξηση.

Επίδομα μητρότητας

«Μέχρι το 2019 είχαμε επιδόματα μητρότητας στο Δημόσιο Τομέα και στις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, αλλά για μικρότερη διάρκεια σε σύγκριση με το δημόσιο τομέα. Στην διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας εξισώσαμε το χρονικό όριο για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα με αυτό του δημοσίου. Αυτές  που δεν είχαν καλυφθεί μέχρι τώρα ήταν οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες.
Με το νέο νομοσχέδιο θα λαμβάνουν και αυτές επίδομα μητρότητας για 9 μήνες στο ύψος του κατώτατου μισθού (780 ευρώ το μήνα). Πέραν της εισοδηματικής ενίσχυσης per se, το μέτρο είναι θετικό τόσο από την άποψη του δημογραφικού όσο και από την άποψη της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

intax news GOV.GR ΑΑΔΕ ΑΦΜ

Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε πάνω από 350.000 ανηλίκους άνω των 12 ετών από την ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ

Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΑΔΕ: Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε πάνω από 350.000 ανηλίκους άνω των 12 ετών

Στην αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε εξαρτώμενα ανήλικα άγαμα τέκνα, άνω των 12 ετών, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023, οι ανήλικοι που έχουν ή θα έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31/12/2023, θα αποκτήσουν ΑΦΜ, αυτόματα, με βάση τα στοιχεία των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του 2022 και τα στοιχεία ΑΜΚΑ των γονέων, όπως επαληθεύονται από το Μητρώο Πολιτών. Η ταυτοποίηση των ανηλίκων και των γονέων τους επιτυγχάνεται μέσω ειδικής διαλειτουργικότητας που αναπτύχθηκε, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), και ανταλλαγής δεδομένων με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Και όλα αυτά, χωρίς καμία ενέργεια των γονέων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης ΑΦΜ, για τα ανήλικα τέκνα που θα ταυτοποιούνται μέσα από την παραπάνω ψηφιακή διαδικασία, και οι δύο γονείς θα ενημερώνονται για το ΑΦΜ, που αποδόθηκε στο τέκνο, μέσω:

• ηλεκτρονικής ειδοποίησης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία/ Στοιχεία Επικοινωνίας

• ανάρτησης, στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία/ Τα Μηνύματά μου.

Επιπλέον, τα στοιχεία του ΑΦΜ του ανηλίκου θα εμφανίζονται εφεξής ως «Σχετιζόμενος ΑΦΜ» στην εικόνα των σχέσεων φυσικού προσώπου των γονέων, στην ψηφιακή πύλη myAADE/ Μητρώο & Επικοινωνία/ Στοιχεία Φυσικού Προσώπου.

Εκτιμάται ότι με τη διαδικασία αυτή θα λάβουν ΑΦΜ πάνω από 350.000 ανήλικα τέκνα άνω των 12 ετών.

Με βάση τα σχετικά στοιχεία, σήμερα υποβάλλονται πάνω από 80.000 αιτήσεις ετησίως για χορήγηση ΑΦΜ σε ανήλικα τέκνα.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι, σε δεύτερη φάση, να χορηγήσει, με την ίδια διαδικασία, ΑΦΜ σε όλα τα ανήλικα τέκνα, από το πρώτο έτος της ηλικίας τους, που έχουν δηλωθεί από τους γονείς τους στις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και μπορούν να ταυτοποιηθούν με την παραπάνω ψηφιακή διαδικασία.

Με τη νέα διαδικασία, διευκολύνονται σημαντικά οι γονείς, καθώς δεν θα χρειάζεται εφεξής να υποβάλλουν αίτηση και να επισκέπτονται τη ΔΟΥ για να λάβουν ΑΦΜ τα ανήλικα τέκνα τους. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η πληρέστερη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των γονέων και η δυνατότητα επαλήθευσης, ότι είναι δικαιούχοι των προβλεπόμενων ελαφρύνσεων, επιδομάτων κι ενισχύσεων.

Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση ΑΦΜ στα ανήλικα δεν δημιουργεί υποχρέωσή τους για υποβολή δηλώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

GOV.GR intax news ανεργια απασχοληση ΔΥΠΑ Επιδόματα ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55+ ετών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Αθήνα, 08.11.2023

 

5.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55+ ετών

Το επιτυχημένο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω επεκτείνεται με 5.000 νέες προσφερόμενες θέσεις, συνολικού προϋπολογισμού 117 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για τη στήριξη των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Μετά την κάλυψη των 15.000 θέσεων που είχαν διατεθεί αρχικά, το πρόγραμμα επεκτείνεται και βελτιώνεται με τις εξής ρυθμίσεις:
• Δυνητικοί ωφελούμενοι πλέον ορίζονται όλοι οι άνεργοι ηλικίας 55 ετών και άνω και απαλείφεται η προϋπόθεση της μακροχρόνιας εγγεγραμμένης ανεργίας (12+ μήνες) που ίσχυε έως τώρα.
• Μπορούν να συμμετάσχουν ωφελούμενοι που έχουν ξεπεράσει το ηλικιακό όριο των 67 ετών και δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης.
• Εντάσσονται στο πρόγραμμα ως δικαιούχοι και οι 7 ενιαίες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Το πρόγραμμα έχει ενισχυθεί και βελτιωθεί ήδη δύο φορές και πλέον με την αύξηση των 5.000 θέσεων, θα έχει προσφέρει συνολικά 20.000 θέσεις εργασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ μηνιαία.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι έχει ενταχθεί πλήθος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, κ.λπ.) στο σύνολο της επικράτειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

(Σημείωση Taxheaven: Δείτε τη σχετική απόφαση 1296055/08.11.2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven

Πλοήγηση άρθρων