ΙΚΑ ΝΕΑ οαεδ

Αναλυτικά η εγκύκλιος του ΙΚΑ αρ. 20/26.2.2014 αναφέρει.

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2014 – 28/02/2015 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. Φ 40021/οικ. 4284/175/24.2.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι λόγω της μεγάλης ανεργίας ή υποαπασχόλησης των εργαζομένων που έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία συμπλήρωσης των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και προκειμένου να μη μείνουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους, προωθείται για ψήφιση σχετική διάταξη νόμου, σύμφωνα με την οποία:

α) στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2014 έως 28/2/2015, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2013), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

β) στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α`273) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2015.

Η χορήγηση παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας της παραπάνω κατηγορίας ανέργων (29 – 55 ετών) θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής ΟΠΣ – ΙΚΑ από το Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος χωρίς αποστολή αιτήματος μέσω fax στο HELP DESK.

γ) στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2014 έως 28/2/2015, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ Μητρώου έχει ενημερωθεί κεντρικά για τους δικαιούχους της περ. α` και στους οποίους αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες των περ. β` και γ` δεν θα αποσταλούν αυτοκόλλητες ετικέτες και η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας θα γίνει μέσω των Υποκαταστημάτων.

Κατά συνέπεια μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας, οπότε και θα δοθούν νεότερες οδηγίες, πρέπει να χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα (θεώρηση βιβλιαρίων υγείας), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, σε κάθε περίπτωση χωριστά.

Ενημέρωση για την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας παρέχεται στους ασφαλισμένους και μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ασφαλιστική Ικανότητα» στο διαδικτυακό τόπο www.ika.gr.

Εφόσον οι ασφαλισμένοι διαπιστώνουν ότι είναι δικαιούχοι μέσω της παραπάνω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, δεν χρειάζεται να προσέλθουν και στις Υπηρεσίες Μητρώου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, διότι θα παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα στη διεύθυνση που αναφέρεται.

 

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση