intax news ΝΕΑ παρατασεις-προθεσμιες ΦΠΑ

Ποιοι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ παρατείνονται έως τον Ιούνιο του 2024 και σε ποιους μονιμοποιείται η μείωση
Τροπολογία κατατέθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο με την οποία  προτείνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ως ακολούθως:
α. Παρατείνονται και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023 οι διατάξεις για την εφαρμογή:
– μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α., για τα οριζόμενα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19,
– του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%), αντί του μειωμένου δεκατρία τοις εκατό (13%) που θα ίσχυε από 01.01.2024, για τα οριζόμενα ιατρικά προϊόντα,
– του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) για
i)την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και της παράδοσης αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας,
ii) τα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους και
iii) την παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού (εφόσον δεν απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ),
– του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%), για
i) τους απινιδωτές,
ii) τα εισιτήρια κινηματογράφων και
iii) τα οριζόμενα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας.

β. Παρατείνονται και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023 οι διατάξεις για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) για την μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους. Στη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους που πραγματοποιείται με Επιβατηγό Δημόσιας Χρήσης Οχήματα (TAXI) ο ανωτέρω μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται έως την 30η Ιουνίου 2024.

γ. Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%) εφαρμόζεται έως την οριζόμενη ημερομηνία για τον καφέ, κακάο, τσάι, χαμομήλι και τα λοιπά αφεψήματα, καθώς και στη διάθεση αυτών.

2.Ορίζεται ότι, η είσπραξη και απόδοση προς το Δημόσιο, Φ.Π.Α. με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή που έχει γίνει μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, για υπηρεσίες διακοπτόμενου φορτίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 143 και 143Α του ν. 4001/2011, καλύπτει πλήρως τη φορολογική υποχρέωση, ως προς τον ΦΠΑ, που γεννήθηκε σε σχέση με τις τιμολογηθείσες υπηρεσίες.

3. α.Επεκτείνεται η αυτοδίκαιη διαγραφή ανεξόφλητων, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών και στα οριζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με το από 28.2.2023 σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
β. Επίσης, επεκτείνεται η κάλυψη που παρέχει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους τραυματίες του δυστυχήματος σε φάρμακα και λοιπές παροχές υγείας.

4.  Αναστέλλεται εκ νέου, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα (ισχύει έως 31.12.2023), η εφαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα προϊόντα που διατίθενται από τα εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα, καταστήματα αφορολόγητων ειδών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Την υπαγωγή διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών σε χαμηλούς συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε μόνιμη βάση ή την επέκταση της προσωρινής υπαγωγής σε χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. σε αγαθά και υπηρεσίες. Άρθρο 2: Την τιμολόγηση με μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. της υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 143 και 143Α του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Άρθρο 3: Την υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών και την κάλυψη της δαπάνης για την αγορά φαρμάκων των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, για λόγους ανθρωπιστικής βοήθειας και κοινωνικής μέριμνας.

Άρθρο 4: Την περαιτέρω αναστολή της εφαρμογής της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (Α’ 58). Η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης είχε παραταθεί με το άρθρο 55 του ν. 4447/2016 (A’ 241).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η επάνοδος σε υψηλό συντελεστή Φ.Π.Α. μπορεί να δυσκολέψει την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης ή πολιτισμού.

Άρθρο 2: Η αποδοχή από τη Φορολογική Διοίκηση της είσπραξης και απόδοσης Φ.Π.Α. με χαμηλό συντελεστή έξιτοις εκατό (6%) για την υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου έχει δημιουργήσει ζητήματα σε μεταγενέστερους ελέγχους και αβεβαιότητα για τη στάση που πρέπει να τηρήσει εφεξής η Φορολογική Διοίκηση. Άρθρο 3: Οι συγγενείς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα συνεπεία της απώλειας των προσφιλών τους προσώπων, με αποτέλεσμα να χρήζουν περαιτέρω στήριξης. Περαιτέρω, επιλύονται η ασάφεια και αμφιβολία που είχε δημιουργηθεί ως προς το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης διάταξης, ώστε να καλυφθούν και οι δαπάνες των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουάριου 2023 σε φάρμακα.

Άρθρο 4: Άνευ της παράτασης, θα δημιουργηθούν ενδεχομένως προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των σχετικών προϊόντων.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Τη Φορολογική Διοίκηση, τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών που είναι εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα.

 

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο

Στόχος

1. Προβλέπεται η παράταση ισχύος (μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024) των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%), για καφέ, κακάο, τσάι, χαμομήλι, και λοιπά αφεψήματα της «ΔΚ ΕΧ2202», μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους που πραγματοποιείται με Επιβατηγό Δημόσιας Χρήσης οχήματα (TAXI), καθώς και τη διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων. Παράλληλα προβλέπεται μόνιμη υπαγωγή σε υπερμειωμένο συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), για φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018) και των γραμμών αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), μιας σειράς προϊόντων που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία, των ειδών ατομικής προστασίας και υγιεινής, της εισαγωγής αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και της παράδοσης αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας, των απινιδωτών, των εισιτηρίων ζωολογικών κήπων, των εισιτηρίων κινηματογράφου και της παροχής υπηρεσιών από γυμναστήρια και σχολές χορού.
Μόνιμη υπαγωγή σε συντελεστή μηδέν τοις εκατό (0%) προβλέπεται για τα εμβόλια της «ΔΚ ΕΧ 3002» κατά του κορωνοϊού COVID-19. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αναμένεται να συμβάλουν στη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα των τελικών τιμών των συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών για τους καταναλωτές, καθώς και στην τόνωση της ζήτησης αυτών.

2. Η υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου θεσπίστηκε με το άρθρο 143Α του ν. 4001/2011 (Α’ 179). Για πολλά χρόνια, οι καταναλωτές ενέργειας που παρείχαν αυτή την υπηρεσία προς τον διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τιμολογούσαν με τον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%). Τίθεται ο προβληματισμός εάν η υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου αποτελεί πραγματική υπηρεσία, όπως χαρακτηρίζεται στον νόμο ή εάν περιέχει στοιχεία πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος η οποία αποτελεί πώληση αγαθού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (L 347). Η φορολογική Διοίκηση για πολλά έτη δεχόταν ως νόμιμη την είσπραξη και απόδοση από τις επιχειρήσεις του Φ.Π.Α. με μειωμένο συντελεστή, επί του ποσού του κάθε τιμολογίου. Η προτεινόμενη διάταξη κατ’ εφαρμογή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προβλέπει ότι η φορολογική υποχρέωση μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου έχει εξαντληθεί με την καταβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. και ότι οι δηλώσεις που είχαν υποβληθεί με το περιεχόμενο αυτό θεωρούνται ειλικρινείς. Με δεδομένη την πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης που ίσχυε μέχρι πρόσφατα είναι ευνόητο ότι έλεγχοι που έχουν γίνει και αφορούν σε χρονικά διαστήματα προγενέστερα της ισχύος του προτεινόμενου νόμου δεν μπορούν να οδηγήσουν σε απαίτηση για την καταβολή αυξημένου Φ.Π.Α. είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%), αλλά αρκούνται στη διαπίστωση της καταβολής ή μη Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο έξι τοις εκατό (6%) του κάθε τιμολογίου. Τα ανωτέρω απηχούν την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας (αρχής γενομένης με τη ΣτΕ 426/2007, σκέψη 3), σύμφωνα με την οποία, κατά τον καταλογισμό εθνικών φόρων οι οποίοι επιρρίπτονται στην κατανάλωση, όπως είναι ο φόρος κύκλου εργασιών, όταν από τη συμπεριφορά της Διοικήσεως δημιουργήθηκε από μακρό χρόνο στον φορολογούμενο σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση ότι δεν υπόκειται στον εν λόγω φόρο και, συνεπεία τούτου, δεν επέρριψε αυτόν στην κατανάλωση, δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτός ο σε βάρος του καταλογισμός φόρου αναγομένου στο παρελθόν, εφόσον η φορολογική αυτή επιβάρυνση θα μπορούσε, ενόψει των συντρεχουσών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση συνθηκών, να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της επιχειρήσεώς του. Εξάλλου, όπως έχει κρίθεί με την απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2006 στις συνεκδίκαζόμενες υποθέσεις C-181/04 έως C-183/04, με αντικείμενο αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Συμβούλιο της Επικράτειας (Ελλάδα) με αποφάσεις της 3ης Μαρτίου 2004, οι οποίες περιήλθαν στο Δικαστήριο στις 19 Απριλίου 2004, στις δίκες ΕΛΜΕΚΑ ΝΕ κατά Υπουργού Οικονομικών, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι «στο πλαίσιο του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας, οι αρμόδιες εθνικές φορολογικές αρχές υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης». Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της προστατευομένης εμπιστοσύνης προϋπόθεση είναι να υπάρχει καλή πίστη του φορολογούμενου ως προς τη φορολογική απαλλαγή, ώστε ο φορολογούμενος: α) να μην είχε τη δυνατότητα αναγνωρίσεως της ανακρίβειας της παρεχόμενης από την εθνική φορολογική αρχή πληροφορίας και β) η διοικητική πράξη με την οποία του παρασχέθηκε η πληροφορία σχετικά με τον φόρο να ήταν αυτή καθεαυτή πρόσφορη στο να δημιουργήσει καλή πίστη στον φορολογούμενο αναφορικά με τη φορολογική απαλλαγή της πράξης του (έτσι και οι προτάσεις 47 έως 55 της Γενικής Εισαγγελέως Christine Stix-Hackl της 1ης Δεκεμβρίου 2005 στις υποθέσεις C-181/04 έως C-183/04). Εξάλλου, το ΔΕΚ, έκρινε ότι λαμβανομένου υπόψη ότι ol αρχές της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου, συγκαταλέγονται μεταξύ των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου, τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν αυτές κατά την άσκηση των εξουσιών που τους απονέμουν οι κοινοτικές οδηγίες περί του φόρου προστιθεμένης αξίας (απόφαση ΔΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 1998 (Belgocodex SA κατά Βελγικού Δημοσίου, Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Πρώτη και Έκτη Οδηγία Φ.Π.- Μισθώσεις ακινήτων – Δικαίωμα επιλογής φορολογήσεως – Υπόθεση C- 381/97), Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1998, σελ. 1-08153, σκέψη 26).

3. Με την παρ. 1 επεκτείνεται η μέριμνα για τους συγγενείς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών και περιλαμβάνεται η απαλλαγή τους από χρέη προς το Δημόσιο τα οποία απέκτησαν όχι μόνο ως φυσικά πρόσωπα, αλλά και λόγω της αλληλέγγυας ευθύνης τους προς νομικά πρόσωπα εξαιτίας της συμμετοχής τους στη διοίκηση ή στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση αυτών, καθώς και η απαλλαγή των νομικών προσώπων στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν αποκλειστικά τα ανωτέρω πρόσωπα.

Με την παρ. 2 προβλέπεται η απαλλαγή των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών από τη θεσμοθετημένη συμμετοχή τους στην αγορά φαρμάκων, κατά παρέκκλιση της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ.104747/26.10.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας (Β’ 2883) και την πρόσθετη επιβάρυνση της υπό στοιχεία Δ3(α)34943/12.07.2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 3476), για λόγους ανθρωπιστικής βοήθειας και κοινωνικής μέριμνας.

4. Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία του άρθρου 55 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), όπως ευλόγως αναμένεται από την αγορά, το οποίο θα επιδράσει θετικά στη λειτουργία της.

 

Προτεινόμενες διατάξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

«Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής»

Άρθρο 1

Συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Τροποποίηση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, παρ. 5 άρθρου 49 ν. 4772/2021 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

1. Η παρ. ΙΑ του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α., ν. 2859/2000, Α’ 248), περί συντελεστών και υπολογισμού του φόρου, τροποποιείται, ώστε τα εμβόλια της «ΔΚ ΕΧ 3002» να υπάγονται στον μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023, και η παρ. ΙΑ διαμορφώνεται ως εξής:

«ΙΑ. Κατ’ εξαίρεση, για τα εμβόλια της ΔΚ ΕΧ 3002 κατά του κορωνοϊού COVID-19, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%)».

2. Στην παρ. 47 του Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III, του Κώδικα Φ.Π.Α., καταργε το τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 47 διαμορφώνεται ως εξής:

«47. Καθίσματα μπάνιου (Δ.Κ. ΕΧ 3922, ΕΧ 9401), αντλία αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σύστημα τραχειοστομίας τραχειοσωλήνες φίλτρα (Δ.Κ. ΕΧ 9018), περπατούρα (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), τρίποδο (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ 6115, ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώματος (Δ.Κ. ΕΧ 6307), φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ.ΕΧ 9018), γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιμασίας φίλτρων (Δ.Κ. ΕΧ 3926), Yconnectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση (Δ.Κ. ΕΧ 9018), φύσιγγες διττανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ 2836), συνδετικό από τιτάνιο (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραμμή σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης (Δ.Κ. ΕΧ 3926), κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ. ΕΧ 9018), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 4202), αναλώσιμο υλικό για κολοστομίες (Δ.Κ. ΕΧ 3006), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Ειδικά για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018) και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).».

3. Η παρ. 51 του Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α., αντικαθίσταται ως εξής:

«51. Καφές, κακάο, τσάι, χαμομήλι, λοιπά αφεψήματα της ΔΚ ΕΧ2202, με ημερομηνία λήξης έως και την 30ή.6.2024.».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), περί μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την εισαγωγή και παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας τροποποιείται, ώστε η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και η παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας να υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. 1 ισχύει από την ψήφιση του νόμου».

5. Η παρ. 54 του Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιείται, ώστε οι απινιδωτές (Δ.Κ. ΕΧ 9018) να υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023, και η παρ. 54 διαμορφώνεται ως εξής:

«54. Απινιδωτές (Δ.Κ. EX 9018). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξιτοις εκατό (6%).».

6. Στην παρ. Ια του Κεφαλαίου Β’ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. Ια διαμορφώνεται ως εξής:

«Ια. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους. Στη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους που πραγματοποιείται με Επιβατηγό Δημόσιας Χρήσης οχήματα (ΤΑΞΙ), ο μειωμένος συντελεστής του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται έως την 30ή Ιουνίου 2024.».

7. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), τροποποιείται, ώστε η υπαγωγή των εισιτηρίων ζωολογικών κήπων στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) να εφαρμόζεται και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Το άρθρο 36, περί υπαγωγής σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) των εισιτηρίων για ζωολογικούς κήπους, ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος».

8. Η παρ. 1δ του Κεφαλαίου Β’ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α., τροποποιείται, ώστε τα εισιτήρια κινηματογράφων να υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023, και η παρ. 1δ διαμορφώνεται ως εξής:

«1δ. Εισιτήρια κινηματογράφων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξιτοις εκατό (6%).».

9. Η παρ. 6 του Κεφαλαίου Β’ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α., αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων. Ο μειωμένος συντελεστής του προηγουμένου εδάφιου εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση έως και την 30ή Ιουνίου 2024 στη διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού καί λοιπών αφεψημάτων.».

10. Οι παρ. 9 και 10 του Κεφαλαίου Β’ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248), τροποποιούνται, ώστε η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια και από σχολές εκμάθησης χορού να υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023, και οι παρ. 9 και 10 διαμορφώνονται ως εξής:

«9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια.

10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.».

11. Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί μείωσης συντελεστή Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας, καταργείται.

Άρθρο 2
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αποδόθηκε για την υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου

Η είσπραξη και απόδοση προς το Δημόσιο, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή που έχει γίνει μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για υπηρεσίες διακοπτόμενου φορτίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 143 και 143Α του ν. 4001/2011 (A’ 179), καλύπτει πλήρως τη φορολογική υποχρέωση, ως προς τον Φ.Π.Α., που γεννήθηκε σε σχέση με τις τιμολογηθείσες υπηρεσίες. Δηλώσεις Φ.Π.Α. για περιόδους μέχρι την έναρξη του παρόντος, οι οποίες περιλαμβάνουν συναλλαγές του πρώτου εδαφίου, είναι ακριβείς ως προς τον εφαρμοστέο συντελεστή για τις εν λόγω συναλλαγές.
Άρθρο 3
Συμπληρωματικά μέτρα στήριξης των πληγέντων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 59, άρθρου 62 ν. 5039/2023

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), περί διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων ή σοβαρά πληγέντων, καθώς και στενών συγγενών τους εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι ανεξόφλητες την 31η.3.2023, βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, ατομικές οφειλές των αποβιωσάντων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουάριου 2023, καθώς και των γονέων, των συζύγων ή των συμβίων, των τέκνων και των αδελφών αυτών, διαγράφονται αυτοδικαίως. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται και σε οφειλές προς το Δημόσιο α) των προσώπων του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από τη συμμετοχή τους στη διοίκηση ή τη μετοχική ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων, καθώς και β) νομικών προσώπων στων οποίων τη μετοχική ή εταιρική σύνθεση συμμετέχουν αποκλειστικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου.».

2. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 62 του ν. 5039/2023, περί κάλυψης δαπανών νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματιών, προστίθενται οι λέξεις «φάρμακα» και «ή πρόσθετη επιβάρυνση» και το άρθρο 62 διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 62
Κάλυψη δαπανών νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματιών

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) καλύπτει πλήρως τις δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης των τραυματιών σε φάρμακα, υλικά και υπηρεσίες, σε όλες τις δομές Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα έξοδα μετάβασής τους σε δομές αποκατάστασης του εξωτερικού, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή ή πρόσθετη επιβάρυνση αυτών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».
Άρθρο 4
Αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων – Τροποποίηση άρθρου 55 ν. 4447/2016

Η προθεσμία του άρθρου 55 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), περί αναστολής διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων, παρατείνεται, και το άρθρο 55 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 55

Η εφαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2025.».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή Taxheaven