COVID 19 intax news αποζημιωση ΝΕΑ οαεδ Πληρωμες

→ Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους που ασφαλίζονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον έχουν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 στους πληττόμενους Κ.Α.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η ως άνω εφάπαξ οικονομική ενίσχυση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα. (άρθρο 66)

Αιτιολογική

Άρθρο 66
Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στους δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους με τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.

Ειδικότερα, επιχειρείται η στήριξη των δικηγόρων, μηχανικών και οικονομολόγων, ασφαλισμένων που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ οι οποίοι έχουν υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας- Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της παρ.2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’152), και οι οποίοι λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 είχαν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020 στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Υπουργείου Οικονομικών. Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος για τους δικηγόρους και για τους μηχανικούς καταβάλλονται από τον δεύτερο κλάδο ενώ για τους οικονομολόγους από τον πρώτο κλάδο του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011. Με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίσουν το ύψος, τους δικαιούχους, τα εισοδηματικά κριτήρια, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο χορήγησης της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προϋποθέσεων χορήγησης, καθώς και να εξειδικεύσουν τυχόν ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Άρθρο 67

Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου, επιδιώκεται η κάλυψη ενός σοβαρού νομοθετικού κενού, το οποίο συνίσταται στη θέσπιση ακατάσχετου υπέρ ορισμένων κοινωνικοασφαλιστικών παροχών που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ σε δικαιούχους για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, όταν έχουν ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας, όταν υφίστανται την αφερεγγυότητα του εργοδότη, όταν περιέρχονται σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας κ.λπ.

Περαιτέρω, η θέσπιση του ακατασχέτου, στις ως άνω περιπτώσεις, επιβάλλεται, επειδή συντρέχει λόγος υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Και τούτο, αφενός επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 2020/1992 (Α’34), «οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων για τους κλάδους Ασφάλισης αρμοδιότητας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), θεωρούνται κοινωνικοί πόροι υπέρ των Οργανισμών αυτών και καταβάλλονται ανεξάρτητα αν οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα για όμοιες παροχές και από τους εργοδότες τους ή άλλους φορείς», αφετέρου επειδή, από τις 18.04.2013 που δημοσιεύτηκε ο ν. 4144/2013 (Α’88), δυνάμει του άρθρου 35 του οποίου ο Ο.Α.Ε.Δ. ορίστηκε ως ο καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, προκύπτει για τον Ο.Α.Ε.Δ. η υποχρέωση να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, προστατεύοντας αποτελεσματικά τους δικαιούχους των παροχών και ταυτόχρονα το δημόσιο χρήμα.

Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου, διατυπώνεται ρητά ότι τόσο οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές της πρώτης παραγράφου, όσο και οι παροχές που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ για τα τακτικά επιδόματα ανεργίας (ν.δ. 2961/1954, ν. 1545/1985, ν. 1836/1989), για τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων (άρθρο 27 ν. 3016/2002) και για τα βοηθήματα των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων (άρθρο 44 παρ. 2 ν. 3986/2011), υπόκεινται σε κατάσχεση, όταν συντρέχουν υποχρεώσεις διατροφής συζύγων, ανιόντων ή κατιόντων. Τούτο δε, επειδή, στις περιπτώσεις αυτές, υπερισχύουν οι υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής που κυρώθηκε με τον ν. 3137/2003 (Α’90) και οι υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του Κανονισμού 4/2009 του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής.
Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 66
Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ

1. Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’152), εφόσον έχουν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

2. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος για τους δικηγόρους και για τους μηχανικούς καταβάλλονται από τον δεύτερο κλάδο και για τους οικονομολόγους από τον πρώτο κλάδο του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύφος, τα εισοδηματικά κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προϋποθέσεων χορήγησης και εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’167), δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Άρθρο 67
Ακατάσχετο και αφορολόγητο κοινωνικοασφαλιστικών παροχών ΟΑΕΔ

1. Οι παροχές που καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α’197), του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (Α’79), του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’79), του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α’58), της υποπερ. εε της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’88) και των και κατ’ εξουσιοδότησή αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων απαλλάσσονται από φόρους, τέλη, κρατήσεις και εισφορές, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα για το δημόσιο και για τρίτους.

2. Το ακατάσχετο των παροχών της παρ. 1, καθώς και το ακατάσχετο των παροχών που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ για τα τακτικά επιδόματα ανεργίας σύμφωνα με το ν.δ. 2961/1954, το ν. 1545/1985 (Α’ 91) και τον ν. 1836/1989 (Α’ 79), για τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3016/2002 (Α’ 110) και για τα βοηθήματα των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων της παρ. 2 του άρθρο 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), δεν εφαρμόζονται στις υποχρεώσεις διατροφής συζύγων, κατιόντων και ανιόντων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven