intax news αγροτες ΝΕΑ

Με ηλεκτρονικό τρόπο, θα μπορούν να υποβάλλουν όσοι αγρότες το επιθυμούν, αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΟΓΑ. Στη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση του Οργανισμού, τονίζεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να υποβληθεί ως και τις 30 Απριλίου 2015 στο site του ΟΓΑ (www.oga.gr) και στην ειδική εφαρμογή με τίτλο «Υποβολή Αίτησης Ρύθμισης Ν.4321/2015».

Δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, με ανώτατο όριο τις 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Όπως ισχύει και στα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταμεία, έτσι και στον ΟΓΑ, για οφειλή έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται προσαύξηση. Αντίθετα, για οφειλή άνω των 5.000 ευρώ, προβλέπεται επιβάρυνση με μηνιαίο επιτόκιο 0,25%. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης είναι τα 50 ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής.

Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν, μετά από αίτησή τους και οι οφειλέτες εκείνοι που έχουν υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις που είναι ενεργές (Νέα Αρχή και Πάγια Ρύθμιση). Η δυνατότητα αυτή, παρέχεται με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται χωρίς διακοπή οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης -και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής- χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας ενός μήνα. το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Επίσης, οι οφειλέτες δικαιούνται χορήγησης/ανανέωσης βιβλιαρίου υγείας, με διάρκεια ισχύος ενός τριμήνου.

Στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, προκύπτει η επιλογή «Έλαβα γνώση για τους όρους της ρύθμισης και επιθυμώ να υποβάλω τη σχετική αίτηση». Στη συνέχεια, γίνεται αυτόματη ανακατεύθυνση στον ιστότοπο του Taxis Net – Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος πιστοποιείται πληκτρολογώντας τα διακριτικά που χρησιμοποιεί για την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, δηλαδή το username (όνομα χρήστη) και το password (κωδικό πρόσβασης). Η Γ.Γ.Π.Σ. εμφανίζει στη συνέχεια τον ΑΦΜ που διαθέτει στη βάση δεδομένων της και που αντιστοιχεί στα διακριτικά που εισήχθηκαν. Στην ίδια οθόνη, πέραν του ΑΦΜ που εμφανίζεται, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταχωρήσει τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του ΟΓΑ και τον ΑΜΚΑ του.

Για να ταυτοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει τα στοιχεία του (Α.Μ., ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) να συμφωνούν με αυτά που τηρούνται στα αρχεία του ΟΓΑ. Εάν δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση και των τριών προαναφερόμενων στοιχείων ή κάποιου/ων από αυτά με τον αιτούντα, εμφανίζεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο ο αιτών ενημερώνεται για το ή τα λανθασμένα στοιχεία και ότι πρέπει να προσέλθει στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ για να προχωρήσει ανάλογα, στη διόρθωσή του/τους.

Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με το «Έντυπο για την Τράπεζα Πειραιώς» το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης και θα χρησιμοποιείται μόνο για καταβολή εισφορών ρύθμισης του Ν.4321/2015.

Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση. Εάν η 5η ημέρα δεν είναι εργάσιμη, η δόση καταβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα πληρωμής της πρώτης δόσης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία ημέρα κάθε μήνα. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης, ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης. Η ληξιπρόθεσμη δόση δύναται να καταβληθεί μαζί με την αμέσως επόμενη δόση. Ο οφειλέτης μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπολειπόμενες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του και απαλλάσσεται από το επιτόκιο, εάν η οφειλή του είναι ανώτερη των 5.000 ευρώ.

Ένταξη στη ρύθμιση Ο αιτών εντάσσεται στη ρύθμιση με την καταβολή, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση, της πρώτης δόσης και της τρέχουσας εισφοράς, εφόσον υπάρχει. Το ποσό εισφορών που απαιτείται για την ένταξη του αιτούντος στη ρύθμιση, αναφέρεται στην ένδειξη «πληρωτέο ποσό» του Εντύπου για την Τράπεζα Πειραιώς.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν μέσα στην συγκεκριμένη προθεσμία η πρώτη δόση και η τρέχουσα εισφορά, ο αιτών δεν εντάσσεται στη ρύθμιση.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι, ανάλογα, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ ή οι Προϊστάμενοι των κατά τόπο αρμοδίων Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΟΓΑ.

Μετάπτωση υφιστάμενων ρυθμίσεων στη νέα ρύθμιση Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 («Νέα Αρχή» και «Πάγια») μπορούν να ενταχθούν για το υπόλοιπο της οφειλής τους στην παρούσα ρύθμιση.Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία εκτύπωσης της τρέχουσας δόσης Απριλίου 2015, τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση, αφού πρώτα – σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής – λάβουν γνώση των όρων της νέας ρύθμισης και τους αποδεχθούν.

Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάπτωση στη νέα ρύθμιση, είναι η. καταβολή της τρέχουσας δόσης Απριλίου στην υφιστάμενη ρύθμιση μέχρι 30-04-2015.

Σημειώνεται ότι, για τον υπολογισμό του πλήθους των υπολειπόμενων δόσεων της νέας ρύθμισης, συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που έχει ήδη καταβληθεί στη ρύθμιση που ο ασφαλισμένος είχε ενταχθεί.

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης – Συνέπειες Το δικαίωμα της ρύθμισης χάνεται εάν ο οφειλέτης:

α) Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του με δόσεις και μέχρι την εξόφλησή τους.

β) Καθυστερήσει πέραν του ενός μηνός μία δόση της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης.

Η απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης έχει τις κατωτέρω συνέπειες:

α) Καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής.

β) Ο οφειλέτης δεν μπορεί να επανέλθει στην παρούσα ρύθμιση. Με αίτησή του μπορεί να ζητήσει να υπαχθεί πλέον, μόνο στην «Πάγια» ρύθμιση του Ν.4152/2013.

γ) Η οφειλή του, εφόσον είναι ανώτερη των 5.000 ευρώ, διαβιβάζεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και επιδιώκεται η είσπραξή της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα.

 

[av_blog blog_type=’posts’ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’3′ contents=’title’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’3′ offset=’0′ paginate=’no’ av_uid=’av-w5lczf’]

 

 

ΠΗΓΗ : dikaiologitika.gr