intax news Επιδόματα ΕΣΠΑ ΝΕΑ

Η απόφαση αφορά το πλαίσιο , τα κριτήρια και την μοριοδότηση που θα προβλέπει η ΕΕΤΑΑ στην προκήρυξη της για την δωρεάν φιλοξενία σε παιδικούς σταθμούς το σχολικό έτος 2017 – 2018 με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Ως ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και θα λαμβάνουν «αξία τοποθέτησης» (voucher) στις κατηγορίες Δομών. Ως Δομές ορίζονται οι πάροχοι θέσεων φροντίδας και φύλαξης παιδιών

«Αξία τοποθέτησης» (voucher) που θα χορηγήσει η ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2017 – 2018, ορίζεται το αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται, για λογαριασμό των ωφελουμένων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησής τους, στις Δομές για παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας τέκνων, συμφώνως προς τα ανώτατα όρια τιμών. Η «αξία τοποθέτησης» διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους υπό τις προϋποθέσεις εγγραφής/ών σε Δομή/ές και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης για το δηλωθέν διάστημα φοίτησης του τέκνου.

Η δράση στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας, στην ουσιαστική στήριξη των ωφελουμένων προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία και στην ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή στους ωφελούμενες/ους θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές. Οι ωφελούμενες/οι επιλέγουν θέση σε Δομή αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher).

Ειδικότερα: Επιλέξιμες ενέργειες είναι:

α) η παροχή θέσεων φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων και παιδιών από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς αντίστοιχα,

β) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,

γ) η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 5 έως 12 ετών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και

δ) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία, εφήβων και ατόμων με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ).

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που οι Δομές είναι υποχρεωμένες να παρέχουν, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

1.    Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι:

–    Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και

–    Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.

–    Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.

–    Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

2.    Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

–    να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχο-λούμενες/οι), ή

–    να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Τα έγγραφα δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η ιδιότητα του ανέργου προσδιορίζονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τους δυνητικά ωφελούμενους.

3.    Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

4.    Το σύνολο των ωφελούμενων που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τις κατηγορίες των θέσεων Β.3 και Δ του άρθρου 5, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, την κατάσταση απασχόλησης ή/και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης.

5. Τα ανωτέρω ωφελούμενα άτομα, κατανέμονται στις θέσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ ή των ΠΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού και αναφέρεται στην πρόσκληση/προσκλήσεις που θα εκδώσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Συγκεκριμένα, κάθε ωφελούμενο άτομο κατανέμεται: (α) στο ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι πάνω από το όριο της φτώχειας, (β) στο οικείο ΠΕΠ όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.

ΔΟΜΕΣ – ΦΟΡΕΙΣ

1.    Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι:

–    Βρεφικοί Σταθμοί

–    Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

–    Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

–    Παιδικοί Σταθμοί

–    Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

–    Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Για τις ανάγκες της παρούσας, οι Δομές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Α: Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Κατηγορία θέσης Α1.1: Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Κατηγορία θέσης Α1.2: Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών. Κατηγορία θέσης Α1.3: Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών. Κατηγορία θέσης Α2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Β: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολο-κληρωμένης Φροντίδας Κατηγορία θέσης Β1: Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών. Κατηγορία θέσης Β2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Κατηγορία θέσης Β3: Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Γ: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Κατηγορία θέσης Γ1: Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Δ: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Κατηγορία θέσης Δ1: Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία.

2.    Η παροχή υπηρεσιών από μονάδες φύλαξης παιδιών δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας δράσης.

3. Οι Δομές της παρ.1 δύνανται να είναι ή να ανήκουν στους παρακάτω φορείς: –    Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών –    Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερ-δοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα –    Αλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών. Στην περίπτωση Δήμων και νομικών τους προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α’), όπως ισχύει.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης σε Ευρώ, που θα καταβάλλονται από την ΕΕΤΑΑ, ανά κατηγορία Δομής (Α, Β, Γ, Δ) και ανά κατηγορία θέσης αυτών (Α.1.1., Α.1.2., Α.1.3, Β.1., Β.2., Β.3, Γ.1 και Δ.1), που θα καλυφθούν και για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συμφώνως προς το άρθρο 3 παρ. 2 της παρούσας, είναι:

Α. Βρεφικοί – Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί: Α.1.1. Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375€ χωρίς σίτιση και 2.945€ με σίτιση Α.1.2. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375€ χωρίς σίτιση και 2.945€ με σίτιση Α.1.3. Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375€ χωρίς σίτιση και 2.945€ με σίτιση Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 1805€ χωρίς σίτιση και 2.375€ με σίτιση. Τα ανωτέρω ποσά αφορούν σε δομές που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως.

Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας: Β1. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375€ χωρίς σίτιση και 2.945€ με σίτιση Β2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 1.805€ χωρίς σίτιση και 2.375€ με σίτιση Β3. Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών: 5.000€ Τα ανωτέρω ποσά αφορούν σε δομές που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως.

Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Γ.1. Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα: 1.330€ για την κάθε βάρδια τεσσάρων (4) ωρών κατ’ ελάχιστον.

Δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.) Δ.1. Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία: 5.000€. Το ανωτέρω ποσό αφορά σε δομές που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως.

Τα ανωτέρω ποσά καλύπτουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης κάθε Φορέα, πλην της μετακίνησης για τις Δομές των περιπτώσεων Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2, Β.1. και Β.2., και ως εκ τούτου οι Δομές δεν δύνανται να προβούν σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτει η «αξία τοποθέτησης» (voucher). Εφόσον το ωράριο που προβλέπεται στην άδεια της Δομής είναι μικρότερο των προαναφερθέντων κατά περίπτωση ωραρίων λειτουργίας, προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό ανά εξυπηρετούμενο παιδί (π.χ. για ΚΔΑΠ βάρδιας δύο ωρών, βάσει αδείας, το ανώτατο όριο δαπάνης θα αντιστοιχεί στα 2/4 της 4ωρης βάρδιας). Το κόστος μετακίνησης των ΑμεΑ, που απασχολούνται στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθώς και των προνηπίων με αναπηρία της Κατηγορίας Θέσης Β3 συμπεριλαμβάνεται στην «αξία τοποθέτησης».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. βάσει της οποίας καλούνται τα ενδιαφερόμενα άτομα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω:

–    οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση ανά κριτήριο των δυνητικών ωφελούμενων.

–    η αίτηση συμμετοχής με οδηγίες συμπλήρωσής της και κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση απαρτίζεται από:

α) ένα υποχρεωτικό σκέλος όπου οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα απαιτούμενα για την μοριοδότησή τους στοιχεία, και

β) ένα προαιρετικό όπου δύνανται να δηλώσουν προτίμηση για συγκεκριμένες/η Δομές/ή. –    η προθεσμία και ο τόπος υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. –    η διαδικασία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. –    ο τρόπος ρύθμισης των περιπτώσεων ισοβαθμιών. –    κάθε άλλη λεπτομέρεια που κριθεί αναγκαία.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπο-βάλλονται στο Δικαιούχο από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην οικεία πρόσκληση. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δύναται να συνεργαστεί με άλλους φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα για την άντληση στοιχείων των ωφελουμένων τηρώντας τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν: –    στο οικογενειακό εισόδημα –    στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση –    στην οικογενειακή κατάσταση

2.    Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. διεξάγεται από Επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης όπως αυτό προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3.    Το σύστημα επιλογής βασίζεται στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση και κατάταξη των ενδιαφερόμενων βάσει του συστήματος μοριοδότησης.

4.    Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ελέγχει την πληρότητα των δικαιο-λογητικών των ενδιαφερομένων όπως αυτά θα εξειδικευθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

5.    Κριτήρια επιλογής και σύστημα μοριοδότησης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια μοριοδότησης:

α) Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Τα μόρια υπολογίζονται βάσει του τύπου: ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ= 90 – ((Ε-Π)/300) ~ Όπου: Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα και Π είναι 500€ για κάθε παιδί, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 500€ για κάθε παιδί που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως 12 ετών). Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδέν μόρια. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

β) Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και είδος απασχόλησης:

 90 μόρια λαμβάνουν:

–    οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης,

–    οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

–    οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο

–    οι άνεργοι-ες, οι οποίοι/-ες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο

 85 μόρια λαμβάνουν:

–    οι μισθωτοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου,

–    οι αυτοαπασχολούμενοι-ες

γ) Οικογενειακή κατάσταση:

     50 μόρια λαμβάνουν:

–    Οι μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω,

–    Οι μητέρες που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω.

  40 μόρια λαμβάνουν:

–    Ατομα που βρίσκονται σε χηρεία,

–    Οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες),

–    Οι μητέρες που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση,

–    Οι μητέρες που είναι τρίτεκνες-πολύτεκνες,

30 μόρια λαμβάνουν:

–    Οι μητέρες που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

–    οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

δ) Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3719/2008 ή 4356/2015

Προς διευκόλυνση των ωφελούμενων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δύναται να προσφέρει υπηρεσίες σύζευξης, βάσει των προτιμήσεων που έχουν δηλώσει αυτοί στο προαιρετικό σκέλος της αίτησής τους. Η διαδικασία έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα και διενεργείται ως εξής:

(α) Πριν την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους/ες, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. καλεί τους Φορείς του άρθρου 5 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 5, σε κατόχους «αξίας τοποθέτησης». Με την Πρόσκληση σύμφωνα με την απόφαση καθορίζεται ο καταληκτικός χρόνος υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, καθώς και τα απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, όπως ενδεικτικά: i)αποδεικτικά στοιχεία περί της δυναμικότητας τους, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας και τον αριθμό των θέσεων που προσφέρουν ανά κατηγορία, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της δυναμικότητας κάθε Δομής.   Ο ως άνω περιορισμός του 70% της δυναμικότητας αφορά αποκλειστικά στις υπηρεσίες σύζευξης του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση Φορέων/Δομών που συμμετείχαν στον προηγούμενο ετήσιο κύκλο του προγράμματος (κύκλος 2016-2017)- υποβάλλεται μόνο υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής της δυναμικότητάς τους.

(β) Βάσει των παραπάνω δηλώσεων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δημιουργεί ενδεικτικό, μη εξαντλητικό κατάλογο ο οποίος δημοσιοποιείται εγκαίρως, ανά Περιφερειακή Ενότητα, προς τους δυνητικά ωφελούμενους ώστε να λάβουν γνώση των ως άνω Δομών. Στο προαιρετικό σκέλος της αίτησής τους, οι δυνητικά ωφελούμενες/οι δύνανται να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης έως και πέντε (5) Δομές των κατηγοριών Α και Β και έως δύο (2) επιλογές ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ (κατηγορίες Γ και Δ) από τον ανωτέρω κατάλογο. Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα ωφελούμενων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. πραγματοποιεί διαδικασία σύζευξης για όσους ωφελούμενους δήλωσαν προτίμηση για συγκεκριμένες/η Δομές/ή και ενημερώνει εάν βάσει της δήλωσης των Φορέων/Δομών υφίστανται διαθέσιμες θέσεις σε κάποια Δομή σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης του ωφελούμενου. Η ανωτέρω σύζευξη δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα για τη δομή ή τον ωφελούμενο. Οι ωφελούμενοι δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή των παιδιών είτε στην κατά τα ανωτέρω προτεινόμενη ως άνω Δομή, για την οποία ενημερώθηκαν ότι υφίστανται διαθέσιμες θέσεις δυνάμει της σύζευξης, είτε σε οποιαδήποτε άλλη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ενέργειες ωφελουμένων: Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), οι ωφελούμενες/οι απευθύνονται για την εγγραφή σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους. Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, που θα διατεθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μεταξύ του/της ωφελούμενης/ου με τη Δομή/Φορέα, στην οποία θα προσδιορίζονται ιδίως:

–    Τα συστατικά στοιχεία των προσφερόμενων υπηρεσιών

–    Το ανώτατο κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.

–    Οι υποχρεώσεις των ωφελουμένων.

–    Οι υποχρεώσεις της Δομής, και ιδίως (i) για μη είσπραξη οποιασδήποτε πρόσθετης χρηματικής αμοιβής από τα ωφελούμενα άτομα, για τις υπηρεσίες που οι Δομές είναι υποχρεωμένες να παρέχουν και τις οποίες καλύπτει η «αξία τοποθέτησης», συμφώνως προς τα άρθρα 3 και 6 της παρούσας και την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και (ii) για την μη μετατροπή συστατικών στοιχείων των υπηρεσιών τους (ενδεικτικά αναφέρονται όροι όπως η ετήσια χρονική διάρκεια λειτουργίας, το ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως, τυχόν μετακίνηση). Κατά την εγγραφή, η/ο ωφελούμενη/ος υπογράφει τυποποιημένο έντυπο με το οποίο παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του

2. Ενέργειες Δομών/ Φορέων: Με την ολοκλήρωση των εγγραφών και εντός προ-θεσμίας η οποία ορίζεται στην/στις πρόσκληση/εις, οι Δομές ή οι Φορείς στους οποίους αυτές ανήκουν υποβάλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τα ακόλουθα έγγραφα:

–    σύμβαση της παρ. 1β με το ωφελούμενο άτομο,

–    εξουσιοδότηση της παρ. 1γ,

–    αριθμό λογαριασμού Τραπέζης στον οποίο θα γίνονται οι καταβολές της αμοιβής της/του,

–    έγγραφα που αφορούν ιδίως στην άδεια ίδρυσης, νόμιμης λειτουργίας, εκπροσώπησης της Δομής, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. Κάθε Δομή μπορεί να δεχθεί αριθμό ωφελουμένων με «αξία τοποθέτησης» ίσο με τον αριθμό θέσεων της συνολικής δυναμικότητάς της.

Ενέργειες Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.: κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. συντάσσει σχετικό πίνακα ανά πράξη και ανά Δομή/Φορέα και ενημερώνει τη/το Δομή/ Φορέα και την/τον ωφελούμενη/ο.

Υποχρεώσεις Φορέων λειτουργίας – Δομών

α) Οι φορείς λειτουργίας Δομών έχουν υποχρέωση να εξασφαλίσουν τη συλλογή και υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων από όλους τους ωφελούμενους κατά την ένταξη τους στο πρόγραμμα και κατά την αποχώρησή τους από αυτό, όποτε και αν αυτή συμβεί. Τα ερωτηματολόγια θα αφορούν όλους τους συμμετέχοντες ωφελούμενους για κάθε δομή τους, με σκοπό τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων (microdata).

β) Οι φορείς / Δομές υποχρεούνται να εκδίδουν, να αποστέλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε μηνιαία βάση, και να διατηρούν τα απαιτούμενα μηνιαία δελτία παρουσιών για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου και τη θεμελίωση της δαπάνης.

γ) Οι Δομές υποχρεούνται να συντάσσουν, να αποστέλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε μηνιαία βάση, και να διατηρούν Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών για τη θεμελίωση της δαπάνης.

δ) Οι Δομές αποδέχονται τη διενέργεια ελέγχων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και από τα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και διαθέτουν, εφόσον τους ζητηθούν, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία υλοποίησης της δράσης.

Υποχρεώσεις ωφελουμένων

α) Οι ωφελούμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια στην ειδική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα (Ερωτηματολόγιο Εισόδου) και κατά την αποχώρησή τους από το πρόγραμμα (Ερωτηματολόγιο Εξόδου), όποτε και αν αυτή συμβεί, και να προσκομίσουν στη δομή τη βεβαίωση που εκτυπώνεται από την εφαρμογή, με σκοπό τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων (microdata).

β) Στο τέλος κάθε μήνα, οι ωφελούμενες/οι υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το μηνιαίο δελτίο παρουσίας βάσει του οποίου βεβαιώνεται η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη Δομή κατά το μήνα αυτό.

Πηγή: dikaiologitika news